ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⴽⵙⴰ

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ

ⵓⵜⵎⵖ ⵉ ⵡⵓⵀⵓⴹ
ⴰⵖ-ⵏ ⴰⵍⵓⴹ
ⵓⴷⴼⵖ ⴳ ⵡⴰⴱⵓⴹ
ⴰⴼⵖ-ⵏ ⴰⵏⵓⴹ
ⵓⵣⴹⵖ ⴰⴼⵓⴷ
ⵓⵔⵎⵖ ⴰⵎⵓⴷ
ⴷⴷⴻⵔⵖ ⵙ ⵓⵅⵓⴷ
ⴽⴽⴻⵔⵖ ⵖ ⵓⴽⵓⴷ
ⵎⵓⵏⵖ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴷ
ⵎⵓⵏⵖ ⴷ ⵓⵖⵉⴷ
ⵎⵓⵏⵖ ⴷ ⵡⴰⵖⴰⴹ
ⴰⵔ ⵇⵇⴰⵕⵖ ⵉ ⵡⴰⵙⴰⴹ
ⵜⵛⵉⵖ ⵉⵣⵉⴹ
ⵓⵜⵎⵖ ⵉ ⵉⵙⵉⴹ
ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⵉⵅⵉⴹ
ⴰⵔ ⵕⵕⴰⵥⵖ ⵙ ⵓⴹⴰⴹ
ⴰⵔ ⴳⴳⴰⵔⵖ ⵙ ⵡⴰⵔⴰⴹ
ⵉ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⴱⴰⴹ
ⵉ ⵡⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵛⴰⴹ
ⵉ ⵡⴰⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰⴹ
ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵉⵛⵉⴹ
ⵖ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⴽⵉⴹ
ⵅ ⵓⵣⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⴹ
ⵓⴼⵉⵖ ⵉⵟⵉⴹ
ⵓⴼⵉⵖ ⵉⵏⵉⴹ.
*ⴰⵙⴻⴼⵔⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ :
-ⴰⵀⵓⴹ :ⴰⵣⵡⵓ ⵉⵕⵖⴰⵏ ⵉⴽⴽⴰ-ⵏ ⴰⴳⵎⵓⴹ
-ⴰⵏⵓⴹ :ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵎⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵍ.
-ⴰⵅⵓⴷ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ
-ⵉⵖⵉⴷ :ⵉⵖⴻⵊⴷ,ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⴹ
-ⵉⵅⵉⴹ :ⴰⵄⵓⵕⵉⴹ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ
-ⴰⵔⴰⴹ :ⵉⴼⵙ,ⴰⵇⴰⴷ,ⴰⵇⴰⵡ,ⴰⵇⵇⴰⵢ,ⴰⴷⴰⵖ
-ⴰⴱⴰⴹ :ⵉⴱⴰⴹ ,ⴰⴱⴰⴹ ,ⵜⵉⵣⵣⵓⴹⵕⴰ,ⵜⵉⵣⵣⵓⵎⵔⴰ
-ⴰⴼⴰ :ⴰⵏⴼⴰ :ⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ,ⵏ ⵓⵡⵔⵉⵔ,ⵏ ⵜⴻⵡⵔⵉⵔⵜ,ⵉⵊⵊⴻⵢⴰⵍ
-ⴰⵛⵛⴰⴹ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⵛⵛⴹⵏ
-ⴰⵏⵉ :ⴰⵏⵙⴰ,ⴰⴹⵖⴰⵕ,ⴰⴽⴰⵜ,ⴰⵔⴰⵇ
-ⴰⴳⴳⴰⴹ :ⵜⴰⴳⵔⵔⴰⵡⵜ :ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵛⵔⴰ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ,ⴰⴷ ⵢⴰⴽⵯⵣ ⵎⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ,ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴻⴹⵏ
-ⴰⵙⴰⵔⵓ :ⵜⴰⵔⴳⵯⴰ,ⵜⴰⵔⵡⴰ,ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴹⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ.
-ⵉⵣⵉⴹ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴻⵏⴷⵉ.
-ⵉⵛⵉⴹ :ⵜⵉⵛⵉⵟ ,ⵜⴰⴽⵉⴹⴰ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ.
-ⴰⵣⴰⵔⵓ :ⴰⵙⵜⵜⵓⵎ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ,ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏⵏ ,ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵖⴻⵕⵎⴰⵜⵉⵏ
-ⴰⴽⵉⴹ :ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⴻⵡⵕⵄⴰⴱⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ.
-ⴰⵍⵉⴹ :ⴽⵓ ⴰⵙⵙ,ⵙ ⵓⵖⵍⴰⵍ
-ⵉⵟⵉⴹ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵟⵟⴻⴹ ⵛⵔⴰ.
-ⵉⵏⵉⴹ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵅⴻⴼ ⵉⵜⵜⴻⵏⵏⴹ ⴽⵔⴰ ⵏⴻⵖ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⵏⵏⴹⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ.ⴷⵉ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵅⴻⴼ ⵉⵜⵜⴻⵏⵏⴹ ⵓⵎⴻⴽⵙⴰ.

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ 22/02/2021/2971

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⴷⵍⵉⵙ ”ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ: ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ” ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⴽⵍⵉ ⵛⴽⴰ

ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⴰⴽⵍⵉ ⵛⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⵍⴰ ⴰⵣⵡⵍ: ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *