ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴼ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴼ: ⵜⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ. ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 17 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021.

ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵎⵍⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. 

ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ, ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ, ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴼ ⵜⵏⴰⵥⴰⵕⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *