ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⴷ ⴳ ⵜⵏⵎⴰⵜⵔⵜ ⵜⵉⵎⵉⵥⵉⵕⵜ

ⵙⵙⵏⵜⵉⵏⵜ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ2022 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵅⴼ « ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ
ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⴷⵔⵡⵙ, ⵜⴰⵔⵜⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵔⵎⴷ
ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⴷ ⴳ ⵜⵏⵎⴰⵜⵔⵜ ⵜⵉⵎⵉⵥⵉⵕⵜ”.
ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⵢⴰⴳⴰⵏ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴳⵎⴹⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ
ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵍⵃⵎⵎⵓⵛⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ
ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 14 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵏ
ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ, ⵜⴳ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⴷ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ ⵉⵙⵙⵓⵜⵉⵢⵏ
ⵉ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ.
ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵡⵀⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵃⵔⵣⵏⵏⵉ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ
ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵏⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ
ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴷⴷⵅⵉⵙⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ
ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵏⴱⴽⴰⴹ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷⴷⴰⴽⵉ, ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ
ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵕⵓⵥⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⴳⵏⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
ⵜⴰⵏⵣⵔⴰⴼⵜ.
ⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵏ ⵉⵎⵛⵛⵕⴽⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ
ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, ⴰⵙⵙⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜⵉⵏ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵎⵀⵉⵍⵉⵏ
ⵕⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ, ⵅⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜⵉⵏ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⴰⴼⵉⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⴷⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ
ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ; ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵔⴽ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵉⵏ
ⵜⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ.

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⵜⵙⵙⴼⴰⵡ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ
« ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴷ
ⵜⵖⴱⵉ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⴰⵔ
ⵜⵙⵙⵓⵎⵓⵔ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴳ
ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ».
ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴰⵏⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵖⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⴰⵜⵓⵔⵜ
ⵏ ⵓⴼⵊⵊⵉⵊ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵙⵜⵍ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵖⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵉ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ
ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ « ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ, ⵙ ⵎⴰⵢⴰ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵢ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵎⵔⵏ ⵏ
ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⴼⴰⵜⵉ ⵙⴳ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵏⵏⵙ ».

ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ, ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ
ⴰⵣⵎⵣ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⴷ ⵜⴷⴰⵙⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ
ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵕⵚⴰ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ 2011, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ
ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⴱⵓⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵏ ⵜⵕⵥⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ
ⵜⴼⴰⵜⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⴷⵔⴼⵉ.
ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵍⵖ ⵙ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⵙ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ ⴷ
ⵜⵎⵙⵙⵔⵇⴱⵜ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵙⵖⴰⵍ ⵢⵓⵡⴹⵏ ⵉⵏⴳⵔ 80 ⴷ 90 ⴳ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⵏ
ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⵣⵓⵜⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵊⴹⵕⵎⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⵙⴽⵜⵉ
ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵊⴰⴷ ⵉⵎⵉⵙ ⵉ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴳⴳⵯⵣⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ
ⵜⵉⵎⵏⵍⵍⵉⵜⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵍ ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵙ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏⵏⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵍ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ
ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ 100 ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2024.
ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵙⵙⵃⵔⴰⵛⵏⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵣⵀⵣⵣⴰ
ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⵚ ⴰⴱⵓⵔⵣ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵍⵍⵉⵖ « ⵏⵙⵡⵓⵜⵜⵙ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ ⴰⵎⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ
ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⴷⵔⵡⵙ ⴷ ⵓⵎⵔⵎⴷ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⴷ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ».
ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵢⵓⵍⵍⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵍⵃⵎⵎⵓⵛⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵔⴰ ⵙ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵅⵉⴼⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴷⴷⵅⵉⵙⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵏⴱⴽⴰⴹ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ « ⵉⵎⵉⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ » ⵉⵜⵜⵓⵙⴹⵕⵚⵏ ⴳ
ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⴱⵕⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⴰⵔⵓⵛⵛⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ, ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ
ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵙⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⵓ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ
ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵢⵜ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ ⵙ ⵇⴰⵃ ⵜⵡⵉⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵏⵏⴰ ⵙⵎⵏⴰⵍⵏ ⵇⴰⵃ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⵏ
ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴰⵔ ⵜ ⵙⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵏⴽⴰⴹⵏⵜ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ.
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⴷⴰⴽⵉ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴱⵔⵔⵉⵡⵏ ⵏ
ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵏⵥⴰⵢ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ;
ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⵉⵎⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020 ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⴱⵔⵔⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ
ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021; ⵎⴰⵛ ⵉⴳⴳⵣ ⵙ 7 ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵏ ⴷⴰⵢ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ ⵙⴳ 01 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2022
ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵜⵜⵡⴰⵕⵥⴰⵎⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⴱⴽⴰⴹⵏ, ⵜⵜⵡⴰⵙⴰⵢⵏⵜ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ
ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴷ ⵏ ⵎⴰⵢⴰ ⵏⵏ.
ⵉ ⵓⵙⴽⵜⵉ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜⵉⵏ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵉⵏ ⴷ
ⵜⵏⵣⵔⴰⴼⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳⵉⵙ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ
ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵊⵉⴹⵕⵎⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ
ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ, ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ.

ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ: ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *