ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ

ⵉⴳⴰ ⴰⵖ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵙⵖⵎⵙ ⴽⵓ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ “ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⵎⴰⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵣⵏⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴰⵣⵏⴰⵜ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵢⵍ ⴰⴷ:

amadalpresse@gmail.com

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵓⵇⵇⵔⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⵄⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵜⵉⵏⵇⴰⴷ ⴰⴷ: 

  • ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⵉ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⴷ.
  • ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵓⵔ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵀⵔⵛ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴼⵓⵥⵥⵓⵕⵉⵏ.

ⵢⵓⵎⵎⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ.

ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵜⵜⵓⵥⵕⴰⴳⵏⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⵉⵜ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵜⵉⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ.