ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ

ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⵡⴰⵢⵏⵓⵏ 251 ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵜⴰⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ. ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵙ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵉⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⵖⵉⵢⵢⵉⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵄⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⴽⵓ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵉⴷⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵏⴰⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵔⵜ ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ.

ⵜⵉⵏⵉ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ ⵜⴰⵎⵏⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ, ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵕⴰⵛⵉⴷⴰ ⵉⵎⵔⵣⵉⴳ ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⴷ ⵎⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ. 

ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⵡⴰⵢⵏⵓⵏ ⵡⵉⵙ 251 ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴼ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴼ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵙⵍⵡⴰⵏ: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴼ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴼ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⵡⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *