ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵢⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

 

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏ ⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ 19. 

ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵉ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵀ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵖⴹⴰⴼ ⵙⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ, ⴷ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵖⵓⵎⴰⵔⵉ ⵙⴳ 2ⵎ.

ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⴷⵔⵏⴰⵏ ⴷ ⴽⴰⵔⵉⵎⴰ ⵣⵃⵏⵓⵏⵉ ⵙⴳ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. 

ⵜⵉⵡⵉ ⵏⴰⵄⵉⵎⴰ ⵛⴰⵔⵄⵉ ⵙⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵍⵓⴱⵓⵔⵜⵉⵔ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ.

ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵄⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ ⵛⴰⵎⵅ ⴷ ⴰⵎⴰⵍ ⴽⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵀⵉⵙⴱⵔⵉⵙ.

ⵢⴰⵡⵉ ⵢⵓⵏⵙ ⴱⵓⵣⵔⵉⴷⴰ ⴷ ⴽⴰⵔⵉⵎⴰ ⵃⴰⵊⵊⵉ ⵙⴳ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⵓⵔⵜⴰⵊ ⵜⵚⴰⵃⴰ ⵉ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵣⴷⵓⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⵕⵕⴰⵢⵙⵉ ⵙⴳ 2ⵎ.

ⵜⵚⴰⵃⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⴼⵜ ⵉ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵊⵉⴷ ⴱⵣⵉⵡⴰⵜ ⵙⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ « ⵍⵉⴽⵓⵏⵓⵎⵉⵙⵜ ». 

ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵍⵄⵓⵎⴰⵕⵉ ⵙⴳ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ.

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⵉⵡⵉ ⵜⵜ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵙⴳ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⵙ « ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ».

ⵜⵚⵉⵃⵉ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵜⵜⵔⵡⵣⵉ ⵙⴳ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ. 

 

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *