ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ: « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ » ⵉ ⵉⵎⴰⵔⴰⴳⵏ ⵜⵉⴷ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ – ⵜⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 07-11-2972/20-11-2022, ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ.

ⵙ ⵓⵢⴰⴷ, ⵜⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵢⴰⴼⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ, ⴳ ⵜⵙⴰⵡⴹⵉ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 05 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2972, ⵉⴽⵜⵓⵔ ⵜⴰⵎⵙⵇⵙⵉⵜ ⴰⴷ: https://cutt.ly/9MkPBod

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *