ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ: « ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ »

ⵜⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ: »ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ », ⵜⵥⵍⵉ ⵉ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⴼ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵛⵔⵇⴰⵡⵉ ⵙⵙⵎⵎⵓⵏⵉ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ. 

ⵢⵓⵎⴰ ⵡⴰⵢⵏⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⴼ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵡⴰⴳ. ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵏ ⴼ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. 

ⴰⵔ ⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ: ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *