ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵓⵔⴰ ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⵙⵇⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵣⵣⵖ ⵏ ⵜⴼⵍⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ, ⵙⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳⴰⵏⵜⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⵙⵇⵇⴰⴷ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⴼ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵙ ⵖⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⴼ ⵜⵍⵍⴰ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵙⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵏ ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *