ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵜⴰⴱⵉⵍⵊⵉⴽⵉⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏ ⵔⴰⵢⵎⴰⵢⵉⴽⵉⵔⵙ ⵜⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵜⴳ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 02 ⵎⴰⵕⵚ 2021, ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵙⴳ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴷⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ ⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ, ⴷⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⴱⵉⵍⵊⵉⴽⵉⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴳ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⴼ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵉⵀⵎⵉⴷⵉⵏ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ.

ⴳ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵜ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏ ⵔⴰⵢⵎⴰⵢⵉⴽⵉⵔⵙⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⵉ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⵔⵉ.

ⵜⵉⵏⵉ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏ ⵔⴰⵢⵎⴰⵢⵉⴽⵉⵔⵙⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ ⴼ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ, ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉ.

ⵉⵏⴰⵢⴰⵍⴰⴽⴰⵎ ⵢⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⴽ ⵜⵔⵉⵏⵜⵙⵓ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⴰⴱⵉⵍⵊⵉⴽⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ.

ⵉⵔⴰⵔ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵜⵔⵉⵏⵜⵙⵓ ⴼ ⵜⴱⵔⴰⵜ  ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ, ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⵢⵉⵏⵉ:”ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2020 ⴰⵅⵎⵎⴻⵎ ⵉⵏⵓ, ⵓⵎⵣⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⴼ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ 26.16 ⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ”.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴼⴰⵙ-ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *