ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵏⵜ ⵙⵙⵔⵖⴷⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵜⴰⵢⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ “ⵉⴳⵔⵣⴰⵎⵏ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ” ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⵕⵕⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⵉⴳ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ.

ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉ ⵉⴷ ⵍⵎⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴷⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⵉⵎⵍⴰ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ.

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵓⵔⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ:

– ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ 2011, ⵜⵍⴽⵎ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵙ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ, ⵉⴼⴰⵡ ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⴼⵜⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

– ⵜⵎⵓⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵜⵜⵓⵣⴻⵣⵣⵔⵏ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⴽⵟⵓⴱⵕ 2019. ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵏⵏⵙ 2 ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ 27:

ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵜⴰⵡⵙⵜⴰⵢⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⴹⴼⵕⵏ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⴳⵣⵏ ⴷ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ.

ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵎⵏⵏⵉ 28 ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⵔⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴳ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵊⵏⴹⵕⵎⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵊⵎ, ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵍⴰⵡⴰⵢⵏ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵡⵜⵎⵉⵏ, ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴳ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵔⵓⵔⵏ  ⴷ ⴽⵓ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵎⵔⵙ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⵎⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰⵎ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵎ ⵙ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵀⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵜⵜⵎⵓⵏⵎ ⴷ ⵉⵏⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⴼ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ  ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵏⵇⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔⵎ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵢⵉⵏ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔⴰ ⴰⵡⵏ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵣⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏⵏⵖ.

ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵣⵎⵎⵉⵎⵏⵉⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ

  1. ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
  2. ⴰⵚⴰⴹⵓⴼ ⴰⵎⵣⵉⵖ ⵉ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ

3.ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵏⴰ

4.ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴱⵇⴰⵍ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

5.ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⴷ ⵓⵥⵓⵕⴰⵏ

6.ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵥⵏⴰⴳⴰ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ

7.ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⴱⴱⵓ

8.ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ (ⴱⴰⵔⵛⴰⵍⵓⵏⴰ)

9.ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

10.ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵍⴽⵉⵡⵜ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵣⵡⴰⴳ (ⴼⵔⵅⴰⵏⴰ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ)

11.ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴳⵔⵙⵉⴼ

12.ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴱⵖⵓⵔ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ

  1. ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ

14.ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ

15.ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ

16.ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

  1. ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵙⵍⵡⴰⵏ: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴼ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴼ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⵡⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *