ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴼ “ⵍⴰⵎⴰⴱ”

ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴰⵣⵔⴼⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ”, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ.

ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵔ ⵢⵓⵛⴽⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵓⵙⵉ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵊⵢⵓⵖⵔⴰⴼⵉ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵚⵕⴰⴹ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵃⵉⵢⵢⵉⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵄⴰⵔⴰⴱⵉ” ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵜⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2061 ⴳ 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵓⵟⵟⵓⵏ 452/110/2018 ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴼⴰⵙ-ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *