ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵢⵓⵣⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ, ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⴽⵡⴰⵙ 5 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2022, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ 45 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ:

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵣⵓⵍ

ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ, ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵔⵖⵓⵖ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⴷ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ ⴳ ⵇⴰⵟⴰⵕ 2022, ⵍⵍⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵜⴳ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ  ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵎⴽⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷ, ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⴱ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⴳ ⵜⵎⴽⵯⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⴽⴽⵯ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵏⵓⴱ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴷⵏⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⴰⵔⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴷ ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵙⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴰⵔ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ,

ⵏⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙ 12 ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙⴳ 2011, ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴼ ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵏ  ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴼ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ 2001.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ,

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰⵎ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⵎⵏⵏ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷⵎ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵜⵓⴼⵉ  ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⴰⴽⵕ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⵉⵕⵥⵎ ⵙⴳ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵥⵥⵀⵕⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ. ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵍⵎⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴽⴷ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴽⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵏⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵃⵎⵍⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 12 ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵉⵜ ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵊⴰⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, 

ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵜⵜⴰⵣⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⵙⴽⵔⵎ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴷ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴰⵎ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⵕⵣⵎⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⴰⵍⵍⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴷⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ,

ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵜⵜⴰⵣⵏ ⵉⵙⵔⵖⵓⴷⵏ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵜⵎⵏ ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵉⵍⴰⴷⵉ 2023 ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2973. ⵏⵜⵜⵔ ⴳ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵎ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵎⵛⴰⴱⴱⴰⴽ ⵊⴰⵔ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵉⵍⵙⵏ, ⵢⴰⵡⵙ ⴰⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 4 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023, ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *