ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⵕⵥⵎ ⵉ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵙⴰⵄⴷⵓⵏ ⵙ ⵜⵔⵇⵇⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ

ⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⵕⵥⵎ ⵉ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴱⵕⴰⵀⵉⵏ ⵙⴰⵄⴷⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵏⴱⴰⴹⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵙⵔ, ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵔⵇⵇⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵙⴰⵍⵎⴰⵏ.
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ, ⴰⴽⵕⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ, ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵙⴰⵍⵎⴰⵏ ⵜⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ 10 ⵉⵃⴱⴱⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴷ ⵙⵙⵡⵉⴷ, ⴷ ⴽⵕⵡⴰⵟⵢⴰ.
ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⵜⴱⴷⵔ ⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⴰ (ⵡⴰⵙ) ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵃⴱⴱⴰⵙⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵙⵙⵡⵉⴷ ⴷ ⴽⵕⵡⴰⵟⵢⴰ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, « ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ » ⵜⵙⵎⴰⵜⵔ ⵙ « ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵀⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ».
ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵙⴰⵄⴷⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵏⴱⴰⴹ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⵓⵙⵔ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ « ⴷⴷⵓⵏⵉⵜⵙⴽ » ⵜⴰⵎⴱⴳⵉⵔⵉⵜ ⴳ ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ, ⴹⴰⵕⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥ ⴳ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⵎⴰⵖⵏ ⴷⵉⴷⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵓⴽⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵕⵢⵓⴱⵓⵍ.
ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *