ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⵃⵏⵏⵓ

ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⵃⵏⵏⵓ ⴷ ⵉⵊⵊⵏ ⵣⴳ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ, ⴷ ⵉⵊⵊⵏ ⵣⴳ ⵉⵏⵏⵉ ⵉⴽⵙⵉⵏ ⴰⵎⵏⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⵉⵙⵇⵇⴰⵕ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⵔⵅⵅⵓ ⴷ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ (ⵛⵛⴰⵔⵇ). ⴰⴳ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰ “ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⵜⵙⵓⵊⴷⴰⵡⵎ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ.

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⵃⵏⵏⵓ ⴰⵏⵣⵓⴼ ⵣⵣⴰⵢⴽ, ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⴰⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⴹ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵎⵉⵏ ⵉⵄⵏⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⵃⵏⵏⵓ?

ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⵃⵏⵏⵓ, ⵉⵊⵊ ⵣⴳ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⵔⵓⵔⵖ ⴷⵉ ⴷⵛⴰⵔ ⵏ ⵉⵚⴰⵔⵃⵉⵡⵏ, ⴰⵢⵜ ⴱⵓⵔⵎⵎⴰⵏⴰ, ⴷⵉ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵄⵉⴷ, ⴷⵉⵏⵏ ⵉ ⵖⵔⵉⵖ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ, ⴰⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵖⵔⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ (Collège) ⵏ ⵍⴼⴰⵔⴰⴱⵉ ⴷⵉ ⴷⴰⵔ ⵍⴽⴱⴷⴰⵏⵉ, ⵎⵓⵜⵜⵉⵖ ⵣⵉ ⵙⵙⵏⵉ ⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ (Lycée) ⵏ ⵍⵎⴰⵟⴰⵔ ⴳ ⵏⵏⴰⴹⵓⵔ ⴹⴼⵔⵖ ⴷⵉⵏⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⵏⵓ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵉⵜ ⵖⵔⵉⵖ ⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵟⴰⵀⴰ ⵃⵙⵉⵏ ⴷⵉ ⵊⴰⵄⴷⴰⵔ, ⵓⵎⵉ ⴽⵙⵉⵖ ⵜⴰⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵉⵜ, ⵎⵎⵓⵜⵜⵉⵖ ⵖⵔ ⵜⵙⴷⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⵉ ⵡⵊⴷⴰ, ⴹⴼⵕⵖ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ (sc économique), ⵓⵔ ⵙⴰⵍⵉⵖ ⵛⴰ ⴷⵉ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⴰ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⴱⴰⵏ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵛⴰ ⵣⵎⵎⴻⵎⵖ ⵉⵙⵎ ⵉⵏⵓ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵃⴷⴰⵕⵏ ⵉ ⵖⴰ ⵉⵖⴰⵕⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ. ⴽⵙⵉⵖ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ (Licence) ⵉⵏⵓ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2010.

ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⴷ ⴰⴷ ⴰⵏⵅ ⵜⵙⵙⵉⵡⵍⴷ ⵅⴼ ⵓⵎⵛⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ ?

ⵎⴰⵎⵛ ⵏⵙⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⴷⴼ ⵖⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003, ⵜⵓⵖⴰ ⵣⴳ ⵉⵕⴰⵊⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ; ⴰⴷ ⵜⵟⵟⴼ ⴰⴷⵖⴰⵔ (ⴰⵎⵛⴰⵏ) ⵏⵏⵙ, ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵜⵡⴰⵡⵛⵏⵜ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ (ⵜⵉⵙⵄⵄⴰⵜⵉⵏ) ⴰⵏⵉⵛⵜ ⵏ ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵡⵛⵏ ⵉ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵙⵙⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵏ (المفتشون)… ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵓⵎⵉ ⵏⵥⵕⴰ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2010.

ⵍⵅⵅⵓ ⴰⵇⵇⴰ ⴰⵏⵖ ⴳ 2017, ⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵥⵕⵉ ⵡⴰⵍⵓ ⵣⵉ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ. ⵍⵅⵅⵓ ⵎⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ; ⴰⴷ ⵅⴰⴼⴽ ⴱⵓⵚⴰⵕⵖ ⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⴽ ⴰⵇⵇⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵎⵅⵙⴰ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵜ ⵖ ⵉⵊⵊⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⵟⵟⴼ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵛⴰⵏ. ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵜⵜⴱⴰⵏ ⴰⵏⵖ ⴷ ⵣⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵄⵏⴽⵔⴰⴼ. ⵣⵣⴰⴳⵙⵏⵜ : ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵙⵙⴰⴷⴰⴼ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉ ⵖⴰ ⵉⵙⵙⵖⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (120 ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ), ⵓⵛⴰ ⵖⵣⴰⵔ ⴰⵔ ⵎⵍⵎⵉ ⵖⴰ ⵜⴰⵡⴹ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴹⵔ ⴳ ⵎⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ. ⴰⵔⵏⵉ ⴷ ⵅⴼ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ; ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵓⵔ ⵖⴰⵔⵙⵏ ⵡⴰⵍⵓ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵓⵖⴰ ⵖⴰⵔⵙⵏ ⵜⵉⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵙⵙⴰⴷⴰⴼⵏ ⵜⵏ ⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵖⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵜⵊⵊⴰⵏ ⵉⵎⵓⴼⴰⵖ ⵏ ⵜⵙⴷⴷⴰⵡⵉⵜ ⵖⴰⵔⵙⵏ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ⴰⵔⵏⵉ ⴷ ⵖⵔ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵍ ⵉⵜⵜⴷⴷⴰⵔⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵍ ⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵎⴰⵕⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ (المسؤولون) ⵅⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵖⴰⵔⵎ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵓⵅⴰⵕⵡⴹ ⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵜⵜⵊⵊⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⵅⴷⴷⵎ ⴰⵎⵏ ⵜⵏⵏⴰ.

ⵍⵅⵅⵓ ⵎⴰⵍⴰ ⵏⵅⵙ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⵔ ⵅⴼ ⵎⴰⵎⵛ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ, ⵣⵎⵎⴰⵔⵖ ⴰⴷ ⴰⴽ ⵉⵏⵉⵖ ⴰⵇⵇⴰ ⵏⴳⴳⵓⵔ ⵙ ⵜⵎⴷⴼⴼⴰⵔⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵡⴰⵔⵏ ⵉ ⵡⵓⴼⵓⴹ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉ ⵖⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵍⵎⴰⵙⵜⵔ ⵜⵜⵕⴰⵃⵏ ⵙⵙⵖⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ, ⴰⴷ ⵔⵏⵉⵖ ⵖⵔ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉⵏ ⵣⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵖⵔ ⵜⵏⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ, ⵅⵎⵉ ⴷ ⵜⵜⴰⵙⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉ ⵖⴰ ⴷ ⵎⵎⵓⵜⵜⵉⵏ, ⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏⵉⵖ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⴷ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉ ⵉⵎⵙⴰⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵣⵣⴰⴳⵙⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴷⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ.

ⴷⵉ ⵜⵉⵕⵉ ⵏ ⵎⵉⵏ ⵜⵏⵏⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⵎⵛⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵎⴰⵎⵎⵛ ⵜⵡⴰⵔⴰⵎ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ?

ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵜ (القرار السياسي), ⵉⴼⴼⵓⴽ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵅⵙⴰ ⵖⴰ ⵉⵊⵊⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵖⴰⵔ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵎⵉⵏ ⵖⴰ ⵉⴽⴽ ⵓⵡⴰⵏⴽ (ⴷⴷⵡⵍⴰ) ⵏ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵅⵉ ⵣⵉ ⵜⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵄⴰⵕⵕⴱ, ⵎⵉⵏ ⵖⴰ ⴽⴽⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵊⵊⵉⵏ ⴰⵣⵣⴰⵔⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉⵅⵅⵡⴰ ⵉ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵅⴰⵕⵕⵚ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ, ⴷ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴰⴹⵏ ⵉⵄⵓⵔⵓⴱⵢⵢⵏ, ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵓⵔ ⵉⵅⵙⵏ ⵎⵉⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉ ⵓⵔ ⵉⵅⵙⵏ ⵎⵉⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰ.

ⵙ ⵓⵢⴰ, ⵏⵛⵛ ⵜⵜⵉⵏⵉⵖ ⴰⵇⵇⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵍⴰ ⵏⵅⵙ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵎⵍⵉⵃ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ, ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ, ⵉⴼⴼⵓⴽ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵊⵊⵉ ⴰⵣⵣⴰⵔⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉⵅⵅⵡⴰ, ⵡⴰ ⵣⴳ ⵢⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ. ⵣⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⴼⴼⵓⴽ ⴰⴷ ⵉⵥⵢⵢⴰⵔ ⴰⵙⵖⵓⵏ, ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⴳ ⵜⵎⵉⵊⵊⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵉ.

ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵖⴰⵔ 3 ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ (3 ⵏ ⵜⵙⵄⵄⴰⵜⵉⵏ) ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵖⴰⵔ ⵉ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ, ⴳ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ… ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵕⵓⵃ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⴰ ⵎⴰⵎⵛ ⵜⵍⵍⴰ ⵍⵅⵅⵓ, ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵢⵉⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵢⵉⴳⴳⵯⵊ ⵅⴼ ⵎⵉⵏ ⵏⵔⵣⵣⵓ…

ⴰⵔ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⵏⵉⵏⵉ ⵉⵙⵡⵉⵣⴰ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵙⴰⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵏⴳⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵃⴹⴰⵔ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ ?

ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵏⵅⵙ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷⵣⵣⴳⵙ  ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉ ⴳ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵜⵉⵥⴹ ⵉⵜ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉ ⵜ ⵉⵙⵙⴰⴳⴳⵯⴰⵊⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴷⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⵜⵉⵥⴹ ⵉⵜ ⵙ ⵉⵅⴰⵕⵕⵉⵚⵏ ⵜⵜⴰⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⵙ ⵄⴰⵔⵔⵇⵏ ⵖⵔ ⵉⵎⵓⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⴳⴳⵯⵊⵏⵜ ⴰⵏⵖ, ⵉⴳⴳⵯⵊⵏⵜ ⵅⴼ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵜⵜⴷⴷⴰⵔ ⴷ ⵎⴰⵎⵛ ⵏⵜⵜⴷⴷⴰⵔ.

ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵔⵙ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵡⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵓⴹⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵉⴼ ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵎⵖⴰⵔ ⵎⵉⵏ ⵜ ⵉⵜⵜⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ. ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴳⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵜ, ⴰⴷ ⵣⵣⴳⵙ ⵜⵜⵡⴰⵔ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵉ ⵅⴼ ⵜⵓⵖⴰ ⵙⵙⵖⴷⵏ, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵖⴷⵉ ⵣⵉ ⵔⵣⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵕⴹⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰ ⵓⵔ ⴽⵉⴷⵙ ⴷ ⵜⵜⵉⵙ.

ⵉⴼⴼⵓⴽ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⴰⵇⵇⴰ ⴰⵏⵍⵎⴰⴷ ⵅⵎⵉ ⵖⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⴷ ⵡⵏⵏⵉ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵖⵔ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴱⵏⴰ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⵔⴰⵙ ⵉ ⵢⵅⴼ ⵏⵏⵙ.

ⵙ ⵓⵢⴰ, ⵅⵙⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⴰⵇⵇⴰ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴼⴼⵓⴽ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⵉ ⵖⵔ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵡⴰⵀⴰ, ⵉⴼⴼⵓⴽ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵛⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ… ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ 3 ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵛⵜ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ.

ⵎⴰⵔⴰ ⵏⵅⵙ ⴰ ⵏⵙⵙⵇⵙⴰ ⵅⴼ ⵔⴹⵉⴷⵊⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⴹⵜ ⵣⴳ ⵡⴰⵎⵉ ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵔ ⵔⵅⵓ, ⵎⵉⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⴷ ⴰⴷ ⴰⵏⵅ ⵜⵉⵏⵉⴷ ?

ⵣⴳ 2003, ⵓⵎⵉ ⵜⵓⴷⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵔ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ (ⵜⵜⴽⵡⵉⵏ) ⵏ 12000 ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ, ⴷ 300 ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵏ ⴷ 75 ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ. ⵎⴰⵛⴰ ⵣⵉ 2008, ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴷⵉⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ 130 (المذكرة الوزارية) ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵖⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵓ ⵜⵡⴰⵍⴰ.

ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2013/2014, ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ 80 ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵖⴰⵔⵙⵏ ⵜⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (تخصص الامازيغية), ⴰⴷ ⵜⵏⴷ ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵖⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⵄⴰⵡⴷ 80 ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2013/2014. ⴰⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⴷ 120 ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵄⴷⵓⵏ.

520 ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⴷ ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵖⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ 5 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵓⵙⴰ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵏⵕⵓⵃ ⴰⵎⵎⵓ ⵉⵅⵚⵚ ⴰⵏⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ 150 ⵏⵉⵖ ⴷ 200 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵓⵙⴰ ⵙⵙⴰ ⵖⵔ ⵣⵣⴰⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵖⵔⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵙ ⵏⵏⵊ ⵉ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⵍ oⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵣⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵎⴰⵎⵎⵛ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⵔⴷ ⵅⴼ ⵢⵏⵏⵉ ⵉⵇⵇⴰⵔⵏ ⵓⵔ ⵖⴰⵏⵅ ⵎⵉⵏ ⵖⴰ ⵏⴳⴳ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ?

ⵉⵏⵏⵉ ⵉⵇⵇⴰⵔⵏ ⵓⵔ ⵖⴰⵔⵏⵖ ⵎⵉⵏ ⵖⴰ ⵏⴳⴳ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴷ ⵙⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⴰⵔⵜ ⵣⵉ ⴷ ⵖⵣⵣⴰⵔⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵅⴼ ⵖⴰ ⵄⵎⵎⴷⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵍⵉⵏ ⵜⴰⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵍⵉⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵜⵓⵏ ⴰⵇⵇⴰ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵉⵙⵙⴰⵍⴰⵢⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵜ ⵉⵙⵙⴰⵍⴰⵢⵏ. ⵎⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵉⵙⵙⴰⵍⴰⵢⵏ ⵉⵔⵉ ⵓⵍⵉⵏⵜ ⵡⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⴳⵍⴰⵏⵣⵉⵜ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ…

ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴰⵍ ⵖⵔ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉ ⵉⴹⴼⵕ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵓⵎⵉ ⵉⵙⵙⵎⵥⵉ ⵣⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⴰⵔⵔⵉ ⵜⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵥⵍⵓⴹⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵟⵟ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ. ⵣⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵉⵙⵙⵉⵔⵓ ⵣⴳ ⵉⵅⴰⵕⵕⵉⵚⵏ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵄⴰⵔⵔⴱ. ⴷ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉ ⵉⵊⵊⵉⵏ ⵉⵖⵣⵣⴰⵔ ⵓⵜⴰⵔⵔⴰⵙ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉ ⵖⵔ ⵢⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ “ⵏⵛⵛ” ⴷ ⵜⴰⴱⵔⵔⴰⵏⵜ, ⵜⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⴳⵎⵓⴹ (ⵛⵛⴰⵔⵇ).

ⴷ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⵜⵜⵊⵊⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵎⵔⵔⵓⴽⵢⵢⵏ ⵢⵉⴼ ⵖⴰⵔⵙⵏ ⴰⴷ ⴰⵕⵎⵎⵕⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵢⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵏⵓⵙ ⴷ ⵖⵔ ⵜⵉⴷⵜ, ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵉ ⵎⴰⵎⵛ ⵎⵎⴰ ⵉⴳⴳⴰ, ⵎⴰⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⴷⵡⵉⵍ ⵖⵔ ⵢⵅⴼ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵎⵖⴰⵔ ⵣⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵎⴰⵎⵎⵛ ⵉⴼⴼⵓⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵔⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⴰⵙⵎⵓⵔⵙ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ?

ⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔ ⵜⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵡⴰⵀⴰ, ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴰⵛⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵇⵇⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ, ⵓⵔ ⴷ ⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⴰⵇⵇⴰ ⵙⵙⴹⴰⵔⵉⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵅⵎⵉ ⵉⵙⵙⴹⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵜⵜⴰⴷⴼ ⴳ ⵢⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵎⵏⵖⵉ ⵉⵜⵜⵣⵣⵓ ⵣⵣⴰⴳⵙ ⵉⵥⵡⵕⴰⵏ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵜⴽⴽⵙⵏ ⵜⵏ. ⵉⴼⴼⵓⴽ ⴰⴷ ⵉⵊⵊ ⴰⵃⵏⵊⵉⵔ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵅⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵊⵊ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵔⵙ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ. ⴰⴷ ⴰⵛ ⵄⴰⵡⴷⵖ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⵎⵙⴰⵔ ⴰⵢⵉ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ, ⵜⵓⵙ ⴷ ⵖⴰⵔⵉ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵙ ⵜⵜⵡⴰⵔⵉⵖ ⵜⵜ ⵜⵅⵢⵢⵇ, ⵕⵓⵃⵖ ⵖⴰⵔⵙ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵙ ⵎⵉⵏ ⵛⵎⵎ ⵢⵓⵖⵉⵏ? ⵜⴰⵔⵔ ⴷ ⵅⴰⴼⵉ, ⵜⵏⵏⴰ ⵢⵉ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ: ⵢⵎⵎⴰ ⵜⵇⵇⴰⵔ ⴰⵢⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⵉⵏ ⵖⴰ ⵜⴳⴳⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖⴰⵔ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵛⵛ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵜⵄⵊⵉⴱ ⴰⵢⵉ”. ⵍⵅⴷⵏⵏⵉ ⴷⴰⵔⵔⵄⵖ ⴰⵙ ⵏⵛⵛ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵙ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵛⵏⴰ ⴰ ⵉⵍⵍⵉ, ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⵜ ⵖⴰ ⵜⴱⴷⴷⵍⴷ.

ⴰⵡⴰⵔ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵎⵉⵏ ⵜⵅⵙⴷ ⴰⵜⵉⵏⵉⴷ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⵢⵏ ⵏ «ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ» ?

ⵅⵙⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⴰⵇⵇⴰ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴰⴼⵙ ⵉ ⵉⴱⴷⴷ ⴽⵓⵍⵛⵉ, ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵟⵟⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎⵛⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⴽⵓⵍⵛⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵎⵍⵉⵒ. ⵙ ⵓⵢⴰ ⵅⵙⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵇⵇⴰ ⴰⵖⵣⴷⵉⵙ ⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴼⴼⵓⴽ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⴰⵔⵔ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴱⴷⴷ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵉⵙ : ⴽⴰⵎⴰⵍ ⵍⵡⵙⵟⴰⵏⵉ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵉ ⵜⵏⴼⵍⵓⵜ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *