ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ: ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴼ ⵓⵙⴷⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵓⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵣⵔⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ, ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ.

ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ. ⵙ ⵖⵎⴽ ⴰⴷ ⵜⵣⵎⵎⵉⵎ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 4 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023, ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *