ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ), ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵚⴰⵃⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ.

ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴷⵔⵉ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ, ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 17 ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴽⵓ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵡⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ.

ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⵏⵜ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵡⵓⵔⵓⵍⴳⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵉⵏ ⵉ ⵚⴰⵃⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⴰⵡⴰⵏⴽⵏ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵚⴰⵃⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ, ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ.

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴷⵔⵉ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵣⵎⵎⵉⵎ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵡⴰⵜⵜⵙⵏ ⴰⵙⵏⵎⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵉ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉ 12 ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵍⵍⵉ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⴷ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴼ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵍⴰ ⴼ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵇⵇⵍ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵉ ⵚⴰⵃⴰ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⴼ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵓⴷⴰ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵣⵏ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 17 ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵡⴰⵔⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵇⵇⵍ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴼ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ.

.

ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ ⴷ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⵢⴰ ⴷ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ⴷ ⴱⵓⵜⵙⵡⴰⵏⴰ ⴷ ⵍⴱⵕⴰⵥⵉⵍ ⴷ ⴱⵓⵕⴽⵉⵏⴰⴼⴰⵚⵓ ⴷ ⵍⴽⵓⴷⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⴷ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴷ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴱ ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ ⴷ ⵍⴱⴰⵕⴰⴳⵡⴰⵢ ⴷ ⵍⴱⵉⵔⵓ ⴷ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⴷ ⵔⵡⴰⵏⴷⴰ ⴷ ⵙⵍⵓⴼⴰⴽⵢⴰ ⴷ ⵙⵙⵡⵉⴷ ⴷ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴷ ⵜⵛⵉⴽ ⴷ ⴼⵉⵜⵏⴰⵎ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *