ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵜⵜⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ

ⵢⵓⵣⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ, ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵉⵍⴰⵕ ⴰⵍⵉⴳⵔⵢⴰ, ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ.

ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴷ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴳ 7 ⵉⴱⵔⵉⵍ 2022, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵅⴰ ⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2023/2973.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵅⴰ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵅⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵓⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵅⴰ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⴼ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴼ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰ3ⵔⴰⴱⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵜⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ 22 ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵡⴰⵔⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴼ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ. ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵓⵔⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵡⵉⵙ 5 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 26.16 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵣ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *