ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵏ 2019 ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ: ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷⵔⵓⵙⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴼⵓⵖⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ.

ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵟⵟⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⴳ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019.

ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ, ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ “ⵉⴼ ⵉⵎ”, ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⴷ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴳ “ⵙⵙⴰⵜⵉⵍ”, ⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ.

ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵏⵣⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵛⴽⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵜⵜⵓⵏ ⵙ “ⴰⴷⵙⵍ”.

ⵢⵉⵏⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴹⴼⵕ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ, ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⴳⵉⵙ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴼ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ, ⴷ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏⵉⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴱⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ.

ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ 66 ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ: ⴰⵎⵢⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ, ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵡⵍⴰⴼⵏ, ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ  ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ…

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴼⴰⵙ-ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ...

ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

  1. tanmmirt tudert i tutlayt negh tamazight

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *