ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵛ  ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵛ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ, ⴰⴽⵡⴰⵙ 22 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⴹⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵀⵉⵍⴰⵍ ⴰⵎⵙⵇⵇⴰⴷ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵙ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ, ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 77 ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵉⵙⵓⵜⴳ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴽⵓ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴼ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⵉ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⵥⴰⵕⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵛ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ, ⵉⵙⵓⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴼⵓⴽⴽⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵊⴰⵔ ⵉⵙⴽⴷⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴼ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2602, ⵙ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵉⵙⵓⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵍⴰ ⴼ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵛ, ⵉⵙⵓⵜⵜⴳ ⵜⴰⴱⵔⵖⴰⵣⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⵥⴰⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵣⵣⵉⴳⵣⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⵜⵓⴹⵕⵕⴰⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵜⵛⵓ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵡⵓⵔⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵢⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *