ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵉⴱ ⵉ ⵓⴼⵓⴽⴽⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵅⵅⵓⵜⵔⴰ ⴷ ⵜⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴰⴽⵕⴰⵙ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵛ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴰⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵜⵉⴼⴰⵏ ⴷⵉ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ ⵉ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴹⴼⵕⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ ⵉ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵇⵔⴰⵢⵏ.

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴱⵔⴷⴰⵏⵎⴽ ⵜ ⵜⵣⵓⵣⵣⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ:

« ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵜⴳⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵛ .

ⵉⵎⵍⴰ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ  ⴰⵙⵏⵉⵎⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ  ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴷ ⵓⵍⴰ  ⴷ ⴰⴹⴼⵓⵕ  ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⴷ ⵓⵜⵜⵖ ⴳⵉⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵙⵜⵉⵏ

ⴷ ⵉⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵛ ⴰⵍⵜⵖ ⵏ ⵡⴰⴱⴷⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵖⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵙⴰⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ .

ⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ  ⵜⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ 2654 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⴳ  27 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ ⵉⵙⵎⴰⵢⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴱⴷⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵙⴳⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ .

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵡⴰⵏⴰⵍ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵜⵉⴼⴰⵏ ⴷⵉⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵍⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵡⴰⴼⴰ.

ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵉⵅⵉⵍ ⵖⵔⴰⵙⴰ , ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵢⴰ ⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴱⵢⵉⵏ ⵣⴷⵖⵉⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ».

 

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⵍⴽⵎ ⵡⵉⴷⴰⴷ ⵍⴱⵇⵇⴰⵍⵉ ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ

ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵡⵉⴷⴰⴷ ⵍⴱⵇⵇⴰⵍⵉ ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴳ ⵙⵓⵙ  (36 ⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *