ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⵔ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵉⴹ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵙ ⴽⵉⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⴷⴰⵣ ⴰⵙ ⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ ⵉⴹ ⵏⵏⴰⵢⵔ 2973 ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 14 ⵢⵏⵏⴰⵔ 2023, ⴰⵙⴼⴳⵍⵓ ⴰⴷ ⵔⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⴰⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵡⵜⵏ ⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⵉⵜⵜⴽⴰⵔ ⵓⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵏⴰ ⴰⴷ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⵜⵓⵎⵎⵔⵜ.

ⵏⵎⵎⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵖ, ⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵄⴷⵍⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴰⵔ ⴰⵖ ⵜⵜⵔⴰⵔⴰ ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏⵣⵣⵔⵉ ⵜ ⴷ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵍ ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⴽⴽⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉⵏ ⵎⴰⴳⴰⵏ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ, ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵉⵎⴱⴰⴱ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵢⴰⴷ.

ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⴰⴹⴼⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵜ ⵖⴼ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵜⴷⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ, ⵉⵎⴽⵏⵏⴰ ⵜⵥⵕⴰ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵔⵎⵓⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⴳⵉⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵉⵎⴽⵏⵏⴰ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵙ ⵉⵃⵉⴷⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⵓⵏⵏ.

ⵜⵥⵕⴰ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵜⴰⵎⴰⵉⵏ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⴱⴰⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵉⵎⴱⴰⴱ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵚⵚⴰⵎⴰⴷ ⵍⴽⴱⴱⴰⵚ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵣ ⴷ ⴰⵎⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵢⴰⴼⵓⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ, ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷⴷⵖ ⵏⴷⵔⴰ ⴷⵖⵉ.

ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵢⵓⵙⴼ ⴰⵣⵓⵔⴽⵉ ⴷ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⴱⵏⵏⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵃⵢⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵎⴽⵏⵏⴰ ⴱⴷⴷⴰⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵏⴰⵖⵎⴰⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴼⵜⵜⴰⵃ ⵎⵓⵎⵏ ⴷ ⵄⵣⵣⴷⴷⵉⵏ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵖⴼ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵃⵢⵍⵏ ⵉⵕⵓⴱⵓⵔⵜⴰⵊⵏ ⴷ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⴼⵓⴳⵏⴰ ⴰⴷ.

ⴷⴰⵜ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵍⵄⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 12 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ.

ⵢⵓⵙⴼ ⴰⵣⵓⵔⴽⵉ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 4 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023, ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *