ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵄⵍⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵙⵎⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵢⵚⴰⵍ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵄⵍⵉ, ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ, ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵎⴰⵎⵎⴰⴷ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴽⵛⵉⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵄⵍⵉ ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 80, ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ, ⵉⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵥⵥⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵏ ⵏ 90 ⴳ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⴰⵎⵙⵜⴰⵢ ⴼ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴳ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵙⵍⵡⴰⵏ: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴼ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴼ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⵡⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *