ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ: ⵓⴼⵓⵖ

ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵓ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴱ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵉⵖ ⵉ ⵉⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ: ⵓⴼⵓⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ 16.30 ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ.

ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰ ⴰⵜ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵇⴰⴹⴰⵡⵉ, ⵔⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵓⵍⴰⵢⵎⴰⵏ ⵍⴱⴰⵖⴷⴰⴷⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵔⵔⵣⵣⴰⵇ ⵍⵄⵓⵎⴰⵕⵉ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵃⵏⵏⵓ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⴰⵡⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵉⵅⵙⴰⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⵣⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉ ⵏ ⴱⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ

ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴼⴰ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *