ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵢⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⴰⵢⵏⵓⵏ ⵡⵉⵙ 260)

ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⵡⴰⵢⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵡⵉⵙ 260 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ. ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ , ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ  ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵉⵎⴰⴳⴰⵔⴰⴷⵏ ⵙ ⵉⵙⴰⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴰⵎ ⴰⵙⴰⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⴷⵍⴰⵡ ⵍⵎⵏⴱⴱⵀⵉ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⵍⵢⵓⵙⴼⵉ. ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵢⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵙⵉⵎⵓⵏ ⵙⴽⵉⵔⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⴷⵓⴽⴽⵯⵍⴰ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵙⵕⴰⵉⵍ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⴰⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴱⵔⵓⵙ ⵎⴰⴷⵉ ⵡⴰⵢⵣⵎⴰⵏ.

ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵢⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴼ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ. ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⵥⴹⴰⵕⵎ ⴰⴷ ⵜⵖⵔⵉⵎ ⴰⵢⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ:

https://www.amadalamazigh.press.ma/archivesPDF/260.pdf

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *