ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ

ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 27 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ 02 ⴰⵔ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵜⵙⵎⴰⵍ ⴳⵉⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵃⵉⵢⵢⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴰⴷⵉⵄⴰ ⵕⵕⴰⴹⵉ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⴷ ⵜⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ ⴱⵓⵕⴽⵉⵏⴰⴼⴰⵚⵓ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵎⵉⵚⵕ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵚⵉⴹⵢⴰⵙ 04 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⴳ ⵓⵖⴳⵯⵎⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⵉⵎⵎⴳⴰⵍⴰⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴰⴳⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵓ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉ ⵓⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴳⵓⵜ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵓⵕⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵡⴰⵔ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⵎⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵉⴳ ⵜⴰⵔⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵜⵎⵢⴰⵥⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣⵏ.
ⵄ.ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵉⴱ ⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *