ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵍⵀⴰⵔⵉⵎ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ.

ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⵎⴰⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵍⵀⵔⵉⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵙⴽⵔⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ.

ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵍⵀⴰⵔⵉⵎ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⴼ ⵡⴰⵖⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵣⵣⵡⴰ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *