ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵍⵀⴰⵔⵉⵎ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ.

ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⵎⴰⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵍⵀⵔⵉⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵙⴽⵔⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ.

ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵍⵀⴰⵔⵉⵎ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⴼ ⵡⴰⵖⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵣⵣⵡⴰ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ) ⵏ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⵟⵟⴰⴱⵉ

ⵙⴳ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵥⵓⵀⵕ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *