ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ: « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ » ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⴳⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ – ⵜⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 07 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2972, ⵙⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 09:00 ⵏ ⵜⵢⵍⴳⵉ, ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ, ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ.

ⵜⵏⵏⴱⴹⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ, ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵜⵛⴰⴽⴽⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ, ⵙ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⴰⵎⴰⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⴷ ⴷⴰⵀⵓⵣ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴰⴽⵕⴽⴰⴹ. ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵟⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ, ⵜⴳⵔ ⴰⵙⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ, ⵉⴷⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 24 ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ, ⵜⴳⴳⵔⵓ ⵙ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵜⵉⵎⵔⴷⴰ ⵏ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵖⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ.

ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ) ⵏ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⵟⵟⴰⴱⵉ

ⵙⴳ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵥⵓⵀⵕ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *