ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵎⴰ ⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵎⴰ ⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⴹⴼⵕ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵉⵜⵜⵉ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵎⴷⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ/ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ, ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵊⵓⵏⵉⴼ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴱⴷⴷⵏⵉⵏ ⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⴳⵉⵙⵏ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵓⴳⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⴳⵉⵙ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⴰⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ, ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉⵡⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵉⵙⵏⵊⵊⵎⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔⵉⵜ.

ⵉⴹⴼⵕ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵓⵍⴰ ⴽⵓ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵎⴰ ⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴷ ⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵀⵔⵛⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⵄⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⵅⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⴽⵉⵟⵟⵉ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⴱⴱⴰⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ/ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ, ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵏⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵀⵎⵎⴰ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⴰⴷ, ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵖ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴼ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⴷ ⴱⴷⵔⵏⵜ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⴽⵍⵉⵜ, ⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵖⵡⵡⴰⵖ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵉⵙⴱⵔⵔⴰⴽ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵙⴰⵛⴽⴰ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ, ⵉⴹⵎⵏⵏ ⴰⵔⴳⴳⵉⴳ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⴱⴰⴹ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵔ ⵏⵎⵎⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⴰⵖⵓⵍⵉⴼ ⵏⵏⵖ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⴼ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵎⴷⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⴹ ⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⵏⴳⵔ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵉⵏ.

ⴰⵔ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⴰⵢ ⵉ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ  ⵉ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵉⵜⵜⵉ ⴼ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵜⵉⴱⵓ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵓⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ, ⴷ ⵓⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵙⵙⵏⵏ ⴽⵓ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵖ ⴳⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵏⴰⵡⴰⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉ ⵉⴹⵎⵏⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴰⵣⵔⴼ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⴰⵙⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⴹⵎⵏⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵔ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡ – ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ- ⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⴽⵓ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵏⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵇⵏⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵓⵔⴱⴰⴱ ⴷ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ ⵙ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵓⵅⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵅⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵉⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵓⴳⵜ ⴳ ⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ.

ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ, ⵉⵙⵓⵜⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵓⴱⴷⴷⴰⴷ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵊⵓ ⴱⴰⵢⴹⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵔⵏ ⴳ “ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ ⴷ ⵔⵓⵙⵉⵢⴰ ⴷ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ, ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⴱⴰⴹ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵙ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⵍⴳⴳⵓⴷ…”

ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵓⵏⴼⵓ ⵏⵏⵙ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵛⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴼ ⵓⵙⵏⵓⵎⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵜ ⴰⵙⵍⵓⴼⴰⴽⵉ ⵢⴰⵏ ⴽⵓⴱⵉⵛ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵍⵉⴱⵢⴰ (ⵢⵓⵣⵏ ⴰⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ), ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴼ ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵖⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙⴰⵍⴰⵎⴰ, ⵖⵓⵔⵏⵖ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵟⵉⵕⵉⵛ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵍⴳⴳⵓⴷ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ.

ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⴰⵍ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⵥⵎⴰⵥⵥⵍ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 28 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2021/2971, ⵉ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴰⵎ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ “ⴱⴰⵕⵇⴰ, ⴼⵣⵣⴰⵏ, ⵟⴰⵕⴰⴱⵍⵓⵙ”.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵖ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ “ⵓⵎⵇⵇⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ” ⵉ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⵣⴳⵔⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ, ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⴳ ⴽⵓ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 9-10-11 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2011.   

ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵇⴰⵢⵍⴰ ⵚⴰⵍⵉⵃ: ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵇⴰⵢⵍⴰ ⵚⴰⵍⵉⵃ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *