ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵕⵥⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵉⵎⵎⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵏ ⴷ 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⵢⴰⵖ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉ « ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵉⵎⵎⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ. ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵙ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵉⵎⵎⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵏⵄⴰⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵏ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵉⵎⵎⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ. ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵥⵍⴰⵢ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵏⵏⵉ ⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔ ⵍⴼⵉⵍⵎ « ⵄⴰⵍⵉ ⵣⴰⵡⴰ » ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⵙ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵄⵢⵢⵓⵛ, ⵉⵜⵜⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴳ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵎⵏⴰⵍⴰⵏ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵎⵎⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵎⴽⴷⴰ ⵔⴰⴷ ⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ ⴷⵔⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵎⵍ ⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵎⵏⴰⵍⴰⵏ ⵇⴰⵃ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⴷ ⵜⵕⵥⵉ ⴷ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⴷ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⴰⵡⵙⵢⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⴷⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ. ⵉⴼⵓⴽ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵉⴳⵍ ⵙ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵉⵎⵎⵔⵏ, ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴽ, ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⵢⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ.

ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *