ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 8 ⵎⴰⵕⵚ 2022 ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵜⵕⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵙⴰⵍⵉⵎⴰ ⵏⴰⵊⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ.

ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴷ ⵉ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵙⴽⵔⵏⵉⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ. ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *