ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴳ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2973, ⵜⵉⵏⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⴹ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵚ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023 ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⵓⴱⵔⵉⵜⴰⵍ. ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ. ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵉⵏⵏ : COLLECTIF DES RIFAINS D’EUROPE (Issu de l’initiative de WUPPERTAL

 

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 4 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023, ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *