ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ

ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ « ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ » ⴳ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵍⵍⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵍⴽⴽⵎ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵔⴰⵙ 24 ⵏⵓⵡⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵅⴼ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴳⵔ ⵓⵎⴰⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵅⴼ ⵎⴰⵢⴰⴷ:
1_ ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵏⵛⴽⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵣⵣⵓⴳⵣ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵥⵕⴰ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ.
2_ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⵛⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⴷⵎⵔ ⵉ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ.
3_ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ.
4_ ⴰⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴳⵔ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷ ⵎⵏⵛⴽ ⴰⵙ ⵜⵙⴽⴰ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ.
5_ ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵏⵙ.
6_ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵖⵍⴰⵖⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⴰⵍ.
ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵉⵡⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉ ⵜⵎⴽⵯⵜⵉⵜ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜⴼⴽⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ.
                                                                             ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵙⵍⵡⴰⵏ: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴼ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴼ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⵡⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *