ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴼⴰⵙ-ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖ. ⵉⵙⵙⵏⴱⴳⵉⵜⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵉⵎⵙⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ,  ⴷ ⴽⵓⵍⵍ ⵎⴰⴷ ⵢⵉⵡⵙⵏ.

ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵢⴰ, ⵉⵣⵔⵢ ⵙ ⴰⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵀⵉⵍ:

  • ⴰⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵕⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵖⵉⴼⵙⵏ.
  • ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ.
  • ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ.

ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴳⵏⵓ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ:

  • ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ: ⵣⴰⵢⴷ ⴱⵓⵙⵄ
  • ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ: ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵙⵙⴰⵄⵉⴷ.
  • ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ: ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ  ⵎⴰⵏⵚⵓⴱ.
  • ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ: ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵅⵓⵢⴰ.
  • ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ: ⵎⵉⵏⴰ ⵎⵓⵃⴰⵊⵊⴰⵏ
  • ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ: ⵄⵉⵚⴰⵎ ⵅⴰⵔⵛⵓⴼ.
  • ⵉⵎⵙⵎⴰⵍⵏ: ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴱⵏⵄⴷⴷⵉ/ⴷⴰⵡⴷ ⵏⴰⵢⵜ ⵉⵄⵇⵇⵓⴱ/ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴰⵄⴹⵓⵛ/ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⴰ/ⵔⴰⵛⵉⴷ ⴱⵉⵊⵊⴰ/ⵢⵓⵙⴼ ⵓⴱⴰⵀⴰ/ⵍⴰⵃⵙⵏ ⵓⵃⵙⵙⵓ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴼ “ⵍⴰⵎⴰⴱ”

ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *