ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵟⴰⵍⴱⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵏⵄⵎⴰ ⵎⵉⵢⵢⴰⵕⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵔⵜⵉⵏ ⵣⵉⴼⴰⵏⵢⴰ ⵛⴰⵔⵓⵎⴱⵉⵔⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⴰ ⴼⵔⵉⵇⵉ.

ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵏ ⴰⴷ: ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⴰ ⴼⵔⵉⵇⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵙⵖⵡⴰⵏⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵜⵉⵍⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵅⵅⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ.

ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏ: ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⵣⵔⴰⴼⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ 2063 ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴰⵥ ⴷ ⴳⴰⵔ ⵓⵜⵛⵓ, ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵔⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴰⵥ ⴷ ⴳⴰⵔ ⵓⵜⵛⵓ.

ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵥ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ.

ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴰⵥ ⴷ ⴳⴰⵔ ⵓⵜⵛⵓ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴰⴷⵍⵉⵉ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴷⴰⵀⵉ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022 ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⵢⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⵔⴰⴼⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022 ⴳ ⵊⵓⵀⴰⵏⵙⴱⵓⵔⴳ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *