ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ « ⵜⵓⴼ ⵉⵜⵔⵉ » ⴷ «ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ»

ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ « ⵜⵓⴼ ⵉⵜⵔⵉ » ⵉ « ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ »: ⴰⵔ ⵏⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ « ⴼⴰⵛⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴰⵍⵎⵓⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ

ⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵔⴰ ⴰ ⵏⵉⵙⴰⵏ ⵎⴰⵜⴳⴰ ⵃⴰⵏⴰⵏ?

ⴰⵣⵓⵍ, ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴼ ⵓⵙⴱⵔⴽ ⵏⵙ, ⴷ ⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴰⵔ ⵙⵏⵉⵎⵉⵔⵅ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ.
ⵏⴽ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵎⴰⵛ ⵜⵢⴰⵡⵙⴰⵏⵅ ⵙ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵜⵓⴼⵉⵜⵔⵉ, ⴳⵉⵅ ⵜⴰⵖⴳⵯⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵙⴰ (stayliste) ⴳⵅ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵏⵉ.

ⵎⴰⵎⵏⴽ ⴰⵙⵙ ⵜⴽⵛⵎ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵏⵉ ⴷ ⵓⵖⴳⵯⴰⵙ?

ⵉⵍⵉⵖ ⵓⵎⵥⵅ ⵍⴱⴰⴽ ⵓⵔ ⵙⵉⵏⵅ ⵎⴰⵔⴰ-ⴷ ⵙⴽⵔⵅ, ⵎⴰⵛ ⵜⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵉⵏⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵖⴳⵯⴰⵙⵜ ⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⴼⵜⵓⵅ ⴰⵔ ⵣⵔⴰⵅ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⴷⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊ-ⵢⵉ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵅ ⵜⵉⴳⵏⵉ ⴷ ⵓⵖⴳⵯⴰⵙ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⴰ-ⵢⴰⴷ, ⵓⴽⴰⵏ ⴰⵎⵣⵅ ⵜⴰⵏⴰⴳⵉⵜ (certificat) ⵉⵏⵓ, ⵖⴰⴽⵓⴷⴰⵏ ⵙⵏⵜⵉⵅ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵏⵓ, ⴷ ⵎⴰ ⵢⵉ ⵢⵓⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵓⵀⵉⵎⴰⵅ ⵙ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵜ ⵉⵙⵙ ⴰⵔ-ⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⴼⴰⵅ ⵉⵅⴼ-ⵉⵏⵓ.

ⴷ ⴰⵔⵏ ⵜⴳⴰⵅ ⵜⵓⴳⴰⵙ ⵉⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵅ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⴹ, ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵙⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵏⵇⵔⵜ ⴷ ⵍⵄⵓⴱⴰⵏ ⴼ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵢⴰⴷ.

ⴷ ⵔⵉⵅ ⴰⴷ ⵣⴰⵢⴷ ⵉⵣⴷ ⵎⴰⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵉ ⵓⵎⵥⵅ ⵜⴰⵏⴰⴳⵉⵜ ⵉⵏⵓ ⴷⴰⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ, ⵜⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵅ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵡⴰ ⵏⵙⵡⴰⵏⴳⵎ ⵏⴽ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵉⵏⵓ ⵏⵣⵎⴻⵎ ⵖ “ⴼⴰⵛⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ”.

ⵜⵙⴱⵔⴽⵎ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵎⵓⵇⴰⵔ ⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ « ⴼⴰⵛⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ », ⵎⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⵇⴰⵔ ⴰⴷ ? ⴷ ⵎⴰⴷ ⵜⵔⴰⵎ ⴰⵜ ⵜⵉⵏⵉⵎ ⵙ ⵎⴰ-ⵢ ⴰⴷ ?

« ⴼⴰⵛⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⴰⵏⴳⵎ ⵏⴳⵔ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⴷⵓⴽⵓⵍⴰ ⵣⵖ ⵉⴳⴰ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴽⴰⵔⵓⵔ ⴷ ⵎⵓⵃⵎⴰⴷ ⵢⵓⵀⴰⵎⵓ ⴷ ⵏⵏⴽ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵜⵓⴼ ⵉⵜⵔⵉ, ⵏⵏⴳⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵏⵉⵍⵎⴰⵇⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍ ⵏⵙⵡⴰⵏⴳⵎ ⴰ ⵏⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵅ ⵙ ⵎⴰ ⵢⵙⵀⵓⵎⴰⵏ ⵖ ⴼⴰⵛⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⵙⵍⴽⵎ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵛⴽⵓ ⴹⵎⴽⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⵏⵙⵏⵜ ⵖⴰⵔ ⵙ ⵎⴰ ⵉⵜⵓⵙⴰⵏ ⵙ «ⵟⵕⵥ ⵕⴱⴰⵟⵉ» ⵎⴰⵛ ⵏⴽⵏⵉ ⵏⵓⵙⵉⴷ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⵏⵥⵓⵜ ⵙ ⵏⵏⵓⵇⵔⵜ ⵍⵉ ⵉⵜⵢⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⵙ ⵜⵥⵍⵉ ⵖⴰⵔ ⵉ ⵓⵎⴳⵔⴷ ⵏ ⵜⵓⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵏⴽⵏⵉ ⵏⵓⵙⵉ-ⵜⵉⴷ ⵏⵥⵓ ⵙⵉⵙ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⴳⵏⵉⵜⵏ ⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⵙ ⵍⵓⴱⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⴰ, ⵖⵎⴽⵍⵉ ⵏ ⵙⵎⴰⵙ ⵉⵣⴹⵓⵡ (tissu) ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ.

ⵉⵣⴷ ⵜⴳⴰ ⵎⵏ ⵜⵓⴳⴰⵙ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵍⴽⵎ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ?

ⵢⴰⵀ, ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰ ⵏⵏⵔⴰ, ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵀⴰⵎⵓ ⴰⵔ ⵜⵉⵏ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵙⴰⵢⴰⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⵇⵛⴰⴱⵜ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⴰⵜ (la robe), ⵎⴰⵢⵍⵉ ⵢⵓⵊⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ, ⵙⵍⴰⵏⴰⵡⴰ-ⴽ ⵜⵉⵄⵔⵉⵎⵉⵏ, ⴰⵔ ⵙⴰⵇⵙⴰⵏ ⵎⴰⵢⴳⴰⵏ ⵉⵎⴳⵏⵉ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ- ⵉⵜⴰⵊⴰ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙ-ⴷ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⵢⵥⴹⴰⵔ ⴰ ⵢⵙⴽⵔ ⵉⴷⵉⵙⵙ ⵏⵏⵙ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ (moderne), ⴷ ⵖⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⴰⵊⴰ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⵉⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵢⴰⴷ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⴰⵊⴰ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵃⵢⴰⵍⵎ ⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⵎⴰ ⵜⵙⵓⵜⵓⵔⵎ ⴰⵜ ⵜⵍⴽⵎ, ⴷ ⵎⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏⵓⵏ ?

ⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵔⴰ ⵜⵉⵔⵓⴳⵣ (courage) ⴰⵛⴽⵓ ⵖ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵓⴼⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ, ⴷ ⵏⵔⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏⴰⵙⵏⵜ ⴰⵜⵉⴳ, ⴷ ⵏⴽⵏⵉ ⵖ ⵜⴰⵡⴰⵍ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴰⵔ ⵏⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵖⴽⵓⵍⵓ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⴹⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵡⴰⵍ ⵢⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏⵅⴷⵎ ⵏⵏⴽ ⴷ ⵓⵀⴰⵎⵓ ⴼ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ, ⵎⴰⵛ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵉ ⵉⵎⴳⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⴷ ⴷⵉⴷⵏⵅ ⴷⵔⵓⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⴰⵡⵉⵏⴷ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷⴰⵅ ⴼⴽⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴼ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵙⵍⴽⵎⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵏⵉ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⵏⵙⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⴰⵅ ⵓⵀⵓ. ⴰⵛⴽⵓ ⵖⵎⴽⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⵏⵏⵅ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵃⵓⴷⴰⵏⵜ ⵖ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ, ⵏⴽⵏⵉ ⵏⵔⴰ, ⴷ ⴰⵔ ⵏⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵍⵎⵓⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⴰⵍⵎⵓⵇⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ «caftan du Maroc», ⵎⴰⵛ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵙⵉⵏ-ⵖ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⴽⵓⵍⵓ ⵎⴰ ⵙⵔⵙⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ.

ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵉⵙⵙⴰ ⵜⵙⵎⵓⵇⵍⵜ ⵎⴰⵙ-ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵡⵙⵏⵜ ⵖ ⵉⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ?

ⵢⴰⵀ, ⵉⵥⴹⴰⵕ, ⵉⵖ ⵏⵙⵏ ⵎⴰⵎ-ⵏⴽ ⴰⵙ-ⵔⴰⵜ ⵏⵙⵍⴽⵎ, ⵙⵍⴰⵏⴰⵡⴰⴽ ⵉⵖ ⴼⵍⴰⵙ ⵏⵙⴽⵛⵎ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵃⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵖ ⵏⵙⴱⴰⴷⵍ ⵉⵖⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⵎⵇⴰⵔ ⵏⵙⵍⴽⵎ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⴳⵯⵍ ⴼ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ.

ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ, ⵉⴽⴰⵜⵏ ⵖⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⴰⵔⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵡⵛⴽⵉⵏⵉⵏ ⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⴳⴰⵖ ⴷ ⵓⵣⴳⵣⴰⵡ, ⴰⵔⵜ ⵍⵙⴰⵏⵜ ⵖⵉⵔ ⵜⵉⴼⵇⵉⵔⵉⵏ, ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ-ⴰⴷ ⵢⵓⵙⵉⵜⵉⴷ ⵓⵎⴳⵏⵉ ⵓⵀⴰⵎⵓ ⵉⵙⴽⵔ ⴳⵉⵙ ⵙⴰⵢⴰ ⵉⵔⴰⵔⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵎⴰⴷⴰ ⵢⵓⵊⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵇⵙⴰ ⵖ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⴰⴷ. ⴷ ⵔⵉⵅ ⴰⴷⴰⵎ ⵉⵏⵉⵅ ⵎⴰⵙⴷ ⵖⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔⴰⵅ ⵉⵜⴰⵊⴰ ⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⴰⵜⵉⴳ ⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ.

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵉⵙ ⴰ ⵜⵙⵎⵓⵇⵓⵍⵜ ⵎⴰⵙ-ⴷ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⵉⵥⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⴷⵉⵙⵙ ⵏ ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵉⵏⵉⵏ “les robes”?

ⵢⴰⵀ, ⵉⵥⴹⴰⵔ, ⴰⵛⴽⵓ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴰⵔ-ⵏ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵉⵏ ⴹ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵔ ⵍⵙⴰⵏⵜ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⵖ ⵉⵍⵎⵓⵇⴰⵔⵏ ⵎⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⴰⵡⵉⵏ, ⴰⴷ ⴼⴽⵅ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ (exemple), ⵏⵏⴽ ⵙⴽⵔⵅ ⵢⴰⵏ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⵉⵣⵡⵇ ⴽⵓⵍⵓⵜ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵉⵙⵓⵙⵙⵎ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵜ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⴷⵉⵙ ⵙ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ, ⵓⴽⴰⵏ ⵏⴽⵏⵉ ⵎⴰ-ⵢⴰⴷ ⴰ ⵏⵏⵔⴰ, ⴰⴷ ⵏⵙⵍⴽⵎ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏⵅ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵉⵣ ⵓⵔⴰ ⵜⵙⵎⵓⵇⵍⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵏⵉ ⴰⵔ ⵜⴰⴼⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ, ⴷ ⵓⵔⴰ ⵜⴷⵔⵓⵏ ⵖ ⵉⵍⵎⵓⵇⴰⵔⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⴼ ⵎⴰ-ⵢⴰⴷ ?

ⵢⴰⵀ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ, ⵎⴰ-ⵢⴰⴷ ⴰⴷⴰⵅ ⵢⵓⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵡⴰⵏⴳⵎ ⵖ «ⴼⴰⵛⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ» ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⴼⵙⵔⵏ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵖⵎⴽⵍⵉ ⵉⴳⴰ «ⴼⴰⵛⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⵢⴰⵏ ⵉⴷⵉⵙ ⵍⵉ ⵙⴰⴷ ⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵉⵖⴳⴰⵙⵏ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ ⴱⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵡⴰⵍ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵙⵏⴰⵜ ⵜⴷⵔⵓ ⴷⵉⴷⵏⵅ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴰⵙⵉⵢⵜ ⵎⴰⵛ ⵙ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵎⴰⵢ-ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴱⵢⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉ ⵖⴰⵔ ⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵢⵓⴹⴰ ⵉⴳⴰ ⵍⵇⴼⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵖⵉⵍⴰⴷ “ⴼⴰⵛⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⵉⵍⴽⵎ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵏ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⴰⴼⴰⵎ?

ⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵉⵍⴽⵎⴰ-ⵅⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵙⵉ (critique), ⵣⵖ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵓⵎⵉ ⵎⴰ-ⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵛ ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ-ⴰⵅ ⵉⵜⴳⴰ ⵜⵓⴳⴰⵙ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵣⴰⵢⴷ ⵖ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵅ, ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ ⵜⴳⴰⵜ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ, ⵓⵔ ⵏⵙⵉⵏ ⵎⴰⵅ, ⵉⵣⴷ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵙⵜⵓⵀⵎⴰⵏ ⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵏⵖⴷ ⵎⵉⵜ, ⴷ ⵎⴰⵢⴷ ⴰⵔ ⵉⵕⵥⴰ “ⴼⴰⵛⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ”, ⴷ ⵎⵉⴷⵏ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⵜⵓⵀⵎⴰⵏ ⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ.

ⵜⵙⴰⵍ ⵙⵙⵉⵙ : ⵔⴰⵛⵉⴷⴰ ⵉⵎⵔⵣⵉⴳ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵜⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *