ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵉ ⵜⵏⴼⵍⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵥⵎⵓⵥⵥⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴱⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⵉⵔⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⵏⵎⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵍⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵜⴰⵙⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

  • ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵙⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ?

ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2003, ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⴰⵏⵕⵥⴰⵎ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ.

ⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵎⵉⵡⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⵣⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙ ⵎⴰⴷⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵖ ⵓⴳⵔⵉⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵊⵊⵓ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵍⴽⵎ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵅⴼ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵊⵊⵓ ⵓⵔ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵔⵣⵣⵓ.

ⵉⵙⵔⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵏⴱⵔⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴷⴰ ⵉⵃⵢⵢⵍ ⵉ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵥⵕⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ. ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⴳⵔⵉⵡⵏ ⴰⴷ, ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⴳⴰ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵜⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ, ⴷ ⵜⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴰⵜⵏ, ⴷ ⵜⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⴼⵉⵜⵉⵏ. ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵙⴱⵖⵔⵏ. ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⵉⵡⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ.

ⴷ ⵔⵉⵖ ⴰⵙ ⵙⵉⵍⵍⴼⵖ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⴳⴳⵉⵜⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴷ ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⵖ ⵏⵥⵕⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⴳ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵜⵓⵢ ⴷ ⵓⵏⵣⴰⵍ, ⵉ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵏⵓⴼⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ.

  • ⵎⴰⵏ ⵉⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵎⴰⵙⵅⵏ ⵜⴰⵙⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ?

ⵉⵙⴰⵡⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵉⵛⵃⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵚⵚⴰⴱ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵙ ⵓⴳⵓⵣ ⵙ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴷⵉⴷⵙⵏ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⵉⵡⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏⵏⵙ. ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴳⴰⵍⴰⵣ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⵉⵡⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉⵛⵃⴰ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴱⴱⴰⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⴳ ⵓⵏⵣⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ, ⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ.

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ: ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵄⵉⵢⵢⴰⵛ

ⴰⵙⵓⵖⵍ: ⵄⴰⴱⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵉⴱ ⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *