ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 23 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ «ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ: ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ».

ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵏⵖ ⵙ ⵜⴱⵕⵟⵇⵉⵙⵜ ⵏⵖ ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏⵖ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴳⵍⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19. ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵜ, ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵎⵎⴼⴽⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ, ⵙⵎⵣⴷⴰⵢⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ, ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵖⴱⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⴳⵔⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵏ ⴰⵙⵉⴷⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵓⴳⴰⵏⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵔⴰⴷ ⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏⵜ ⵅⴼ ⵢⵉⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⴼⵙⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵜⵔⵉⴽ ⴱⵏⵏⵉⵏⵛⴽⵙ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵎⵓⵣⴰⵢ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ “ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ: ⴰⵣⵔⵔⵓⵢ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ”.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵜⵉⵙⵓⵜⴰⵍ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵙⴳⵓⵎⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⴷ ⴰⵡⵉⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴼⵔⵉⵇ ⴰⵎⵎ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⵡⴰⵢⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵏⵖ ⴷⵉⵖ ⵜⵉⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵉⵖⴱⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵡⵉⵏⵜ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ.

ⴰⵥⵜⵜⴰ ⵏ ⵔⵉⴰⵔⴽ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵜⵓⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⵖⵓⵍ ⴱⵓ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ 36 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴳⵎⴰⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵍⵉⵥⵕⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵓⵜ, ⵜⴰⵎⵙⴷⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵏ, ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⴽⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *