ⵟⴰⵏⵊⴰ: ⵜⴰⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴳⵉ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ ⵉ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⴳⵉ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ: “ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ”.

ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵚⵉⴹⵢⴰⵙ 09 ⵎⴰⵕⵚ 2019 ⵖⵔ 15:00, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ ⴳ ⵜⵉⵏⴳⵉ.

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: ⴰⴹⴼⴰⵕ

شاهد أيضاً

?ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ 1: ⵎⴰⵎⵎⴽ ⴷⵓⵍⵖ ⴷ ⴰⴱⵓⵀⴰⵍⵉ

ⴷ ⵜⴰⵏⵉⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵉⵏⵓ ⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵡⵏⵏⵉ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⵎⵎⴽ ⴱⴱⵓⵀⵍⵢⵖ. ⵣⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *