أخبار عاجلة

ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ “ⵙⵉⵣⵉⴼ” ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

أسطورة “سيزيف” باللغة الأمازيغية

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ: ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ

ⵢⵓⵏⴹ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵅⴼ «ⵙⵉⵣⵉⴼ» ⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⵙⵇⵏⵓⵏⵏⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⵉⵣⴹⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⴰⵔ ⵉⵖ ⵏⵏ ⵉⴳⵓⵍⴰ ⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⵏⵓⵏⵏⵉⴷ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵥⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ. ⵖⵉⵍⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵢⵓⴳⵔⵏ ⵜⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ .
ⵉⵖ ⵏⵖⴰⵍ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵀⵓⵎⵉⵔⵓⵙ,ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵙⵉⵣⵉⴼ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵥⵉⵥ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵢ,ⵜⴷⴷⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ.ⵄⵜⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵙⵔⴳⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴷⴰⴱ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵍⴼⴰⵢⵜⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴰⵍⴰ .
ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵓⵙⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵟⵏⵥ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴳ ⴰⵙ ⵢⵓⴽⵔ ⵜⵓⴼⴼⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏⵏⵙ. ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵊⵓⴱⵉⵜⵔ « ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛⵏ ⵏ ⵕⵓⵎⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⴰⴳⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵜ » ⵢⵓⴽⵔ ‘ⵉⵊⵉⵏ’ ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ‘ⵉⵙⵓⴱⵓⵙ’ « ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵎⴳ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵟ ⵏ ⵉⴼⵍⵙⴰⴼⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ⴰⵎ ⵙⵓⵇⵕⴰⵟ ⴷ ⴰⵕⵉⵚⵟⵓ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⴱⴰⴱⵉⵍ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵍⵍⵉⵖ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ, ⵎⴰⵛ ⵉⵜⵜⵓⵏⵖⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵉⵏⵣⵣⵖ ⵅⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵃⵍⴰⵏ » .
ⵉⵖⵉⵍⴼ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ‘ ⵉⵙⵓⴱⵓⵙ ‘ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵚⴰⵕⵏ ⵉⵚⵕⴹ ⴰⵙ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⵉⵜⵜⵔ ⴰⵙ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵉⵖ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⵏ ‘ ⴽⵓⵔⵏⵜⵓⵙ’ « ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⴼⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵔⵓⵎⴰ », ⵎⴰ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵏⵏⴰ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵓⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ .
ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴰⵥⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵉⵙ ⴰⵜ ⵜⵜⵉⵔⵉ ⵜⵎⵜⵜⵓⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⵎⴹⵍ ⵉⵢⵉ ⵏⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵏⵖⴷ ⵍⵓⵃ ⵏⵏ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵉⵏⵓ ⴳ ⵓⵙⵔⵉⵔ . ⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⵏ ⵢⵓⴼⴰ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵣⵔⴷⴰⴱ , ⵢⴰⴼ ⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵣⵣⵉⵡⵣⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵕ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳ ‘ⴱⵍⵓⵜⵓ’ « ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵜⵉⵡⴰⴳ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ » ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵔⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ , ⵎⴰⵛ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⵣⵔ ⴷⴰⵖ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ , ⴷ ⵜⵔⵖⵉ ⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉⵜⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵓⵍ ⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴷⴰⴱ .
ⵓⵔ ⵜⵜ ⵢⵉⵡⵉ ⴳ ⵉⵖⵓⵕⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵛ , ⵉⴷⴷⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⴰⴹⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵣⵎⵓⵎⴳ ⵏ ⵢⵉⵍ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ . ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵙⵔⵙ ⵢⵓⵣⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵄⵓⵟⴰⵕⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵢⵓⵎⵣⵏ ⵉⴽⴽⵙⵜ ⵉⴷ ⴳ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⴷⴷⵔ ⵉⵔⴰⵔ ⵜ ⵙ ⵓⵣⵔⴷⴰⴱ ,ⵢⴰⴼⵏⵏ ⵢⴰⵏⵊ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵉⵜⵜⵇⵇⵍ .
ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴽⵣ ⴳ ⵖⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵔⵏⵓ ⵡⴰⵔ ⵍⴼⴰⵢⵜⵜ , ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵜ ⵏⵥⵕⵕⴰ ⴳ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏⵏⵙ . ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⴰⵔ ⴰⵢⴰⵎⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵉⵃⵎⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⴷ ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰⵖ ⵉⴷⴷⵔ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ, ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⴰⵡⵉ ⵉⵖ ⴰ ⵏⵜⵜⵓⵉⵔⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵖ ⵏⵍⵍⴰ .
ⵏⵙⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⴷ ⵍⴼⴰⵢⵜⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⵖⵉⵍ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓⵔ , ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵜⵜⵖⴰⵍ ⵉⴳⴰⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵙⵙⴰ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵙⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵣⵣⵖ ⵙ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵢⴰⴽⵯⵉⴷ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵜⴰⵎⴰ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ . ⵏⵖⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⵓⴷⵎ ⴰⵏⵏ ⵉⵖⵉⵍⴼⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵏⵏ ⵏⵖⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴹⴰⵕⵔⵏ ,ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵍⵍⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵏⵏ ⵙⴳⵏⵓⵏⵏⵉⵏⵜ ⵙ ⴰⴼⵍⵍⴰ , ⵏⴰⴽⵯⵣ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴱⴰⵢⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵅⵜ .
ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵇⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵡⴰⵔ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⴷⵔⵓⵜ ,ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴳⵓⵍⴰ ⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵏⵉⴷ ‘ ⵙⵉⵣⵉⴼ ‘ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵏⵏ ⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⴽⵯⵉ ⵙ ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ , ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵏⵏ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⴷⴰⵖ ⵢⴰⵍⵍ ⵙ ⵡⴰⴼⴰ ⵜⴰⴽⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵜⴰⴽⵯⵉ ⵙ ⵉⵣⴷⴰⵔ …

ⵙⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵖ ⴳ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵢⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴰⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⴼⴰⵢⵜⵜ,ⴷ ⵓⴷⵎ ⴰⵏⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎ ⴰⵥⵕⵓ ⴳ ⵜⵥⵥⴰ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵎ ⴰⵥⵕⵓ ⵢⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ .ⴰⵔ ⵜⵜⵖⴰⵍⵖ ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⴽⵯⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⵏⵏⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⴰⵍⵙ ⵉ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ
ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍⵏ ⵙ ⵓⵡⵓⵔⵔⵉ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴱⴽⴽⴰⴹ ⵜⴳⴰⵜⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵥⵏ.ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵖⴰ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍ ⵙⴳ ⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵉⴹⴼⵕ ⴰⵥⵕⵓ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵏⵏ .
ⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵙⵔⵙ ⵉⵣⵣⵉⴹⵕ ⵓⵎⵔⵏⵓ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵖ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ : ⵎⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⵉⵣⵉⴼ ? ⵉⵖ ⴷⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ. ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵔⵙ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ , ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⵙⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵖⴰⵍ ⵢⵓⴳⵔ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵖⴰ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢ .
ⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⴰⴱⵔⵓⵍⵉⵜⴰⵕⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴰⴳⵔⴰⵡⵍⵉ,ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵖⴰⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⵍⴼⵏ, ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⴽⴼⴰⵕ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰⵖ ⴷ ⴷⴰⵖ ⵉⴳⴳⵯⵣ ⵙ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⴰⵍⵙ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ .
ⴰⴷ ⵏⵉⵖⵉⵍ ⵎⴰⵙ ⴷⴰⵖ ⵢⴰⵖⵓⵍ ‘ⵙⵉⵣⵉⴼ’ ⵙ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ,ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⵙ ⵎⴽ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ ⴷ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ . ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⵉⵍⵓⴼ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ .
ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵖⵉⵍⵓⴼ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉⵣⴹⴰⵢ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵙⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ,ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴷⴷⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴰⵔ ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵙⵙⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ.
ⵖⵉⴷ ⴰⵖ ⴰ ⵏⵜⵜⴰⴽⵯⵣ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵏⴷⴷⵔ ⵎⴰⵛ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵣⵉⴹⴰⵕ ⵉⵏⵓ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵖⵓⴷⵓⵏⵜ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⴷ ⴷⵓⵙⵏ ⵣⵔⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵏ ,ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰ ⵙⴰ ⵏⵜⵜⵔⵏⵓ ⴼ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⴰⵎⵢⴰ ⵏⴳ ⵓⵏⵥⵉⵥⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵖ .
ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴽⵯⵣ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵏⵙⴰⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⴰⵔⴷ ⵏⵎⴹⵉ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵖ ,ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴰⵍⵓⵍⵏ ⴷ ⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⴱⴹⴹⵓⵏ ,ⵓⵔ ⵏⵖⵉ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵏⵏ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ .
ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵏⵙⵙⴷⵔⴰⴼ ⵙⴳ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ,ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ‘ ⵓⴷⵉⴱ ‘ ⵎⴰⵙⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵃⵍⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵡⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵥⵉⵥ. ⴰⵔ ⴰⵖ ⵜⵙⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵉⵙⵓⵍ ⴱⴷⴷⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⵉⵡⵜⵜⴰ , ⴰⵔ ⵜⴻⵟⵟⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵙⵔⵙ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⴽⴰ ⵏ ⵍⴼⴰⵢⵜⵜ,ⴰⵔ ⴰⵖ ⴷⴰⵖ ⵜⵙⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴻⵏⴱⴰⴹ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ .
ⵖⵉⴷ ⴰⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ‘ ⵙⵉⵣⵉⴼ ‘ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ , ⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵙⴰⵕ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ. ⴰⵥⵕⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙⵔⵙ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ , ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉⵖ ⴰ ⵉⵥⵕⵕⵓ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⴱⴽⴽⵉⴷⵏ ⵏⵏⵙ , ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴼⵙⵜⴰⵏ,ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵜⵜⵍⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⴷ .
ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⴱⵍⴰ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵊⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴹ , ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎ ‘ ⵙⵉⵣⵉⴼ ‘ ⵓⵔ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴱⴷⴰⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵙⴰⵕⵏ ⴳ ⵉⴱⴽⴽⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵜⵔⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ , ⵓⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵖⴰⵙ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ ; ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵏⵏⴰⵔⵏ ⴰⵢⴰⵎⴰⵔ ,ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵃⵍⵓ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ . ⵎⴰⵛ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵏⴱⴱⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ .
ⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⵙⴰ ⴷⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ‘ ⵙⵉⵣⵉⴼ ‘ ⵉⵖ ⵏⵏ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵉ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵔⴳ ⴰⵙ ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴼⵏⴰ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ .
ⴰⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵓⴽⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵖⵓⵔⵙ ⵓⵔ ⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰ,ⵎⴰⵛ ⵉⴹⴼⵕ ⵓⴽⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵜⵜⴳⵏⵓⵏⵏⵉ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⵙⴳ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ .
ⴰⴷ ⵏⴰⵊⵊ ‘ ⵙⵉⵣⵉⴼ ‘ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ,ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ , ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵙⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⴳⵯⵉⵏ ⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵖ ⵢⵓⵔⴰ , ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵖⴰⵍ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵃⵍⴰⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴱⴽⴽⴷⵏⵜ ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵉⵜⵜⵓⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵖⵓⴷⵓⵏⵜ ,ⴰⵛⴽⵓ ⴽⵓ ⴰⴼⵣⵣⵓⴼ ⴳ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⴽⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⵉⴹ ⵜⵓⴷⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵥ , ⴷ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⵓⵍⵓ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵉⴳⵓⵎ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵉⴽⵜⵓⵔ ⵓⵍ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⵔⵜ. ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⵎⴰⵙⴷ ‘ ⵙⵉⵣⵉⴼ ‘ ⵉⵎⵎⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ .
…..

yunḍ wakuc xf sizif ad d issqnunni yan isilli izḍayn xf udrar, ar iɣ nn igula afa nns ignunnid daɣ s tama n udrar ann s usrag n taẓayt nns. ɣiln iwdan akkʷ mas ur tlli kra n tmrrut yaḍn yugrn tad nna g ur illi ca n unaruz .
iɣ nɣal s mad inna humirus,rad nini masd sizif iga yan umnẓiẓ amazzay,tdda yat tullist yaḍn mas iga sg inabbayn n ibrdan.ɛtant akkʷ tallasin nna fllas ittawnnan tilli as srgnin ad ig amwuri n uzrdab nna g ur tlli lfaytt g mad akkʷ isala .
acku taɣawsa nna fllas usin mas iṭnẓ g wakuc aylli g as yukr tuffrin d tsntal nns. ar ttinin masd jubitr « agllid n wakucn n ṛuma d wakuc n ignwan d waggagn g tmiṭulujit taṛumanit » yukr ‘ijin’ illis n ‘isubus’ « nna igan yan ismg nna yiwin tiṭ n iflsafn imqṛann am suqṛaṭ d aṛiṣṭu aylliɣ gis issutr ugllid n babil ad ig amcciwṛ lliɣ bahra ittawssan, mac ittunɣa lliɣ a inzzɣ xf watig n ufgan d tɣawsiwin nna gis iḥlan » .
iɣilf babas n ‘ isubus ‘ g mad iṣaṛn iṣṛḍ as sg dar ‘sizif’ ittr as ‘sizif’ yat tfada iɣ ira ad as yaws g tmukrist nns ad stt igan d ad d yawi aman n ibrgmmi n ‘ kurntus’ « nna igan yat tɣrmt akkʷ yufn tiɣrmin n umaḍal tlla g ruma », ma ad lli s inna ‘sizif’ ar immala mas dars tuf tnafut n waman aggagn n ignna .
lliɣ taẓd tmttant n ‘sizif’ ira ad iẓṛ is at ttiri tmttuḍt nns yini as nit mḍl iyi nn ɣilad nɣd luḥ nn tafkka inu g usrir . mk ad as nn yufa ‘sizif’ ixf nns g uzrdab , yaf nn yat tɣawsa tzziwzt bahra as tt igan d uwqqṛ bahra yattuyn nna imzarayn d tayri tanafgant, issutr ilmma g ‘blutu’ « yan umtiwag amẓyan » ad t issaɣul s wakal af ad ad imrrt tamɣart nns , mac lliɣ d yaɣul izr daɣ udm n umaḍal ad d tafuyt d waman , d trɣi n isillitn d yill ur akkʷ sul iri ad yaɣul s tillas n uzrdab .
ur tt yiwi g iɣuṛitn n wakc , iddr tugtt n isggʷasn g taḍfiwin n twnnaḍt d uzmumg n yil d wakal . aylliɣ nn srs yuzn wakuc ɛuṭaṛid nna t yumzn ikkst id g tumrt nna g iddr irar t s uzrdab ,yafnn yanj isilli axatar ar srs ittqql .
ar nttakz g ɣid mas iga ‘sizif’ yan umrnu war lfaytt , ma ann ar t nẓṛṛa g isyafatn nns d waṭṭan nns . lliɣ ur innar ayamar i wakuc iḥml bahra tudrt ad ,ma ann ad as isrgn takrrayt iggutn nnaɣ iddr d iswuri f yat tɣawsa nna ur ilin awd kra n tyafut, ma ad ar ad akkʷ nawi iɣ a nttuiri tudrt ad nnaɣ nlla .
nssn akkʷ masd tallasin ttuskarnt afad ad awint taflst d lfaytt iggutn g iɣil d umarur , aylli akkʷ nttɣal igat yat tɣssa ar tettasi yan isilli axatar ar t inzzɣ s aflla yakʷid daɣ s tama, ar ittals i ma ann tugtt n tikkal . nɣal ula udm ann iɣilfn izdin d isilli ann nɣal ula mas a ittaws s ifassn nns d iḍaṛrn ,d twisi nnsn af ad ad alln isilli ann sgnunnint s aflla , nakʷz nn gis ula tiwisi d ufra anafgan nna aɣ ittbayann g ifassn ann ittutn s tallaxt .
g tgira n tqbbanit ad akkʷ nna ittussann s udɣar war anzwi d ignna war tadrut ,ar nttgula s iwttasn. ar ittmnid ‘ sizif ‘ isilli ann iɣ ad ittakʷi s izddar n udrar ann g yat tizi idrusn , s umaḍal ann amazdar nna sd iqqan ad t daɣ yall s wafa takklit yadnin ar d daɣ ttakʷi s izdar …

sg ma ad akkʷ aylli s stawhmmaɣ g ‘sizif’ ibddi yann nns d walas i uskkir ann tugtt n tikkal bla kra n lfaytt,d udm ann igan am aẓṛu g tẓẓa tkrrayt aylliɣ iga am ntta am aẓṛu yann nit .ar ttɣalɣ s ufgan ann nna nn ittakʷin s yat twada innukman afad ad daɣ yals i uskkir ann d tkrrayt ann nna ur ilin iwtta
acku tizi ann nna nn ittaɣuln s uwurri n tkrrayt d tbkkaḍ tgatt tizi n usɣẓn.acku akud ann lli ɣa ittaɣul sg afa ar tama iḍfṛ aẓṛu ann s tzmmar iggutn ma ann ad igan tilit nns nna idusn xf uẓṛu ann .
iɣ tga tallast ad tin tkrrayin ma ann ar immala mas srs izziḍṛ umrnu nns ,iɣ nenna mgal n ma ad rad nsrs yan usqqsi : man atig d uddur nna illan dar tkrrayt n sizif ? iɣ dis ur imun unaruz d umurs g ku tasurift. ass ad ar ittmurs umswuri ku ass d ussan n tudrt nns akkʷ , ar iskar yat twwuri ku assn macc aylli s iɣal yugr takrrayt nna ɣa izzray .
mk ad as rad nini mas iga ‘sizif’ abrulitaṛi n wakuc agrawli,wanna ittɣaln s waddad nns iɣulfn, ar akkʷ ittkfaṛ tizi nnaɣ d daɣ iggʷz s izdar ad daɣ yals i twwuri lli mu bdda ittals .
ad niɣil mas daɣ yaɣul ‘sizif’ s isilli nns ,ad nini masd aṭṭan illa ɣas g tzwiri s mk ad rad nini masd aɣbalu n uɣiluf d tkrrayt afgan nit ad t igan . mk ann ar aɣ immala mas imurs uẓṛu ann d nttan nit ad igan aɣiluf s ixf nns .
acku aɣiluf ann nna ur ilin iwtta izḍay ad t yasi ufgan,afgan ar ittddr yat tudrt iẓiln ar akud nna g issn tugtt n tɣawsiwin ad issntay g tudrt n tkrrayt.
ɣid aɣ a nttakʷz yat tɣawsa bahra iḥlan ad stt igan d mqqar d takrrayt ad nna g nddr mac tizmmar d tziḍaṛ inu ar akkʷ sɣudunt isyafatn ar tn ttajja ad dusn zrin aṭṭan ,mk ann a sa nttrnu f isyafatn nna ur igin amya ng unẓiẓn s iman nnɣ .
acku ur da nttakʷz mas ur nsala kra n twwuri nna d dar tayafut ard nmḍi takrrayt nskr kra n trsal nna immalan tumrt i iman nnɣ ,acku tumrt d tkrrayt aluln d d g yan wakud d yan udɣar. ur da bḍḍun ,ur nɣi ad nini masd tumrt tlla nn g twwuri ann nna ur ilin awd kra n tyafut iẓiln .
izḍaṛ ad daɣ nini masd tumrt ar tt nssdraf sg usyafa s uskkir ann n uswuri war tayafut,mk lli inna ‘ udib ‘ masd kullu tiɣawsiwin nna illan ḥlant akkʷ, awnni ad iga unẓiẓ. ar aɣ tsslmad masd anaruz isul bdda ur ili iwtta , ar teṭṭay g umaḍal ad yan wakuc nna d srs yiwin taḍfi n tkrrayt nna g ur tlli awd ka n lfaytt,ar aɣ daɣ tsslmad masd afgan nttan ad igan anenbaḍ g tɣawsiwin akkʷ n tudrt .
ɣid ag tlla tumrt yattuyn n ‘ sizif ‘ nttan iga anbbaḍ g tudrt nns , d issn mad rad as isaṛ g imal. aẓṛu nns isɣawsa srs nttan s ixf nns , mk ann d ufgan nna igan am nttan iɣ a iẓṛṛu takrrayt d ibkkidn nns , g mnid n umaḍal ifstan,mk lli nssn masd tugtt n imslitn ganin isqqsitn nna ur ilin ifssayn ad d ittlaln g uɣbalu n tudrt ad .
ur tlli ka n tafuyt bla tillas iqqand ad nssn s tjmilt n yiḍ , afgan nna igan am ‘ sizif ‘ ur aɣ ittbdad mnid n aynna as isaṛn g ibkkidn d itrsiwn n tudrt , ur fllas ittyara ɣas tiɣawsiwin iḥlan ; yan iɣil ad ittilin s aynna ittyaran xf ufgan, tugtt n iwdan ur as nnarn ayamar ,acku ar ittiri ufgan akkʷ ad as tḥlu tudrt nns . mac llan iwdan gan inbbadn n ussan n tudrt nnsn .
mk ad asa daɣ ittannay ‘ sizif ‘ iɣ nn yaɣul s isilli nns tirsal n iskkirn nna fllas ittyaran ,ma ann nttan ad t iskrn i ixf nns isrg as ,ma ann ar rad ig afna i tudrt nns .
am kra n unukaḍ nna iran ad iẓṛ tafuyt mqqar issn is ɣurs ur lint tillas iwtta,mac iḍfṛ ukan abrid nns sul ukan ittgnunni isilli sg iwdan akkʷ .
ad najj ‘ sizif ‘ g tama n udrar,acku ar akkʷ nsyafa s tkrrayt nns , maca ar aɣ isslmad taɣlift tamattayt nna ittagʷin akuc d aynna fllaɣ yura , ar ittɣal awd mas akkʷ ḥlant tɣawsiwin mqqar bkkdnt ,ar ittini uwnni nns masd amaḍal ad nna ur ilin anbbaḍ ittut s tɣawsiwin nna iḥlan ɣudunt ,acku ku afzzuf g isilli yann d ku adɣar g udrar ann nna g illa yiḍ tudtt n tikkal ar iskar yan umaḍal igan waẓ , d tɣnsa ann afad ad igulu afa n udrar igum af ad ad isiiktur ul n ifgan s tumrt. acku illa fllaɣ ad nswingim masd ‘ sizif ‘ immr bahra .

شاهد أيضاً

ⵓⵔ ⴰⵔ ⴷ ⵜⴻⵜⵜⵍⵓⵍ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ …. ⵉⵙ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳⴰ

ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⵍⵉⵜⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ,ⵓⵔ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵍⵓⵍ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *