ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⵙⴰⵍⴰ

ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ :«ⵉⴽⴽⴰ ⵛⴰ ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⴰⵃⵍⵍⵓ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵃⵍⵍⵓⵜ ⵏⵏⵙ  »ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜ/ⵜⵜ ⵉⵟⴼⴰⵕ ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ/ⵜⵏⵏⴰ.ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⵏⴽⴽⵏⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⵏⴽⴽ ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⵃⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⵜ ⵎⴰⵃⵍⵍⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵖⵏⵓ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⴽⴽⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴷⵊⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵍⵙ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵙⴰⴽⴰ

ⴱⴷⴷⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⴰⵍⵉ (ⴰⵕ ⵕⴰⵚⵉⴼⵓ), ⴰⵔ ⵜⵜⵇⵇⵍⵖ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵖ.ⴽⵓⴷ ⵢⴰⵖ,ⵣⴳⵔⵖ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⴽⵍⵏ .ⵉⵍⵍⵉⵖ ⵏⴹⵓⵖ, ⵎⵙⵇⵙⴰⵖ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉⵏⵓ ⵖⵉⴼ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⴰⴷ« ⵉⵎⵙⵙⵉⴽⵍⵏ» ⴰⵀⴰ ⵛⵜⵉⵢⵖ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴽⴽⵉⵖ ⵙⵍⵍⴰⵖ ⴰⵙ ⵣⵉ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵓ : «ⵜⴱⵄⵓ ⵓ ⵀⵓⵡⵡⴰ ⵉⵙⵉⴽⵍⵓ», ⵛⵜⵉⵢⵖ ⴰⵍⵜⵓ :«ⵉⵙⴹⵡ ⵜ ⵉⵙⵙⵉⴽⵍ ⵜ».ⴳⵣⵉⵖ ⴰⵏⴰⴱⴰ (ⴰⵍ ⵎⴰⵄⵏⴰ) ⵏ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵉⵏⵣⴳⵓⵎⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵉⵥⴹⴰⵕ  ⴰⴷ ⵏ ⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⴰⴽⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ...

أكمل القراءة »

ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴼⴽⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⵎⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ. ⵏⵙⵙⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ...

أكمل القراءة »

ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷⵉ  ⵜⴽⵙⵎ  ⵙⴰⵄⴰⴷⴰⵏⵓ ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴻⵔⵉ ⵉⵜⴰⵡⵉ ⵉⴱⴰ ⵖⵔ ⵍⵎⴷⵔⴰⵙⴰⵏⵓ ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷⵉ ⵢⴰⵡⵉ ⵉⵎⴰ ⵍⵃⵇⵉⵏⵓ ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷⵉ  ⵉⵃⴽⵎ  ⵓⵔⵢⴰⵣⵉⵏⵓ ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷⵉ  ⵢⵉⵎⵃⵓ  ⵍⵎⵓⴷⵉⵔ  ⵍⴽⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵓ ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷⵉ ⵢⴰⵡⵉⵏ  ⵍⵃⵓⵕⵉⵢⴰⵏⵓ ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷ  ⵙⴱⵔⵅ ⵅⴼ  ⴷⵓⵍⵎ ⴷ ⵍ ⵓⵏⴼ  ⵢⵉ  ...

أكمل القراءة »