أخبار عاجلة

ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵢⵉⴹ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵎⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ 13 ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⵉ ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ 2968 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⵉⵙⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵣⴳ 950 ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ  ⵢⴰⵜ  ⵖ  ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ  ⵀⵔⵛⵏⵉⵏ  ⵍⵍⵉ  ⵎⵎⵉ  ⵓⵔ ⵜⴰ  ⵓⴼⵉⵏ  ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ  ⴰⴷ  ⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎ  ⴰⵔⵔⵉⵎ  ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵀⵍⴰⴽ   ⵜⵙⴳⵔⴰⵡⵍⵜ   ⴰⴷ   ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ  ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏⵏⵙ. ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ  ⴰⴷ   ⵉⴳⴰ  ⵣⵖ  ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ  ⵏ  ⵜⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⵉⴳ  ⵓⵍⴰ  ⵣⵖ  ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ  ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ   ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵜ  ⵏ  ⵜⵣⵣⵓⴳⵔⴰ  ⴷⴰⵔ  ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ  ⵉⵙⵏⵀⵉⴱⴱⵔ   ⵜⵉⵍⵎⵉⴽⵉⵏ ...

أكمل القراءة »

ⵉⵖⵚⴰⵏ ⵉⴱⴻⵔⵛⵏ

ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴷⵎⵉ ⵉⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵏⴻⵎⵜⵓⵜⴰ ⵙⵓⵍⵏ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴻⵛⵜ ⵏ ⵉⵣⵉ,ⵉⵙ ⵓⵔ ⵓⴳⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⴳⵢⵉⵏ (البسيط) ⵅⴰⵙ ⵜⵉⵅⵉⵎⵎⵓⵜ (الشخص التافه) ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵓⴼⵉⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵢⴰ.ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵖⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⴼⵉⴽⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⴽⴰⵡ (حدث) ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⵉⵜⵜⴻⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵙⴻⵍⴽⵓ (الإحتقار)  ⵏ ...

أكمل القراءة »

ⴳⵔ ⵎⵓⵛⵛ ⴷ ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⵓⵛⵛ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵉⵙⵉ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⵙⵉⵡ ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⴼ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵙⵖⴰⵍ ⴰⵅⴱⵓ ⴷⴷⵖ ⴷ ⵓⵇⵎⵓ ⵏⵏⵙ. ⵢⵓⴼⴰ ⵜ ⵉⵏⵢⴰⵎⴰ ⴱⵣⵣⴰⴼ, ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⴰⵅⵏⴼⵓⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵛⵛⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴽⵎ ⴰⵊⴰⵏⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵉⵖⴼ ⴰⵔ ⴰⴳⵯⵊⵊⵉⵎ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵉⵣⵣⵉⴹ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ: «ⴱⴰⵔ ⵉⴷ ⵓⵔ ...

أكمل القراءة »

? ⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵔⴰⴷ ⵉ ⵥ ⵕ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵃ ⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴼⴰⵙ, ⵡⵓⵊⴷⴰ. ⵎⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵔⵙ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⴰⴷ : ⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⴰⴷ ? ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵡⵓⵍ ⵏⵏⵙⵏ ? ...

أكمل القراءة »

ⴰⵙⴰⴷⴰ

ⴰⵙⴰⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵇⵓⵕⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵇⵇⴰⵣ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴷⴰⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉⴼⴼⵖ ⴰⵙⴰⵎⵎⵔ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵔ ⴷⵖⵉ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ. ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴰⴷⴰⴷ (ⴰⵔ ⵔⴰⵉⴷⵉ) ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ .ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵢⴻⵣⴷⵓ (ⵉⵏⵄⴰⵣⴰⵍⴰ) ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉⵅⴰⵜⵔ ⴱⵣⵣⴰⴼ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵣⵣⵖⵣⵉⴼ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵔⴷ ⵢⵉⵏⵏⵉⵢ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵙⴰⵍⴰ

ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ :«ⵉⴽⴽⴰ ⵛⴰ ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⴰⵃⵍⵍⵓ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵃⵍⵍⵓⵜ ⵏⵏⵙ  »ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜ/ⵜⵜ ⵉⵟⴼⴰⵕ ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ/ⵜⵏⵏⴰ.ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⵏⴽⴽⵏⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⵏⴽⴽ ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⵃⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⵜ ⵎⴰⵃⵍⵍⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵖⵏⵓ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⴽⴽⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴷⵊⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵍⵙ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵙⴰⴽⴰ

ⴱⴷⴷⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⴰⵍⵉ (ⴰⵕ ⵕⴰⵚⵉⴼⵓ), ⴰⵔ ⵜⵜⵇⵇⵍⵖ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵖ.ⴽⵓⴷ ⵢⴰⵖ,ⵣⴳⵔⵖ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⴽⵍⵏ .ⵉⵍⵍⵉⵖ ⵏⴹⵓⵖ, ⵎⵙⵇⵙⴰⵖ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉⵏⵓ ⵖⵉⴼ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⴰⴷ« ⵉⵎⵙⵙⵉⴽⵍⵏ» ⴰⵀⴰ ⵛⵜⵉⵢⵖ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴽⴽⵉⵖ ⵙⵍⵍⴰⵖ ⴰⵙ ⵣⵉ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵓ : «ⵜⴱⵄⵓ ⵓ ⵀⵓⵡⵡⴰ ⵉⵙⵉⴽⵍⵓ», ⵛⵜⵉⵢⵖ ⴰⵍⵜⵓ :«ⵉⵙⴹⵡ ⵜ ⵉⵙⵙⵉⴽⵍ ⵜ».ⴳⵣⵉⵖ ⴰⵏⴰⴱⴰ (ⴰⵍ ⵎⴰⵄⵏⴰ) ⵏ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵉⵏⵣⴳⵓⵎⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵉⵥⴹⴰⵕ  ⴰⴷ ⵏ ⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⴰⴽⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ...

أكمل القراءة »

ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴼⴽⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⵎⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ. ⵏⵙⵙⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ...

أكمل القراءة »