ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ

ⵣⵉ ⵜⵏⴻⴼⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⵙⵜ ⵜⵍⵓⵍⴰ ⵜⴻⴼⵙⵓⵜ. ⵉⵙⵙⴰ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⵙ ⵜⵛⴻⴹⴼⵉⵏ ⵜⵉⴼⴻⵔⵇⴰⵇⵇⴰⵛⵉⵏ. ⵉⵍⵓⵍⵍⴽ ⵉⵍⵍⵉⴼ (ⴰⴹⵓ ⵉⵊⵊⴰⵏ) ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⴻⴷⵊⵓⵢⵏ. ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢ ⵓⵣⵓⵔ ⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵉⵍⵏ ⵀⴰ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⵀⴰ ⴰⴼⴻⵔⵣⴳⴳⵯⴰⵖ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵯⴰⵖ), ⵀⴰ ⴰⴽⴻⵔⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵏⴻⵖ ⴰⵛⴻⵔⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⵀⴰ ⴰⵡⵕⴰⵖ, ⵀⴰ ⴰⴼⴻⵔⵔⵡⵕⴰⵖ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⵉⵡⴻⵕⵖⵉ), ⵀⴰ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵀⴰ ⴰⵃⴻⵔⵎⵍⵍⴰⵍ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ  ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ  ⵍⵍⵉⴷ ⵉⵜⵎⵓⴳⴳⵓⵔⵏ ⴷ 8 ⵎⴰⵕⵚ, ⵓⵔ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵇⵉⴷⴷⵉⵏ ⵉⵙⵖⵓⵍⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵛ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⴰⵣⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵣⵓⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⴱⵉⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵟⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ...

أكمل القراءة »

“سورفييد” قصيدة أمازيغية للشاعرة تمازيغت ن ليبيا

ⵙⵓⵔⴼ ⵉⵢⵉ ⴷ ⴷ ⴰⴷ ⵎⵎⵍⵖ ⵙⵓⵔⴼ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵙⴳ ⵡⵓⵍ ⴷ ⴰⵜ ⵎⵎⵍⵖ ⵉⵙⵍ ⵉⵢⵉ ⴷ ⴷ ⴰⴷ ⵎⵎⵍⵖ ⵙⵓⵔⴼ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵔⵉⵖ ⴰⴽ ⴷ ⵜⵥⵔⵉⴷ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵝⵙⵖ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵙⴳ ⴷⴽ ⵙⵙⵍ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵎⴰ ⴰ ⵜⵎⵎⵍⴷ ⵜⵉⴽⵍⵜ ⵉⵊⵊⵜ ⴷⵔⵓⵙ ⴰⴳⵓⴷⴰ ⵝⵙⵖ ⵙ ⵡⵓⵍ ⴷ ...

أكمل القراءة »

ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ

ⵉⴽⴽⴰ ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵙⵓ ⵜⵉⵛⴻⴹⴼⵉⵏ ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵣⵓⵏⵉⵏ ,ⵉⵏⵣⵣⴻⵖⵏ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵙ ⵉⵍⴻⵇⵇⴹⵏ, ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵥⵥⴰⵖ ⴰⵖⵛⵛⴰⴱⵓ ⴰⴼⴻⵕⵇⴰⵇⴰⵛ, ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵏⵓⵢ ⵉⵢⵢⵙⴰⵏ ⵉⵔⴱⴰⵏ ⵜⴰⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵍⴼⴰⵖ ⴰⴳⴰⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵏⵏⴰ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵏⴽⴰⵔ ⵜⴰⴹⴹⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⴹⵕⵓⵕ ⴹⴰⵕⴰⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵍⵡⵓⵎ ⵙ ⵓⵎⵔⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵄⴻⵍⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓ. ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵍⵙⵙⴰ ⴰⵇⴻⵢⴷⵓⵔ ⵓⵎⵍⵉⵍ, ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵎⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⵙⵙⵉⴳⴳ-ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵢⵙⴰⵔ ⵄⴻⵙⵙⵓ ⵓⵎⴰⵙⵉⵃ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ.ⵉⴹ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵣⴻⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵙ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵢⵉⴹ -ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵉⵙⵙⴻⵏⴹⴰⵡⵏ ⵙ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.ⵉⵔⵣⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵏⴰⵥ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵏⵜⵢ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.ⵜⵉⵣⵉ ⴷⴷⴻⵖ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⴳⵓⵍ (ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴻⵇⵇⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ) ...

أكمل القراءة »

ⵢⵉⴹ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵎⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ 13 ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⵉ ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ 2968 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⵉⵙⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵣⴳ 950 ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ  ⵢⴰⵜ  ⵖ  ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ  ⵀⵔⵛⵏⵉⵏ  ⵍⵍⵉ  ⵎⵎⵉ  ⵓⵔ ⵜⴰ  ⵓⴼⵉⵏ  ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ  ⴰⴷ  ⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎ  ⴰⵔⵔⵉⵎ  ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵀⵍⴰⴽ   ⵜⵙⴳⵔⴰⵡⵍⵜ   ⴰⴷ   ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ  ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏⵏⵙ. ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ  ⴰⴷ   ⵉⴳⴰ  ⵣⵖ  ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ  ⵏ  ⵜⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⵉⴳ  ⵓⵍⴰ  ⵣⵖ  ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ  ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ   ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵜ  ⵏ  ⵜⵣⵣⵓⴳⵔⴰ  ⴷⴰⵔ  ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ  ⵉⵙⵏⵀⵉⴱⴱⵔ   ⵜⵉⵍⵎⵉⴽⵉⵏ ...

أكمل القراءة »

ⵉⵖⵚⴰⵏ ⵉⴱⴻⵔⵛⵏ

ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴷⵎⵉ ⵉⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵏⴻⵎⵜⵓⵜⴰ ⵙⵓⵍⵏ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴻⵛⵜ ⵏ ⵉⵣⵉ,ⵉⵙ ⵓⵔ ⵓⴳⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⴳⵢⵉⵏ (البسيط) ⵅⴰⵙ ⵜⵉⵅⵉⵎⵎⵓⵜ (الشخص التافه) ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵓⴼⵉⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵢⴰ.ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵖⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⴼⵉⴽⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⴽⴰⵡ (حدث) ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⵉⵜⵜⴻⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵙⴻⵍⴽⵓ (الإحتقار)  ⵏ ...

أكمل القراءة »

ⴳⵔ ⵎⵓⵛⵛ ⴷ ⵓⵖⵕⴹⴰⵢ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵎⵓⵛⵛ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵉⵙⵉ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⵙⵉⵡ ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⴼ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵙⵖⴰⵍ ⴰⵅⴱⵓ ⴷⴷⵖ ⴷ ⵓⵇⵎⵓ ⵏⵏⵙ. ⵢⵓⴼⴰ ⵜ ⵉⵏⵢⴰⵎⴰ ⴱⵣⵣⴰⴼ, ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⴰⵅⵏⴼⵓⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵛⵛⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴽⵎ ⴰⵊⴰⵏⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵉⵖⴼ ⴰⵔ ⴰⴳⵯⵊⵊⵉⵎ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵉⵣⵣⵉⴹ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ: «ⴱⴰⵔ ⵉⴷ ⵓⵔ ...

أكمل القراءة »

? ⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵔⴰⴷ ⵉ ⵥ ⵕ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵃ ⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴼⴰⵙ, ⵡⵓⵊⴷⴰ. ⵎⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵔⵙ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⴰⴷ : ⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⴰⴷ ? ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵡⵓⵍ ⵏⵏⵙⵏ ? ...

أكمل القراءة »