أخبار عاجلة

ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴳ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵃⵢⵓⴹ ⵏⵉⵜⵛ

قراءة في فلسفة المجنون نيتشه ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴳ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵃⵢⵓⴹ ⵏⵉⵜⵛ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵖⴰⵍⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵏⵓⴼⵍ ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴳⵣⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20 , ⵉⴳ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴷ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵖⴰⵍ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ...

أكمل القراءة »

ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⵊⵡⵉⵟⵉ ⵉⵜⵙⵉⵏⵢⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.. ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ, ⴰⵙⴷⵖⵉ ⴷ ⵜⵙⴷⴷⴰⵙⵜ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴳⵓⵎⵉ, ⴷ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴳⵓⵎⵉ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ, ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ “ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ, ⴰⵙⴷⵖⵉ ⴷ ⵜⵙⴷⴷⴰⵙⵜ” ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 21 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⴷⵉ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ “ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ”. ⵣⵣⴰⵢⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ...

أكمل القراءة »

قصيدة “ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ” مترجمه بعدة لغات من الأمازيغية إلى العربية والإنجليزية والفرنسية

ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴷ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴳ ⵓⵊⵏⵏⴰ , ⵉⵔⵓⴳⵍ ⵙ ⵍⵍⵉ ⵖⵔⵙ ⵢⵓⵣⵣⵍ , ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵢⴷⵊⴰ ⴷⴼⵔⵙ ⴰⴳⵓⴷⴰ ⵢⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⴱⵉⵔⵏ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰ ⴳⵓⴷⴰ ⴱⴷⴷⵏ ⴷⵏⴳ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ , ⵉⴱⵍⵎ ⵢⵣⵟⴰⴼ ⴷ ⴰⵏⴳⵎⴰⵔ ⵢⵅⵙ ⴰⵜ ⵢⵟⴰⴼ ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴷ ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴷ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴳ ⵓⵊⵏⵏⴰ , ⵉⵔⵓⴳⵍ ⵎⵉ ⵜⴰⴳⴷⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵎⵉ ...

أكمل القراءة »

ⵙⵉⴳⵎⵓⵏ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴼ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ: ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴳⵔ ⵏ ⵉⵥⵓⴹⴰⵏ

ⵉⴳⴰ ⵙⵉⴳⵎⵓⵏ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ,ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⵙⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⴷ ⴷⴰⵕⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⴽⵓⴱⴱⵉⵔⵏⵉⴽ ⴳⴰⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏⵉⵏ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵡⴷ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ

ⵣⵉ ⵜⵏⴻⴼⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⵙⵜ ⵜⵍⵓⵍⴰ ⵜⴻⴼⵙⵓⵜ. ⵉⵙⵙⴰ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⵙ ⵜⵛⴻⴹⴼⵉⵏ ⵜⵉⴼⴻⵔⵇⴰⵇⵇⴰⵛⵉⵏ. ⵉⵍⵓⵍⵍⴽ ⵉⵍⵍⵉⴼ (ⴰⴹⵓ ⵉⵊⵊⴰⵏ) ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⴻⴷⵊⵓⵢⵏ. ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢ ⵓⵣⵓⵔ ⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵉⵍⵏ ⵀⴰ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⵀⴰ ⴰⴼⴻⵔⵣⴳⴳⵯⴰⵖ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵯⴰⵖ), ⵀⴰ ⴰⴽⴻⵔⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵏⴻⵖ ⴰⵛⴻⵔⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⵀⴰ ⴰⵡⵕⴰⵖ, ⵀⴰ ⴰⴼⴻⵔⵔⵡⵕⴰⵖ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⵉⵡⴻⵕⵖⵉ), ⵀⴰ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵀⴰ ⴰⵃⴻⵔⵎⵍⵍⴰⵍ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ  ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ  ⵍⵍⵉⴷ ⵉⵜⵎⵓⴳⴳⵓⵔⵏ ⴷ 8 ⵎⴰⵕⵚ, ⵓⵔ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵇⵉⴷⴷⵉⵏ ⵉⵙⵖⵓⵍⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵛ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⴰⵣⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵣⵓⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⴱⵉⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵟⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ...

أكمل القراءة »

“سورفييد” قصيدة أمازيغية للشاعرة تمازيغت ن ليبيا

ⵙⵓⵔⴼ ⵉⵢⵉ ⴷ ⴷ ⴰⴷ ⵎⵎⵍⵖ ⵙⵓⵔⴼ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵙⴳ ⵡⵓⵍ ⴷ ⴰⵜ ⵎⵎⵍⵖ ⵉⵙⵍ ⵉⵢⵉ ⴷ ⴷ ⴰⴷ ⵎⵎⵍⵖ ⵙⵓⵔⴼ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵔⵉⵖ ⴰⴽ ⴷ ⵜⵥⵔⵉⴷ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵝⵙⵖ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵙⴳ ⴷⴽ ⵙⵙⵍ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵎⴰ ⴰ ⵜⵎⵎⵍⴷ ⵜⵉⴽⵍⵜ ⵉⵊⵊⵜ ⴷⵔⵓⵙ ⴰⴳⵓⴷⴰ ⵝⵙⵖ ⵙ ⵡⵓⵍ ⴷ ...

أكمل القراءة »

ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ

ⵉⴽⴽⴰ ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵙⵓ ⵜⵉⵛⴻⴹⴼⵉⵏ ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵣⵓⵏⵉⵏ ,ⵉⵏⵣⵣⴻⵖⵏ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵙ ⵉⵍⴻⵇⵇⴹⵏ, ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵥⵥⴰⵖ ⴰⵖⵛⵛⴰⴱⵓ ⴰⴼⴻⵕⵇⴰⵇⴰⵛ, ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵏⵓⵢ ⵉⵢⵢⵙⴰⵏ ⵉⵔⴱⴰⵏ ⵜⴰⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵍⴼⴰⵖ ⴰⴳⴰⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵏⵏⴰ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵏⴽⴰⵔ ⵜⴰⴹⴹⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⴹⵕⵓⵕ ⴹⴰⵕⴰⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵍⵡⵓⵎ ⵙ ⵓⵎⵔⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵄⴻⵍⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓ. ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵍⵙⵙⴰ ⴰⵇⴻⵢⴷⵓⵔ ⵓⵎⵍⵉⵍ, ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵎⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⵙⵙⵉⴳⴳ-ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵢⵙⴰⵔ ⵄⴻⵙⵙⵓ ⵓⵎⴰⵙⵉⵃ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ.ⵉⴹ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵣⴻⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵙ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵢⵉⴹ -ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵉⵙⵙⴻⵏⴹⴰⵡⵏ ⵙ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.ⵉⵔⵣⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵏⴰⵥ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵏⵜⵢ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.ⵜⵉⵣⵉ ⴷⴷⴻⵖ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⴳⵓⵍ (ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴻⵇⵇⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ) ...

أكمل القراءة »

ⵢⵉⴹ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵎⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ 13 ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⵉ ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ 2968 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⵉⵙⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵣⴳ 950 ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ...

أكمل القراءة »