ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

?ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ* ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵖⵏⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵣⴳ ⵡⴰⵢⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵉⵙⵙⵃⵇⴰⵔⴰⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵅⵎⵉⵏⵏⵉ ⵉⵜⴰⴼ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⵉⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵏⵜⴰⴼ ⵉⵀⵇⵇⵯⴰ ⴷ ⵅⴰⴼⵙ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵉ ⵉⵇⵇⴰⵔⵏ ‘’ ⵎⴰⵍⵍⴰ ...

أكمل القراءة »

ⵟⴰⵏⵊⴰ: ⵜⴰⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴳⵉ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ ⵉ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⴳⵉ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ: “ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ”. ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵚⵉⴹⵢⴰⵙ ...

أكمل القراءة »

ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ: ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ

ⵜⵙⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵡⵓⵙⴳⵓⵎ : “ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ” ⵙ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ : ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵊⴰⵃ ⴱⵓⵛⵢⵢⵓⵄ ⴷ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵎⴰⵊⵉⴷ ⴱⵏⵃⵎⵎⴰⴷⵉ ⴷ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ...

أكمل القراءة »

ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ: ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ “ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 23/02/2019. ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴷⵔⵓⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴳ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ “ⵙⵉⵣⵉⴼ” ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

أسطورة “سيزيف” باللغة الأمازيغية ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ: ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵢⵓⵏⴹ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵅⴼ «ⵙⵉⵣⵉⴼ» ⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⵙⵇⵏⵓⵏⵏⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⵉⵣⴹⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⴰⵔ ⵉⵖ ⵏⵏ ⵉⴳⵓⵍⴰ ⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⵏⵓⵏⵏⵉⴷ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵥⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ. ⵖⵉⵍⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵢⵓⴳⵔⵏ ⵜⴰⴷ ...

أكمل القراءة »

ⵙ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵏⴰⵜⵜⵓⵢ.. ⴰⵎ ⵏⵏⵉ ⵉ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ ⵙ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ

ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵉⴹⵏⵏⴰⵟ, 16 ⵣⵉ ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018, ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ, ⵉ ⵜⵜⴳ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⵙⴰⴷⵓ ⵓⵣⵡⵉⵍ “ⵙ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵏⴰⵜⵜⵓⵢ”. ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ ⵉ ⵖⴰ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⵍ 22 ⵣⵉ ⴽⵜⵓⴱⵔ, ⵉⵜⵡⴰⴳⴳ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎⵎ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ, ⵜⵜⴳⴳⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 16 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018, ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ...

أكمل القراءة »

“ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ “ⵃⵎⵎⵓ ⵏⴰⵎⵉⵔ

ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⵏⴰⵎⵉⵔ (أسطورة من التراث الأمازيغي: حمو أونامير) ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⵓⵔ ⵖⵓⵕⵙ ⴱⴰⴱⴰⵙ ,ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⵎⵓ, ⴰⵔⴱⴰ ⴰⴷ ⵉⵀⵍⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ,ⵉⴷⴷⵔ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ,ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜ ⵙ ⵓⵅⵔⴱⵉⵛ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴱⵍⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴱⴰⴹ ,ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏ ⵉⵜⵜⵎⵎⵔ ⵢⴰⵏ , ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⵛⵏⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵔⵡⵉⵏ ...

أكمل القراءة »