ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴱⵍⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴱⴰⴹ ,ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏ ⵉⵜⵜⵎⵎⵔ ⵢⴰⵏ , ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⵛⵏⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵔⵡⵉⵏ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍ ⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙⵜ

ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍ ⴷ ⴳⵔ 4 ⴷ 7 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2018, ⵏⵖ ⵣⵉ 21 ⴰⵍ 24 ⵛⵓⵜⵏⴱⵉⵔ 2968, ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⴷ ⵎⵉⵔⵍⴰⴼⵜ, ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍ. ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ, ⵎⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⴷⵓⵙⵏ, ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018, ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ, ⵅⴼ «ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ». ⵜⴰⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵎⵓⵏⴻⵏ ⴷⴰⵢⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ, ...

أكمل القراءة »

ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⵔⴰⵙ

ⴳ ⵉⴹ, ⵜⴻⵙⵏⵓⵅⵅⴻⵎ (ⵜⴻⵏⵏⴻⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵅⵅⴰⵎⵓ ⵏⴻⵖ ⴰⵖⴻⵏⴱⵓⵔ ⵉ ⵡⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ) ⵜⵓⵙⵢ ⵉⵍⵉⵍⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⴳⴻⵔ ⵉⵖⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ. ⴽⵓⴷ ⵜⴳⴻⵔ ⴰⴹⴰⵕ ⵙ ⵓⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵅⴻⵏⴷⴰⵛⵛⵓⵜ (ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⴷⵍ), ⵜⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙⴰ ⴷ ⵙⴰ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵛⵔ. ⵜⴻⴳⵎⵥ (ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ), ⵜⴻⵙⵎⵓⵛⵛⴻⵍ, ⵜⴻⵙⴷⵔ ⵉⵖⴼ, ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵙⵓⵕⴻⵕⵕⵓⵢ ⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴱⵣⵉⵢⵏ. ...

أكمل القراءة »

ⴰⵍⴰⵎⵉⴷ ⵉⴳⴳⵓⵔⵣⵏⵏ

ⵉⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴽⵓⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵍⵍⴰⵎ ⵉ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵉⵡⵉⵙ ⴰⵎⴻⵚⴽⴰⵏ : – ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ . ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵣⴻⴳ ⵓⵛⴽⴽⴰⵕ ⵏⵏⴻⵙ : – ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⵔⴰⵛⵜ ⵉⵣⴻⵏⵏⴻⴼⵏ (ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵜⵉⴳ ⴰⵎⴰⵊⵊⴻⵢⴰⵍ).ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵉⵡⵉ ⵏⵓ ⵢⵓⴼ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ.ⵙ ⵓⵎⴻⵏⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⴱⴱⴰⴷ(ⴰⴷ ⵜⵖⴻⵕⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ) ⴰⵔ ⴷ ...

أكمل القراءة »

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴳ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵃⵢⵓⴹ ⵏⵉⵜⵛ

قراءة في فلسفة المجنون نيتشه ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴳ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵃⵢⵓⴹ ⵏⵉⵜⵛ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵖⴰⵍⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵏⵓⴼⵍ ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴳⵣⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20 , ⵉⴳ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴷ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵖⴰⵍ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ...

أكمل القراءة »

ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⵊⵡⵉⵟⵉ ⵉⵜⵙⵉⵏⵢⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.. ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ, ⴰⵙⴷⵖⵉ ⴷ ⵜⵙⴷⴷⴰⵙⵜ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴳⵓⵎⵉ, ⴷ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴳⵓⵎⵉ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ, ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ “ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ, ⴰⵙⴷⵖⵉ ⴷ ⵜⵙⴷⴷⴰⵙⵜ” ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 21 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⴷⵉ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ “ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ”. ⵣⵣⴰⵢⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ...

أكمل القراءة »

قصيدة “ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ” مترجمه بعدة لغات من الأمازيغية إلى العربية والإنجليزية والفرنسية

ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴷ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴳ ⵓⵊⵏⵏⴰ , ⵉⵔⵓⴳⵍ ⵙ ⵍⵍⵉ ⵖⵔⵙ ⵢⵓⵣⵣⵍ , ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵢⴷⵊⴰ ⴷⴼⵔⵙ ⴰⴳⵓⴷⴰ ⵢⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⴱⵉⵔⵏ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰ ⴳⵓⴷⴰ ⴱⴷⴷⵏ ⴷⵏⴳ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ , ⵉⴱⵍⵎ ⵢⵣⵟⴰⴼ ⴷ ⴰⵏⴳⵎⴰⵔ ⵢⵅⵙ ⴰⵜ ⵢⵟⴰⴼ ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴷ ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴷ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴳ ⵓⵊⵏⵏⴰ , ⵉⵔⵓⴳⵍ ⵎⵉ ⵜⴰⴳⴷⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵎⵉ ...

أكمل القراءة »

ⵙⵉⴳⵎⵓⵏ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴼ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ: ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴳⵔ ⵏ ⵉⵥⵓⴹⴰⵏ

ⵉⴳⴰ ⵙⵉⴳⵎⵓⵏ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ,ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⵙⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⴷ ⴷⴰⵕⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⴽⵓⴱⴱⵉⵔⵏⵉⴽ ⴳⴰⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏⵉⵏ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵡⴷ ...

أكمل القراءة »