ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⴰⵔ ⵜⵜⵃⵢⵢⴰⵍ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ,ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 21-22-23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019 ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ «  ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ». ⵜⵎⵎⴰⴳⴳⴰ ⵔ ⴷ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 40 ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ,ⴳ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵕⵔⵓⴽⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011 ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵎⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵏⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴰⵢ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ,ⴰⴼⴰⴷ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵕⵔⵓⴽⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011 ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵎⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵏⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴰⵢ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ,ⴰⴼⴰⴷ ...

أكمل القراءة »

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⵉ ⴰⵏⴼⴰ

ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, 24 ⵎⴰⵢ 2019, ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⵉ ⴰⵏⴼⴰ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵜⵜⴰⵡⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵖⴼ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵉⵙⵙⵉⵏⵉⴼⵏ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ. ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵖⴼ ⵉⴳⴰ ⵏ ⵜⵕⴳⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵇⵇⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⵉ ⵜⵜⵎⵏⵢⴰⵜ !!

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ* ⴰⵎⵏ ⵏⵙⵙⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⵉ ⵜⵜⵎⵏⵢⴰⵜ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔ ⵡⴰⵔ ⵜⴳⴳⵉ ⵛⴰ. ⴰⴽⴷ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⴽⴽⵔ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵣⴳ ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵛⵎⵉⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵔ ⵉⵃⵎⵎⵍⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⵉⵏ ⵣⴰⵢⵙ ⴷ ⵉⴽⴽⵉⵏ, ⵉⵏⵏⴰ, ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴽⴽⵙ ⵡⴰⵔ ...

أكمل القراءة »

ⵄⴱⵍⴽⴰⵔⵉⵎ ⴰⵇⵛⵛⴰⵔ.. ⵏⵉⵖ ⴰⵖⵏⵏⵉⵊ ⴰⵜⵓⵣⵉⵏ

ԑeblkarim AKECCAR niɣ aɣennij atuzin muḥemmed farisi* aɣennij d ijj uɣezdis d ameqqṛan zi tdelsa n waydud amaziɣ, irsa xef izlan g illan d ttisi i xef tersa tsekla tamaziɣt. s uya ntaf amussu n tẓuṛi a imɣar ɣar ayt umaziɣ zayes twennan xef imxumbal d timukrisin iddaren di tudert ...

أكمل القراءة »

?ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ* ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵖⵏⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵣⴳ ⵡⴰⵢⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵉⵙⵙⵃⵇⴰⵔⴰⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵅⵎⵉⵏⵏⵉ ⵉⵜⴰⴼ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⵉⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵏⵜⴰⴼ ⵉⵀⵇⵇⵯⴰ ⴷ ⵅⴰⴼⵙ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵉ ⵉⵇⵇⴰⵔⵏ ‘’ ⵎⴰⵍⵍⴰ ...

أكمل القراءة »

ⵟⴰⵏⵊⴰ: ⵜⴰⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴳⵉ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ ⵉ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⴳⵉ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ: “ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ”. ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵚⵉⴹⵢⴰⵙ ...

أكمل القراءة »

ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ: ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ

ⵜⵙⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵡⵓⵙⴳⵓⵎ : “ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ” ⵙ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ : ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵊⴰⵃ ⴱⵓⵛⵢⵢⵓⵄ ⴷ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵎⴰⵊⵉⴷ ⴱⵏⵃⵎⵎⴰⴷⵉ ⴷ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ...

أكمل القراءة »

ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ: ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ “ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 23/02/2019. ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴷⵔⵓⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴳ ...

أكمل القراءة »