ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ “ⵙⵉⵣⵉⴼ” ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

أسطورة “سيزيف” باللغة الأمازيغية ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ: ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵢⵓⵏⴹ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵅⴼ «ⵙⵉⵣⵉⴼ» ⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⵙⵇⵏⵓⵏⵏⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⵉⵣⴹⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⴰⵔ ⵉⵖ ⵏⵏ ⵉⴳⵓⵍⴰ ⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⵏⵓⵏⵏⵉⴷ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵥⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ. ⵖⵉⵍⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵢⵓⴳⵔⵏ ⵜⴰⴷ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎⵎ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ, ⵜⵜⴳⴳⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 16 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018, ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ...

أكمل القراءة »

“ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ “ⵃⵎⵎⵓ ⵏⴰⵎⵉⵔ

ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⵏⴰⵎⵉⵔ (أسطورة من التراث الأمازيغي: حمو أونامير) ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⵓⵔ ⵖⵓⵕⵙ ⴱⴰⴱⴰⵙ ,ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⵎⵓ, ⴰⵔⴱⴰ ⴰⴷ ⵉⵀⵍⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ,ⵉⴷⴷⵔ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ,ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜ ⵙ ⵓⵅⵔⴱⵉⵛ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴱⵍⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴱⴰⴹ ,ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏ ⵉⵜⵜⵎⵎⵔ ⵢⴰⵏ , ⵉⵍⵉⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⵛⵏⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵔⵡⵉⵏ ...

أكمل القراءة »

ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⵔⴰⵙ

ⴳ ⵉⴹ, ⵜⴻⵙⵏⵓⵅⵅⴻⵎ (ⵜⴻⵏⵏⴻⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵅⵅⴰⵎⵓ ⵏⴻⵖ ⴰⵖⴻⵏⴱⵓⵔ ⵉ ⵡⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ) ⵜⵓⵙⵢ ⵉⵍⵉⵍⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⴳⴻⵔ ⵉⵖⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ. ⴽⵓⴷ ⵜⴳⴻⵔ ⴰⴹⴰⵕ ⵙ ⵓⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵅⴻⵏⴷⴰⵛⵛⵓⵜ (ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⴷⵍ), ⵜⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙⴰ ⴷ ⵙⴰ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵛⵔ. ⵜⴻⴳⵎⵥ (ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ), ⵜⴻⵙⵎⵓⵛⵛⴻⵍ, ⵜⴻⵙⴷⵔ ⵉⵖⴼ, ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵙⵓⵕⴻⵕⵕⵓⵢ ⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴱⵣⵉⵢⵏ. ...

أكمل القراءة »

ⴰⵍⴰⵎⵉⴷ ⵉⴳⴳⵓⵔⵣⵏⵏ

ⵉⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴽⵓⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵍⵍⴰⵎ ⵉ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵉⵡⵉⵙ ⴰⵎⴻⵚⴽⴰⵏ : – ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ . ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵣⴻⴳ ⵓⵛⴽⴽⴰⵕ ⵏⵏⴻⵙ : – ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⵔⴰⵛⵜ ⵉⵣⴻⵏⵏⴻⴼⵏ (ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵜⵉⴳ ⴰⵎⴰⵊⵊⴻⵢⴰⵍ).ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⵉⵡⵉ ⵏⵓ ⵢⵓⴼ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ.ⵙ ⵓⵎⴻⵏⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⴱⴱⴰⴷ(ⴰⴷ ⵜⵖⴻⵕⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ) ⴰⵔ ⴷ ...

أكمل القراءة »

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴳ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵃⵢⵓⴹ ⵏⵉⵜⵛ

قراءة في فلسفة المجنون نيتشه ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴳ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵃⵢⵓⴹ ⵏⵉⵜⵛ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵖⴰⵍⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵏⵓⴼⵍ ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴳⵣⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20 , ⵉⴳ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴷ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵖⴰⵍ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ...

أكمل القراءة »

قصيدة “ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ” مترجمه بعدة لغات من الأمازيغية إلى العربية والإنجليزية والفرنسية

ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴷ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴳ ⵓⵊⵏⵏⴰ , ⵉⵔⵓⴳⵍ ⵙ ⵍⵍⵉ ⵖⵔⵙ ⵢⵓⵣⵣⵍ , ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵢⴷⵊⴰ ⴷⴼⵔⵙ ⴰⴳⵓⴷⴰ ⵢⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⴱⵉⵔⵏ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰ ⴳⵓⴷⴰ ⴱⴷⴷⵏ ⴷⵏⴳ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ , ⵉⴱⵍⵎ ⵢⵣⵟⴰⴼ ⴷ ⴰⵏⴳⵎⴰⵔ ⵢⵅⵙ ⴰⵜ ⵢⵟⴰⴼ ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴷ ⴰⴷⴱⵉⵔ ⴷ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴳ ⵓⵊⵏⵏⴰ , ⵉⵔⵓⴳⵍ ⵎⵉ ⵜⴰⴳⴷⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵎⵉ ...

أكمل القراءة »

ⵙⵉⴳⵎⵓⵏ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴼ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ: ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴳⵔ ⵏ ⵉⵥⵓⴹⴰⵏ

ⵉⴳⴰ ⵙⵉⴳⵎⵓⵏ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ,ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⵙⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴼⵔⵓⵢⴷ ⴷ ⴷⴰⵕⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⴽⵓⴱⴱⵉⵔⵏⵉⴽ ⴳⴰⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏⵉⵏ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵡⴷ ...

أكمل القراءة »