أخبار عاجلة

ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ 3 : ⴰ ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ ⵉⵏⵓ

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ ⴰ ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ ⵉⵏⵓ: ⵏⵛⵛ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵜⵔⵔⴰⵙ ⵏⵏⵉ ⵉ ⵜⵡⴰⵍⵉⴷ ⵣⵣⴰⵜ ⵏⵏⵛ. ⵓⴷⵎ ⴰ ⵉ ⵜⵡⴰⵍⵉⴷ ⵎⵖⴰⵔ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵃⵢⵢⴰⵙ ⵉⵕⴹⵖ ⵜ. ⵢⵓⵔⵎ ⵙ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵍ ⵢⵉⵣⴷⵉⴳⵏ. ⵜⵃⵏⵓⵏⵏⵓⴹⵖ ⴷⴰⵢⵙ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵅⴰⴼⵉ ⵉⵃⴹⴰ ⵣⵉ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ ⵉⴳⵎⵉⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⴰⴷ ⵅⴰⴼⴽ ⵃⴹⴰⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵛⵛⴽ ...

أكمل القراءة »

ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ 2: ⴰⴽⵓⵛ

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ ⵓⵎⵉ ⴷⴰⵢⵉ ⴰⵔⵔⵊⵉⵊⵉⵏⵜ ⵜⴰⵏⵛⵓⵛⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⴷⵉ ⵖⴰⵔ ⵙⵙⵉⵡⵍⵖ, ⵓⵍⵢⵖ ⵖⴰⵔ ⵓⴷⵔⴰⵔ. ⵍⴰⵖⵉⵖ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⵓⵛ, ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵙ: ⴰⴽⵓⵛ ⵉⵏⵓ, ⵏⵛⵛ ⴷ ⵉⵙⵎⵖ ⵏⵏⴽ ⴰ, ⵜⵉⵎⵅⵙⴰ ⵏⵏⴽ ⴳ ⵉⴼⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵏⵓ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ, ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⵖ ⵍⴱⴷⴰ ⴹⴼⴼⴰⵔⵖ ⵛⴽⴽ ⵡⴰⵔ ⵅⴰⴼⴽ ⵜⵜⵎⵙⴱⴹⵉⵖ. ⵎⴰⵛⴰ ⵡⴰⵔ ⵅⴰⴼⵉ ⴷ ⵢⴰⵔⵔⵉ ...

أكمل القراءة »

?ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ 1: ⵎⴰⵎⵎⴽ ⴷⵓⵍⵖ ⴷ ⴰⴱⵓⵀⴰⵍⵉ

ⴷ ⵜⴰⵏⵉⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵉⵏⵓ ⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵡⵏⵏⵉ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⵎⵎⴽ ⴱⴱⵓⵀⵍⵢⵖ. ⵣⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵣⴳⴳⵯⴰⵎⵉ ⵣⴼⴰⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵍⵓⵍⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⴽⵓⵛⵏ ⴽⴽⵔⵖ ⴷ ⵣⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⴹⵚ ⵢⵓⵍⵍⵖ ⵓⴼⵉⵖ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵃⵢⵢⴰⵙⵏ ⵉⵏⵓ ⵜⵜⵡⴰⴽⵔⵏ – ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵢⵢⴰⵙⵏ ⵉ ⴰⵔⵎⵖ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵉⵏⵓ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⴱⴷⴷⴰⵍⵖ ⵣⵣⴰⵢⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ...

أكمل القراءة »

ⴰⵍⵖⵓ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 13  ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

 ⵜⵙⵏⵎⴰⵍ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 13  ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 8 ⴰⵔ 10 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2969 ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⴼⵔⵉⴷⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⴳⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵛⵛⴰⵕⵏ, ⵉⵙⵙⵍⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ’’ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ...

أكمل القراءة »

ⴰⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⴰⵔ ⵜⵜⵃⵢⵢⴰⵍ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ,ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 21-22-23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019 ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ «  ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ». ⵜⵎⵎⴰⴳⴳⴰ ⵔ ⴷ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 40 ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ,ⴳ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵕⵔⵓⴽⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011 ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵎⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵏⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴰⵢ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ,ⴰⴼⴰⴷ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵕⵔⵓⴽⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011 ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵎⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵏⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴰⵢ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ,ⴰⴼⴰⴷ ...

أكمل القراءة »

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⵉ ⴰⵏⴼⴰ

ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, 24 ⵎⴰⵢ 2019, ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⵉ ⴰⵏⴼⴰ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵜⵜⴰⵡⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵖⴼ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵉⵙⵙⵉⵏⵉⴼⵏ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ. ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵖⴼ ⵉⴳⴰ ⵏ ⵜⵕⴳⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵇⵇⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⵉ ⵜⵜⵎⵏⵢⴰⵜ !!

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ* ⴰⵎⵏ ⵏⵙⵙⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⵉ ⵜⵜⵎⵏⵢⴰⵜ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔ ⵡⴰⵔ ⵜⴳⴳⵉ ⵛⴰ. ⴰⴽⴷ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⴽⴽⵔ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵣⴳ ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵛⵎⵉⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵔ ⵉⵃⵎⵎⵍⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⵉⵏ ⵣⴰⵢⵙ ⴷ ⵉⴽⴽⵉⵏ, ⵉⵏⵏⴰ, ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴽⴽⵙ ⵡⴰⵔ ...

أكمل القراءة »

ⵄⴱⵍⴽⴰⵔⵉⵎ ⴰⵇⵛⵛⴰⵔ.. ⵏⵉⵖ ⴰⵖⵏⵏⵉⵊ ⴰⵜⵓⵣⵉⵏ

ԑeblkarim AKECCAR niɣ aɣennij atuzin muḥemmed farisi* aɣennij d ijj uɣezdis d ameqqṛan zi tdelsa n waydud amaziɣ, irsa xef izlan g illan d ttisi i xef tersa tsekla tamaziɣt. s uya ntaf amussu n tẓuṛi a imɣar ɣar ayt umaziɣ zayes twennan xef imxumbal d timukrisin iddaren di tudert ...

أكمل القراءة »