أخبار عاجلة

ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ-ⵉⴱ ⵍⵓⴷⵔⵉⵢⵓⵏ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ

ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⵉ ⴽⵔⴰⵟ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ  ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴽ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ...

أكمل القراءة »

ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⴽⵓ ⵎⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ

ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⵉ ⴽⵔⴰⵟ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ: 1- ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ 2- ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ 3- ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴽ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ...

أكمل القراءة »

ⵓⴷⴷⵓⵎ ⵏ ⵉⴼⵔ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ

ⵉⵏⵖⵓⴱⴰ ⴷⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵔ ⵙⴳ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵙⵏⴰⵡ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵄⵉⵏⴰⵏⵉ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵉⵜ ⴷⴷⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ 13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵢⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵏⵛⴰ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵄⵉⵏⴰⵏⵉ ⵙⴳ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵙⵉ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ...

أكمل القراءة »

 ⴳⵔ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ : ⵏⵉⵣⴰⵕ ⵇⴱⴱⴰⵏⵉ

Traduite par : Boumisser Abdelouahed ⴳⵔ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ … ⴰⵔ ⴽⵎ ⵜⵜⵉⵔⵉⵖ ⴽⵎⵎⵉ ⴳⵔ ⵢⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵢⵉ ⵉⵣⵓⴳⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷⴷ ⵢⴰⵛⴽ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⵍⵍⵉⵖ … ⵖⵉⴷ ⴷ ⵖⵉⵏⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵣ ⴰⴷ ⵡⵉⵏⵏⵎ ⴽⵎⵎⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵕⵏ ⵉⵏⵓ ⵡⵉⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵎ ⴽⵎⵎⵉⵏ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵔⴰⴷ ⴼⴰⵙⵔⵖ ...

أكمل القراءة »

ⵓⵔ ⴰⵔ ⴷ ⵜⴻⵜⵜⵍⵓⵍ ⵜⵡⵜⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ …. ⵉⵙ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳⴰ

ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⵍⵉⵜⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ,ⵓⵔ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵍⵓⵍ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ,ⴰⵡⴷⴰⵏ ⴰⵔⴷ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⴰⵎⵢⴰ. ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵖ,ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⴳⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⵖ.ⴰⵔ ⵏⵙⴽⵓ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⴳⵯⵎ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵖ ...

أكمل القراءة »

(ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ, ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ

ⴰⵡⵏⵉⴳⵎ : ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵍⵎⵢⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴼⵙⵙⵓⵙⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵍⵍⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵜⵉⴼⵉⵔⵉⵏ (syllabes) ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ les onomatopées. ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ...

أكمل القراءة »

ⴼⵔⵉⵙⵙⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵎⵇⵓⴷⴷⵉⵏ

ⵢⵓⵔⴰⵜ: ⴽⵡⵉⴽ ⴱⴰⴷⵢⴰ, ⵎⴰⵔⵢⴰ ⴰⵍⵜⵉⵎⵉⵔⴰ ⴷ ⴷⴰⴼⵉⴷ ⵎⵉⵙⵉⴳⵔ. ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱⵍⵓ ⵜⵓⵙⴽⵓ ⴷ ⵙⵉⴼⵉⵔⵉⵏ ⵙⴰⵊⵓⵙ. ⴰⵙⵓⵖⵍ: ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⵡⵙⵟⴰⵏⵉ  ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⵏⵙⵙⴼⵔⵓ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⴼⵔⵉⵙⵙⴰ ⴷⴳ ⵖⵣⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ, ⵣⵍⵎⴻⴹ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ ⴷ ⵢⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴱⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵎⵇⵓⴷⴷⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⴼⵓⵔⴰⴳ. ⵣⵣⵍⵟ ⴷ ⵍⴰⵥ ⴷ ⵜⴳⵓⵎⵉ ⵏ ...

أكمل القراءة »

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ

  ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2969 /29/12/2019 ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵣⵣⵉⵜⵓⵏ – ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ. ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴷ ⴰⴽ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⵔⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⴽ ⴰⴷ ⵜⵖⵔⵜ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴷ ⵏⵉⵜ ⵜⵣⵣⴳⴰⵜ ⴷ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⴽ ⵜⵙⵇⵇⵙⴰ ⵜ : ⵉⵙ ⵏⵉⵜ ⵔⵉⵖ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ? ⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴽ ⵓⵀⵓ ⵙⵙⵓⵔⴼ ⵉⵢⵉ ⴰⴷ ⴰⴽ ⵉⵏⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵔ ⴷ ⴽⵢⵢⵉⵏ ⴰⴼ ⵓⵔⵉⵖ ⴷ ⵓⵔ ⴷ ⴽⵢⵢⵉⵏ ⴰ ⵎⵓ ...

أكمل القراءة »

ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ : ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ترجمة : عبد الواحد بومصر ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ : ⵜⴷⴷⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ,ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏⴼⴰⵍⴰⵍⵏⵉⵏ . ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵙⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ...

أكمل القراءة »