“ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ “ⵃⵎⵎⵓ ⵏⴰⵎⵉⵔ

ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⵏⴰⵎⵉⵔ (أسطورة من التراث الأمازيغي: حمو أونامير)

ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⵓⵔ ⵖⵓⵕⵙ ⴱⴰⴱⴰⵙ ,ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⵎⵓ, ⴰⵔⴱⴰ ⴰⴷ ⵉⵀⵍⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ,ⵉⴷⴷⵔ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ,ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜ ⵙ ⵓⵅⵔⴱⵉⵛ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵃⵙⵓ ⵍⵇⵇⵕⴰⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⵔ ⵃⵎⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵃⵎⵍ ⵜ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ .
ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵢⴰⵔ ⵉⵏⴽⵔ ⴷ ⵣⵉⴽⴽ ⵢⴰⴼ ⴷ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵕⵛⵎ ⵙ ⵍⵃⵏⵏⴰ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵉⴽⴼⴰ ⴰⵙ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵔ ⴼ ⵕⵕⵛⵎ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ,ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵕⵕⵛⵎ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ .
ⵜⴰⵙⴽⴽⴰⵜ ⴰⵏⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⵏⴽⵔ ⴷ ⵃⵎⵎⵓ ⵢⴰⴼ ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵓⵕⵛⴰⵎ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ,ⵢⵓⵜ ⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴷⴰⵖ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵢⵓⴼⴰ ⵉⴳⴹⴰⵎ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ , ⵉⵜⵜⵓⵍⵙ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⵔⴽ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵔⴷ ⵃⵎⵎⵓ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⵉ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ,ⵢⵉⵏⵉ ⴰⴷ « ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⵉⵏⵜ ⵉⴹ ⴰⴷ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜ ⵎⴰⴷ ⴰⴽ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⴽ »
ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴳ ⵉⴹ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵇⵇⵍ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⴰ ⵉⴹ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵉⴹⵚⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵕⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵏⵣⴰⵕ ⴰⵔ ⴷ ⵉⴽⵛⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⵏⵏⵙ ,ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙⴷ ⵢⴰⵣⴹ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵉⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵃⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵜ ⴰⵙ ⴰⵢⵡⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵕⵛⵛⵎⵏⵜ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵍⵃⵏⵏⴰ .ⵉⴷⵉⵡ ⴰⴽⴽⵯ ⵃⵎⵎⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵥⵕⴰ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴱⴰⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ . ⴰⵢⵡⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴼⴼⴰⵖⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵓⵔⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ.

ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵣⵉⴽⵙⴱⴰⵃ ⵉⴷⴷⵓ ⵏⵉⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⴷⴰⵔ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵢⴰⵍⵙ ⴰⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵕⴰ ,ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ « ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⵉ ⴷⵉⴷⴽ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵉⵍⵓ ⴷ ⵜⵙⵙⵎⵉ ⵜⴳⵏⵓⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵃⵔⵓⵢⵏ ⵏⵏⴽ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵉⵏ ⴰⵏⵏ ⴰⵔⴽⵉⵖ ⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴼⴼⴰⵖⵏⵜ ⵜⵕⵥⵎⵜ ⴰⵙⵏⵜ ⴰⴱⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴳⵉⵜⵙⵏⵜ, ⵉⵖ ⴰⴽ ⵜⵏⵏⴰ ⵔⵥⵎ ⵉⵢⵉ ⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵉⵎ ⵜⴰⵀⵍⵖ »
ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ ⵢⵓⵙⵉ ⵃⵎⵎⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵙⴳⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⴼⵉⵍⵓ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵢⵉⵡⵉ ⵉⴹⵙ,ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⴽⵛⵎⵏⴷ ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⵉⵔⵉⵏ ⴰⵏⵏ ,ⵢⴰⵢⵡⴰ ⵏⵉⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉ ⵉⴳⵯⵏⴰ ⵉⵀⴷⵓⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⵙⵏⵜ ,ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⵉ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵙⵎⴷⵏⵜ ⵉⵔⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴼⴼⴰⵖⵏⵜ ⵓⵔ ⵖⵉⵏⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵜⴳⵯⵏⴰⵏ ⵉⵀⴷⵓⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵃⵎⵎⵓ ,ⴰⵔ ⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙⵃⵓⵕⵎⵓⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ.
ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙ ⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴰⴱⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⵉⵙ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⵜ ⵍⴰⵍ ⵉⵏⵓ » ⵜⵔⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⴰⴷⵊ ⵉⵢⵉ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵖ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵀⴰⵜⵉ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⵖⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵏⵏⴽ ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵏⵉⵜ » ⵉⵔⴰⵔ ⴰⵙ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ « ⵣⴹⴰⵕⵖ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵖ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⵜ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⵓ » ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ « ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⵏⵓⵕⵥⵓⵎⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵔⵓⵜ, ⴰⴷ ⴷⴰⵔⴽ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵓⵔ ⵉⵥⵕ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ » .
ⵉⵙⴽⵓ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ,ⵜⵣⴷⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ,ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵔⴳⴳⵍ ⵢⴰⵊⵊ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵥⵕ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ .
ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵜⵣⵏⴽⴹⵜ . ⵉⴼⴼⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵉⴼⴼⵔ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵡⴰⵍⵉⵎ .

ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵜ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⴰⵇⵇⵙⴰ ⵎⴰⵙ ⵎⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴳⴳⵍ ⵓⵔⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔ ⴼ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ ⵏⵏⵙ , ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⴼⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⴳ ⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏⵏ , ⵜⴷⴷⵓ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⵓⵍⴰ ⴰⵃⴰⵏⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵜⴰⴼ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⴳⴰⵡⵔ ⴰⵔ ⵜⴽⴽⵕⴹ ⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵜ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏⵏⵙ .ⵜⴼⴽ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵎⴰⴷ ⵖⵉⴷ ⵜⵙⴽⴰⵔⵜ ? ⴷⴷⵓ ⵙ ⴷⴰⵔⵓⵏ ,ⵜⵔⴳⵍ ⴷⴰⵖ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⴰⵏⵏ ⵜⵙⵡⵔⵔⵉ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⴳ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵃⵎⵎⵓ .
ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⴼ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⵍⵍⴰ ,ⵉⵎⵎⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵙⴰⵇⵇⵙⴰ ⵜⵜ ⵎⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵢⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰ, ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴼⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⵙ ⵖⵉⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ, ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙⵕⵥⵎ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴽⴹⵓ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ. ⵜⵖⴰⵎⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⴰⵙⵕⵥⵎ ⵜⴼⴼⴰⵖ ⵏⵉⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⵔⵓⵔ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⵍⵍⴰⵢⵀⵏⵏⵉⴽ ⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵥⵕⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⵍⴽⵎⵜ ⵉⵢⵉ ⵏⵏ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ »
ⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵓⵔⴰⵖ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵛⵜⵜⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⴳⴳⵯⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ. ⵉⵏⵉ ⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵓⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙ ⵎⴰⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵢⵍ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ, ⵢⵉⵏⵉ ⵢⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ .
ⵉⴷⴷⵓ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ , ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵢⵓⴼⴰ ⵉⵖⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵢⴰⵍⵙ ⴰⵙ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ , ⵉⵖⵉⵍⴼ ⵍⴱⴰⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴰⵡⴰ ⵜⵓⴼⵉⵜ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵡⵙⵙⵔⵖ ⴰⵙⵓⵙⵏ ⵉⴼⴰⵔⵔⵏ ⵉⵏⵓ, ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵙⵔⴽ ⴰⵢⵍⵖ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⵖⵔⵙⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⴽ ⴰⴷ ⵛⵛⵖ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵢⵉⴷ ⵍⴰⵍⵏ ⵉⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⵏⵓ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵣⴹⵓⵕⵖ ⴰⴷ ⵜⵜⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵖ .

ⵓⵔ ⵉⵖⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ , ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴳⵖ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⵍⵍⵉⵜ ⵖⴰⵔ ⵙⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙⵔⵉ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ .

ⵉⵖⵔⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴳⵓⴹⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵎⵟⵟⴰ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵛⵛ ⵜⵉⴼⵉⵢⵢⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙⴷ ⵜⵡⵔⵔⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⵎⵖⵉⵏ ⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ , ⵉⴼⴼⵔ ⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⴷⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵙⵔⵙ ⵢⴰⵡⵉ .
ⵢⴰⵙⵉ ⵜ ⵏⵉⵜ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵄⵔⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵣⵓⴳⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ .ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵉⴼⴽ ⴰⵙ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵛⵜⵜⴰ, ⵖⵉⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴳ ⵏⵏ ⴰⵣⴹⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⵓⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⴹⵕ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵜⵜⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⴼⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ , ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵜⵜ ⵉⵛⵛ , ⵉⴱⴱⵉ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴳ ⵜⵖⵙⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⴽ ⵜⵜ ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ .
ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⴳⴳⴰⵡⵔ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⵃⵍⴰⵏⵉⵏ , ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⴰⵙ ⵜⴱⴰⵢⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⴳⵉⵖ ⵏⵏ ⵙⵉⵎ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵏⵏⵉⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵉⵏⵓ , ⵏⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ .

ⵜⴰⵡⵉ ⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⴱⵏⵉⵔⵜ ⴰⵏⵏ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵎⵎⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⵜⵎⵓⵏ ⴷⵉⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⵙⵏⵄⵜ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵜⴳⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵜ ⴰⵥⵕⵓ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ » .
ⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵙ ⵜⵖⵓⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙ, ⵍⵍⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵣⵣⵉⴹⵕ ⴰⴷ ⴷⵉⵙ ⵉⴱⴹⵓ,ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵉⵜ ⴰⵥⵕⵓ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⵏⵏⵉ ⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰ ,ⵉⴳ ⵍⵃⴰⵍ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵙⵍⵍⴰ ⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ :
ⵉⴽⵓⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵃⵎⵎⵓ ⵉⵏⵓ ,ⵎⵜⴰ ⵖⵉⴷ ⵉⴽⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⵢⵉ ⵉⵖⵔⵙ ⵉ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ, ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵉ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⵏⵉⵜ : ⵀⴰ ⵉⵢⵉ ⴰ ⵉⵎⵎⵉ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⴷⴰⵔⵎ ⴰⴽⵉⵖ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ,ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵜⵖⵉⵍⴼⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵢⴰⴽⵯⵉ ⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⵏⵇⴱⵉⵜ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙⵍⵓⵣⵣⵓⵏⵜ ⵉⵊⴰⵡⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵖ ⵏⵏ ⵜⴹⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⵕⴹ ⵏ ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙ ⵏⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⴰⵙ,ⵜⵚⵕ ⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵇⵇⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵉⵟⵟ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴰⵙ ⴷ ⵏⵉⵜ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ .

اسطورة من التراث الأمازيغي ” حمو أونامير ”
tullist sg taysi tamaziɣt ḥmmu namir

ikka tt inn g mad izrin yan urba ur ɣuṛs babas ,assaɣ nns ḥmmu, arba ad ihla bahra ,iddr d mas nna t issgman s yat tɣarast bahra ifulkin,tsskcm t s uxrbic af ad ad ilmd tiɣri d tirra iḥsu lqqṛan. lliɣ d ixatr ḥmmu iga sg ifalkayn nna akkʷ yufn g usun nns ,iḥml t ku yan s yat tɣarast bahra iẓiln .
yan wass am mk lli imyar inkr d zikk yaf d afus nns iṛcm s lḥnna. lliɣ ilmma idda s tmzgida ikfa as ṭṭalb tugtt n uzawar f ṛṛcm ann n lḥnna g ufus nns ,af ad ad nn sul ur ittgga ṛṛcm ann n lḥnna g ufus nns .
taskkat ann daɣ inkr d ḥmmu yaf d daɣ afus nns ittuṛcam s tugtt n lḥnna ,yut t ilmma daɣ ṭṭalb lli lliɣ nn daɣ yufa aylli nn yufa igḍam g ufus nns , ittuls ma ann tugtt n ussan aylliɣ akkʷ ifrk ṭṭalb mas d urd ḥmmu ad nn ittggan lḥnna i ufus nns ,yini ad « ad ur tgint iḍ ad af ad ad tssnt mad ak nn ittggan lḥnna g ufus nnk »
mk ann ad iskr unamir g iḍ ann ar ittqql kullu mad ila iḍ, ar iskar mas ar t inn ittawi iḍṣn aylliɣ izṛa yan uznzaṛ ar d ikccm g usṛẓm n uḥanu nns ,aylliɣ asd yazḍ ma ann ig kra n trbatin tanirin bahra ḥlanin ssutln t as aywant ar as ṛccmnt afus nns s lḥnna .idiw akkʷ ḥmmu lliɣ iẓṛa afulki ann nnsnt baahra iẓiln . aywant daɣ ilmma ar ttffaɣnt yat s yat urta d tugga tafukt n zikk.

aylliɣ ilkm ziksbaḥ iddu nit ḥmmu dar ṭṭalb yals as ilmma ma ann lli iẓṛa ,yini as nit ṭṭalb « tikklit ad asi didk yan ifilu d tssmi tgnut ilmma iḥruyn nnk d win tanirin ann arkiɣ rant ad ffaɣnt tṛẓmt asnt abla tamggarut gitsnt, iɣ ak tnna rẓm iyi ini as riɣ ad sim tahlɣ »
lliɣ ilkm iḍ n wass ann yusi ḥmmu yat tssgnit d ifilu iskr ilmma zund iɣ t inn yiwi iḍs,yan imik kcmnd d daɣ tanirin ann ,yaywa nit ḥmmu aylliɣ i igʷna ihdumn nns d winnsnt ,lliɣ ilmma gant lḥnna i ufus nns smdnt irint ad ffaɣnt ur ɣint acku ttgʷnan ihdumn nnsnt d win ḥmmu ,ar t ilmma sḥuṛmunt afad ad asnt iṛẓm ad ddunt dar ayt darsnt g wiss sa ignwan urta d tugga tafukt n zikk.
yan imikk iṛẓm as nt akkʷ unamir abla tamggarut yini as « is trit ad tgt lal inu » trar as tanirt tini as « adj iyi ad dduɣ dar ayt dari g ignwan hati ur rad tɣit ad tssufut awal nna nnk nna tnnit » irar as unamir « zḍaṛɣ ad skrɣ tifadiwin akkʷ nna trit d rad ssufuɣ awal inu » tini as daɣ tanirt « riɣ ad iyi tskrt yat taddart ilan sa n iḥuna ar akkʷ ttnuṛẓumn s yat tsarut, ad dark tili af ad ad iyi ur iẓṛ awd yan » .
isku ilmma unamir yat taddart nna g llan sa n iḥuna yan g ugns n yan ,tzdɣ ilmma tanirt g uḥanu nna akkʷ gisn iggʷran,ar tt inn ilmma gis irggl yajj dars tasarut af ad ad ur iẓṛ awd yan adɣar n tanirt nns .
yan wass tssutr as tanirt ad as d yawi aksum n tznkḍt . iffɣ ilmma dar tgʷmrt g iggi n wayyis nns lliɣ nn iffr tasarut n taddart nns gr walim .
tkka tt inn ar t bdda tsaqqsa mas mad gan sa n iḥuna yann lli irggl ura as ittrar f usqqsi nns , aylliɣ tufa yan wass adɣar nnag nn iga tasarut n iḥuna yann , tddu tṛẓm tn nit aylliɣ tgula aḥanu wiss sa taf nn gis tanirt tgawr ar tkkṛḍ azzar nns asggan ittut udɣar nnaɣ tlla s tifawt s usrag n ufulki nns .tfk as innas n unamir tugtt n uzawar tini as mad ɣid tskart ? ddu s darun ,trgl daɣ iḥuna ann tswrri tasarut s udɣar nnag tt inn iga ḥmmu .
lliɣ d yaɣul unamir g dar tgmrt ikcm s dar tanirt nns yaf tt inn ar talla ,immɣ wakal n uḥanu nns s imṭṭawn nns ,isaqqsa tt mad stt yaɣn lliɣ a talla, tini as mas ur iskr aylli fd msasan,slawan akkʷ mas issn kra yaḍn mas ɣid lliɣ g uḥanu ad wiss sa, tssutr as ad as iṛẓm asṛẓm af ad ad tkḍu imikk n uzwu. tɣama gis iṛẓm as nit asṛẓm tffaɣ nit gis trur s wiss sa ignwan tini as « llayhnnik a unamir, iɣ trit ad iyi tẓṛt tikklit yaḍnin tlkmt iyi nn s wiss sa ignwan »
zrin tugtt n ussan unamir uraɣ gisn ictta ula ar issa ula ar iggʷan, yan wass ar iswingim g tɣarast llis rad iɣli s wiss sa ignwan. ini ayyis nns izug tamazirt s tayyaḍ aylliɣ immaggar d yan uwssar issutr as man taɣarast s rad yayl s wiss sa ignwan, yini yas iqqand ad tnit yan lbaz amqṛan nna illan g udrar azgzaw .
iddu unamir ar ittlli s udrar azgzaw tugtt n isggʷasn , aylliɣ t yufa iɣr ilmma i lbaz amqṛan yals as tullist nns , iɣilf lbaz lliɣ islla i tallast n unamir, yini as awa tufit iyi d wssrɣ asusn ifarrn inu, iɣ trit ad srk aylɣ s wiss sa ignwan tɣrst i wayyis nnk ad ccɣ aksum nns af ad ad iyid laln ifayrarn inu bac ad izḍuṛɣ ad ttfayrarɣ .
ur iɣi unamir ad isfaska s wayyis nns nna bdda dis imunn g umuddu nns , yini as nit wayyis nns iɣ rad gɣ iwtta i tkrrayt d uɣiluf nnaɣ tllit ɣar sfaska sri af ad ad tlkmt tanirt nnk g wiss sa ignwan .
iɣrs ilmma unamir i wayyis nns s tguḍi iggutn d umṭṭa ifk i lbaz ad icc tifiyyi nns aylliɣ asd twrri tdusi nns mmɣin as d ifayrarn nns , iffr sa n igzman n tfiyyi mad as yakka g umudddu lli ira ad t srs yawi .
yasi t nit lbaz ann g iggi n uɛrur nns yini as ad akkʷ ur isawal, zugn ilmma s wiss sa ignwan .lliɣ nn gulan yat tskflt yattuyn g ignwan ifk as unamir yat tgzzumt n tfiyyi mad ictta, ɣik ann aylli g nn azḍn ad nn gulun wiss sa ignwan tḍṛ tgzzumt n tfiyyi lli d iɣaman i unamir, ar ilmma ittidrus ufayrar n lbaz ann , ur yufi unamir mad as yakka af ad att icc , ibbi d yat tgzzumt g tɣssa nns ifk tt i lbaz ann aylliɣ nn gulan wiss sa ignwan .
g wiss sa ignwan lliɣ nn lkmn iggawr unamir tama n imuzzar n waman d waddagn bahra xatrnin d ijddign ḥlanin , yan imik s as tbayn tanirt tama n imuzzar yini as « giɣ nn sim udm n ṛbbi ad iyi tnnit mani ɣ tlla tanirt inu , nkkin ad igan unamir nna d yuckan g wakal .

tawi t ilmma tabnirt ann s dar tanirt nns ,immr bahra unamir tizi ann ittu akkʷ mad as ijṛan lliɣ tt inn ikka g wakal. tmun dis tanirt tsnɛt as akkʷ mad illan g ibrgmmi nns aylliɣ nn tgula yan isilli amẓyan tini as « ad ur tsmussut aẓṛu ad g udɣar nns » .
zrin tugtt n ussan aylliɣ isyafa unamir s tɣufiwin n mas, llis ur izziḍṛ ad dis ibḍu,ismussu nit aẓṛu ann yanni nn mas g wakal idda as akkʷ iẓṛi nns s usrag lliɣ a fllas talla ,ig lḥal tafugla n tfaska d yan izimmr tama nns ,islla as ar ttini :
ikut mani ɣ nn illa ḥmmu inu ,mta ɣid iklla s iyi iɣrs i tfaska, islla ukan unamir i mk ann ittu akkʷ aynna s as tnna tanirt nns yini nit : ha iyi a immi rad nn darm akiɣ s wakal,ur rad sul tɣilft sg wass ad, yakʷi nn nit g tnqbit ann s wakal sluzzunt ijawwan n ignwan aylli ɣ nn tḍṛ yat tmqqit n idammn g iggi n ugṛḍ n izimmr n tfaska s nit ittuɣras,tṣṛ nn yat tmqqit yaḍn g iggi n tiṭṭ n mas yaɣul as d nit iẓṛi nns .

شاهد أيضاً

?ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ* ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *