ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ

ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵕⵔⵓⴽⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011 ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵎⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵏⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴰⵢ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵎⵏⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰⵢⵉⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ,ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵖⵏⵏⴰⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ, ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ ,ⵎⵎⴰⵖⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⴰⵜⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵕⴰⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ.

ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵜⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003, ⵎⴰⵛ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰⵖ ⵏⵉⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⵓⵔ ⴰⵙ ⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⵙ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ,ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴷⵏ.
ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016 ⴰⴷ ⵓⴳⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵚⴱⵏ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ,ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ,ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵜⵉⴱ ⵎⴰⵛ ⵜⴰⵅⵏⴷⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵃⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵓⵔ ⵜⵜ ⵜⵓⵊⵊⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓ ⵜⴳⵓⵍⵓ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵣⵣⵓⴳⴰⵣ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ,ⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵖⵉⵍⴰⴷ.

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ,ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴱⵍⴰ ⴰⵏⵓⵃⵢⵓ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵀⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⴻⵏⵏⵓⵔⵣ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ ,ⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⵜⵉ ⵜⵎⵏⴷⴰⵡⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011.

ⵎⴰⵛ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵉⵖⵏ ⵏⵉⵜ ⵙ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ,ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵜⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ,ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⵍⴽⵉ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵏⵙ.

شاهد أيضاً

(ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ, ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ

ⴰⵡⵏⵉⴳⵎ : ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵍⵎⵢⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *