ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⵔⴰⵙ

ⴳ ⵉⴹ, ⵜⴻⵙⵏⵓⵅⵅⴻⵎ (ⵜⴻⵏⵏⴻⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵅⵅⴰⵎⵓ ⵏⴻⵖ ⴰⵖⴻⵏⴱⵓⵔ ⵉ ⵡⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ) ⵜⵓⵙⵢ ⵉⵍⵉⵍⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⴳⴻⵔ ⵉⵖⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ.

ⴽⵓⴷ ⵜⴳⴻⵔ ⴰⴹⴰⵕ ⵙ ⵓⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵅⴻⵏⴷⴰⵛⵛⵓⵜ (ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⴷⵍ), ⵜⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙⴰ ⴷ ⵙⴰ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵛⵔ.

ⵜⴻⴳⵎⵥ (ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ), ⵜⴻⵙⵎⵓⵛⵛⴻⵍ, ⵜⴻⵙⴷⵔ ⵉⵖⴼ, ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵙⵓⵕⴻⵕⵕⵓⵢ ⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴱⵣⵉⵢⵏ.

ⵉⵙⵅⵓⵅ ⵡⴰⵏⵙⴰ (ⵢⵓⵔⴰ ⵣⴻⴳ ⵡⵉ-ⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ) ⴽⵓⴷ ⵜⴻⴼⴼⴻⵖ.

ⵜⴽⵓⵏⴳⵣ (ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵙ ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵉⵣⴷⴻⵔⵏ): «ⵅⴰⵙ ⵉⵙⵓⴼⵙ ⴳ ⵉⵎⵉ ⵉⵏⵓ ⴰⵀⴰ ⵢⵓⵛⵢ ⵙ ⵓⴷⵉⵙ ⵉⵏⵓ ⴰⵔ ⵉⴱⵣⵣⴻⵢ ⵉⵏⵜⵍ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵜ ⵉⵍⵎⵥ ⵡⴰⵛⴰⴽ ⵏⴻⵖ ⵢⴰⵖ ⵛⴰ ⵏ ⵓⴼⴻⴳⵏⵙ (ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⵜⵜⴻⵎⵓⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵙⵏ) ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⴳ ⵉⴹ.

ⴰⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⴽⵔⵓⵔⵜ ⵓⵎⴻⵖⵏⵉ.ⵓⴷⵎ ⵏ ⵉⵃⴻⵔⴳⵉ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔⵉ ⵉⵜⵜⴰⵍⵖ ⵙ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵉⵜⵛⴰ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵏⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⴼⵜⵓ ⵉⵣⴻⵔⵢ ⵉ ⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⴽⴻⵛⵜⵓⵜⴼ.

ⵣⵉ ⴽⵓⴷ ⵉⵣⵔⵉⵢ-ⴷ ⵉⵍⵓⴼⴰⵥ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ ⵉⵎⵉ ⵏⵓ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵔ ⵙⵄⵓⵇⵇⵓⵢⵖ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⴰⵥⵖ ⴰⴷ ⴳⴻⵔⵖ ⵓⵍ ⵉⵏⵓ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉ ⵓⵣⴱⴰⵍⵍⴰⵖ :«ⵅⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵏⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⴻⴳⴳⴰⵔⵜ ⴰⴷⵛⵎ ⴰⵡⵍⵖ, ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵏⵓ ⵅⴰⵙ ⵛⴻⵎ, ⵛⴻⵎ ⴰⵢ ⴷ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵉⴷⴷ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵏⵓ, ⵛⴻⵎ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰⵜⵓ ⵏ ⵡⵓⵍ ⵉⵏⵓ ⴰⴱⵓⴽⴰⴹ» ⵉⵍⴷⵢ ⵉ ⵜⴰⵡⴻⵏⴳⵎⵉⵜ ⵙ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ.

ⵢⵓⴼⴰ ⵓⵍ ⵉⵏⵓ ⵉⵏⵡⴰ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⴳⴳⵉⵍ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵜ ⵉⵜⵜⴻⵙⵜⵜⴰⵏ. ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴰⵡⵍⵖ, ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵖ ⴰⵡⵜⵎ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉ-ⵏⵓ, ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵛⵛⴰⵔⵖ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵢⵓⴽⵜ, ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵖ ⵙ ⵓⵖⵔⵉⴽ ⵏⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵓⵢⵉ ⵏⵓ.ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ «ⴳⵉⵖ ⵜⴰⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⴷⴰⵎ».

ⵔⵉⵖ ⴰⴷⵉ ⵇⵇⴰⵕⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵉⵏⵓ «ⵉⵢⵢⵓ» ⵏⴻⵖ «ⵉⵏⵏⴰ».

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵖ ⵙ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉⵏⵓ ⵡⴰⵏ ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵍⵏ.

ⵉⵙ ⵓⵔ ⵍⵉⵖ ⴰⵎⵓⵔ ⵉⵏⵓ ⴳ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ.

ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵙⵓⴼⵔ ⵜⴻⵙⴷⵏⵜ ⵎⴻⵛ ⵓⵔ ⵜⵓⵔⵡ? ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⴻⵢ ⵓⴷⵙⵉⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵅⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⵡ ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵎ.

ⵎⴰ ⵎⵉ ⵉⵙⵓⴼⵔ ⵉⴼⴼ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⵜⵛ ⵜⴰⵙⴻⵍⵎⵢⴰ?! ⴰⵔ ⵎⴰⵏ ⵜⵓⵔ ⵜⵜⵉⵙⵉⵍⵖ ⵉ ⵓⵎⵖⴰⵕ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵓ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ :«ⵉⵙⵓⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⴷⴷⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜⴻⵡⵜⵎⵜ ⵉⵄⵓⵇ (ⴰⵢⵍⴰⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵉⵜⵜⴻⴱⴷⴰⴷⵏ ⴼ ⵉⴼⵓⵏⴰⵙⵏ) ⴰⵀⴰ ⵜⵉⵖⵉⵍ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⴳⴰⵣ .

ⵉⵜⵛⴰ ⵢⵉ ⵓⵎⴰⴽⵓⵙ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵖⵎⵉⵖ ⵉⴷⵉⴽⵍ ⵉⵏⵓ ⵙ ⵓⵏⵍⵍⴰ, ⴰⵀⴰ ⵢⵓⵙⵢ ⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴻⵔⵡⴰⵡ (ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⴳ ⵜⵜⴰⵙⵉⵢⵏ ⴰⵏⵎⵎⴰⴷⵓ ⵏⴻⵖ ⴰⵎⵓⴹⵉⵏ) ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵡⵉⵏ, ⵖⴰⵍⵖ ⵉⵙ ⵏⵉⵢⵖ ⴰⵖⵟⵟⵓⵛ (ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⴰⵙⵉⵢⵏⵜ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴰⵜⵉⵏ), ⵉⵙ ⴳⵉⵖ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵇⵕⵕⵓ ⵏⵓ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ.

ⵓⵔ ⴼⴰⴼⴰⵖ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⵔⴰⵔⴰⵖ ⴰⵀⴰ ⴰⵔⵉ ⵜⵜⴰⵡⵉⵢⵏⵜ ⵜⵉⵎⵍⴻⵍⵍⴰⵢ.

ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵢⵉ ⵓⵎⴰⴽⵓⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⵓⵏⴹⵓ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ.

ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⴳⵉⵖ ⵅⴰⵙ ⵜⴰⴹⵣⵣⴰ ⵏⵙⴻⵏ.

ⵎⵔⵉⴷⴷ ⵉⵙ ⴼⴼⴻⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷⵉ ⵉⵖⵕⵚ ⵓⵎⵖⴰⵕ ⵣⴻⴳ ⵓⴱⴰⵢⵓⵖ ⴰⵔ ⵓⴱⴰⵢⵓⵖ.

ⵎⵔⵉⴷⴷⵉ ⵓⵔⵢⴰⴱⴱⵓⵀ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵏⴻⴽⴽ ⴰⴷⵢⴰⵍⵉ ⵓⵔⵓⵖ ⵜ ⴳ ⵓⵖⵍⴰⴷ.

ⵉⵙⴽⵓⵍⵜⴻⵢ (ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵎ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⴳⴳⴰⵏ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵊⴻⵄⵏⵉⴹ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵃⵏⵓ ⵏⵏⴻⵙ) ⵓⵏⴻⵔⴱⵉⴹ (ⴰⵎⴰⴽⵓⵙ) ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵢ-ⴷⴷⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵜⴻⵢ ⵉ ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ.

ⴰⵔⵜ ⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵖ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵉⵔⵇⵓⵇⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵥⵏⵜ ⴰⴷ ⴼⴻⵍⵏⵜ ⵉⵃⴱⵓⵛⵏ ⵏⵙⴻⵏⵜ.

ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⵣⴻⵍⵎⵖ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵙⴰⵢⵡⴰⵍⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔⴰⵙ ⵇⵇⴰⵕⵖ ⴰⵔ ⴷ ⵉ ⵜⴻⵙⵙⵉⵃⵍ ⵜⵖⵓⵕⵉ ⴰⴼⵖ ⵜⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ.

ⵉⴼⵍ ⴳ ⵡⵓⵍ ⵉⵏⵓ ⵉⵔⵣⵉⵣ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⵜⵜⵓⵖ ⴰⵍⵉⴹ.

ⴰⵔ ⵙⵀⵉⵎⵎⵉⵢⵖ ⵙ ⵉⵎⵟⵟⵉ ⵉⵔⵣⴰⴳⵏ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵣⵡⴰⵏⵜ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⵓ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵅⵙⵉ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵉⵜⵜⴻⵊⴷⴰⵔⵏ ⵜⴰⵙⴰ ⵏⵓ.ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵙⵙⵉⵏⵖ ⵉⵙ ⴳⵉⵖ ⵜⴰⵎⵔⵔⴰⵖⵓⵜ ⵏⵏⴻⵙ (ⵜⴰⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⴳⵉⴷⵏ ⵉ ⵓⵎⴻⵔⵛⴰⵍ ) ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⴼⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⴷⵢⴰⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⵔⴻⵎⵙⵉⵙⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⵎⴻⵔⴹⵓⵏⵜ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵉⵜⵍⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵔ ⵜ ⵍⵉⵖ ⴳ ⵓⴹⴰⴹ ⵉⵏⵓ.

ⵉⵥⵉⵔⵔⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵔ ⵜ ⵍⵉⵖ ⴳ ⵓⴳⴻⵕⴹ ⵉⵏⵓ.

ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵛⴰⴹ ⵉⵜⵜⴻⴳⴳⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵓⵔ ⵜ ⵍⵉⵖ.

ⵉⴷⴷⴰ ⵓⵎⴻⴽⵡⵉⵔ ⵉⵔⵡⵍ.

ⵉⵙⵙⴻⵏ ⵉⵙ ⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵙ ⵉ ⵉⵖⵎⴰ ⴰⵢⵔⵔⵉ ⵙ ⵉⵅⵉⵟ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⴰⴹⵏ ⵅⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⴰⴼⴰ.

ⵊⴰⵛⴰⵖ ⵜ, ⴽⴻⵢⴹⵖ ⵜ, ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵃⵎⵉⵍⵖ ⴰⴷ ⴰⵏⵏⴰⵢⵖ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵍⵉⵍⵉ -ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵖ-ⵏ ⴳ ⵓⵊⵖⵉⵖ ⴰⴱⵅⵅⴰⵏ.

ⵉⵅⵅ, ⵛⴰⵎⵎⵍⴰ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⵎ ⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⵛⵓⵔ.

ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⴳ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵅⴰⵙ ⴰⵔⵓⵎⵏ.

ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⴷ ⵅⴰⵙ ⵉⵍⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵔⴰ.

ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⴱⴱⴰⵏⵜ (ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵢⴰ) ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵅⴰⵙ ⵜⵉⵅⵉⵎⵎⵓⵜ (ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵢ).

ⵎⴻⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵔⵡⵍ, ⴰⴷ ⵉⵏⵜⵍ ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵓⵔ ⵉⴼⴽⵉ ⵉ ⵎⴻⵎⵎⵉⵙ ⵅⴰⵙ ⵉⴱⴻⵣⴹⴰⵏ ⴷ ⵉⵅⵅⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵎⴻⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⴻⴼ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⴻⵍ ⵉⵛⵉⵎⵉ ⵏ ⵉⵍⵉⵍⵉ ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵅⵅⵉⴷ ⵜⵉⵔⵔⵓⴳⵣⴰ !! ⴰⴷⵜ ⵉⴽⵡⴻⵔ ⵓⵎⴻⵖⵏⵉ ⴰⵔ ⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴻⴼⵖⵓⵖⵍ (ⴰⴷⵜ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴻⵢ ⵙ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰ ⵙ ⵓⴱⴰⵖⵓⵙ). ⴰⴷ ⵉⵅⵍⵓ ⵓⵎⴻⵖⵏⵉ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏⵏⴰ ⴷ-ⵉⴽⴽⴰ ⵙ ⴷⴰⵔⵉ» ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⴱⴳⵣ, ⵜⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵥⵢ.

ⵜⵙⴻⵔⵙ ⵜⴰⴹⵕⴰⵏⵜ ⴰⵀⴰ ⵜⴳⴻⵔ ⴰⵃⵓⵔⵉⴼ ⴹⴰⵕⵜ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.

ⴰⵡⵊⵊⴻⵖ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵎⵢⴰ ⵉⵙⵟⵓⵕⵕⵢ ⴰⵙ ⵉⵎⵊⵊⴰⵏ.

ⵓⵔ ⵜⴻⵎⴳⵓⵍⵍⵉ ⵙ ⴹⴰⵕⵜ.

ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵉⴼⴻⵙⵜⵉ :«ⵜⴰⴱⴱⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵔⵡ ⵅⴰⵙ ⵜⵉⵅⵉⵎⵎⵓⵜ.

ⵎⴻⵛ ⵉⵏⵜⵍ ⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⴷⵜ ⵢⴰⵙⵢ ⵏⴻⵖ ⵉⵇⵇⵉⵎ.

ⵎⴰ ⵙ ⵔⵉⵖ ⴰⴷⵜ ⴰⵡⵉⵢⵖ ? ⵡⴰⵍⵓ ⵎⴰ ⵙ ⴷⴷⵉⵖ ? ⵓⵔ ⵍⵉⵖ ⵉⴱⴱⴰ ⵉⵜⵜⴻⴼⵛⴰⴷⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⵍⵉⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴻⵅⵏⴰⴷⵏ, ⵡⴰⵍⴰ ⵍⵉⵖ ⵉⵎⴻⵔⵊⴰⵍⵏ (ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵛⴰ) ⵉⵜⵜⴻⴳⵣⵓⵏ, ⵉⵜⵜⴻⴷⴽⴰⴹⵏ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵛⴰ ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵙⴽⵓⵖ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵜⵉⵎ ⵀⴰⵜⵉⵏ ⵉⴷⴽⴹ) ⵜⵓⴳⵏⴰⵜⵉⵏ.ⵡⴰⵍⵓ ⵎⴰ ⵙ ⴷⴷⵉⵖ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴷⴷⴻⵔⵖ ⵅⴰⵙ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⴹⵓⵏⵉⵏ.

ⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⵎ ⵓⵍⵉⵍⵉ ⴳ ⴰⵎⵎ ⵜⵓⴳⵏⴰⵜⵉⵏ -ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵣⴳⵉⵢⵏ ? ⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴰⵃⵛⵛⴰⵕⴰ (ⵡⴰ-ⴷⴷⴰ ⵉⵙⵏⴰⵔⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵡⵜⴻⵎⵜ?) ⵢⵓⴼ ⴰⵙ ⴰⵏⵙⴰ ⴷⴷⴻⵖ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵎⵉⵇ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵎⴳⴰⴳⵔⵓⵜ ⵜ ⵉⵜⵜⴻⵣⴷⴰⵍⵏ.

ⵢⵓⴼ ⴰⵙ ⴷⵉ-ⵏⵏⴰⵖ ⵛⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵢⴰⴹⵏ .

ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵜ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉⵢⵏ ⵣⴻⴳ ⵉⵏⴻⴼⵕⴰⴹⵏ» ⵓⵔ ⵜⵓⵛⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵜⵄⴻⵕⵇ ⴰⵙ ⵎⴰⵛⴰ ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵣⵉⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵢⵢⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔⴰⵙ ⵙⴷⵓⵇⵇⵓⵔⵏ ⴰⴳⵏⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵎⵥⵥⵓⵖ ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵔⴰⵙ ⵙⵓⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵣⴻⵏⵣⵉⴼⵏ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵜⵔⴻⴽⴽⴻⴽ. ⵜⴻⵎⵙⴻⵇⵙⴰ ⴷ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ :«ⴰⵅⵙ ⵓⵔ ⵜ ⵢⴰⵖ ⵛⴰ ⴷⴷⴰ ⵉⵅⵅⴰⵏ ?» ⵜⴱⴻⴷⴷ, ⵜⴻⵎⴳⵓⵍⵍⴻⵢ, ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴰ ⵜⴻⵙⵙⵉⵛⵉⵢ ⴰⴼⵔⴰⴽ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵜⴻⵜⵜⵉⵏⴹⴰⵕ, ⵜⴳⴻⵔ ⴰⴱⴻⴷⵊⵉⵃ (ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ) ⴼⴼⵉⵔ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.ⵜⴻⵙⵖⵓⵢⵢ :«ⴰ ⴰⵄⴻⵏⴷⴰ ⵏⵓ ⵎⴻⵛ ⵜ ⵉⵙⵙⴰⵖ ⵛⴰ ⵉⵅⵅⴰⵏ!» ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵉⵔⵇⵓⵇⵏ ⴰⵔ ⵜⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵉ ⵜⴻⵣⵔⵢ.

ⵜⴰⵖⵓⵢⵢⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵍⴽⴻⴽⵏ ⵉⴱⴱⵉⵢⵏ ⵜⴻⵙⵎⵅⴰⵣⴰ ⵉⵅⵛⴰⴼⵏ (ⵉⵙⴻⴽⵏⴰⴼⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⴷⵉⵙ ⵡⴰⵏ ⵓⵍ, ⵜⴰⵙⴰ, ⵜⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵏⵉⵔⴼⴹ…) ⵏⵏⴻⵙ.

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵉⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵀⴻⵔⴷⵓⵏⵏ ⴰⵔⵜ ⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵏⵣⴰⵖⵏ ⵛⴰ ⴳⵔⴰⵙⵏ. ⵜⵡⵡⴻⵜ ⴰⴳⴻⵊⴷⵓⵔ :«ⴰⵅⵙ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴻⵎⵎⴻⵏⵣⴰⵖⵏ ?!» ⵜⵓⵣⵣⵍⴰ, ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵍⴽⴰ, ⵉⵡⵡⴻⵜ ⵜ ⵓⵔⴻⴼⵜⵉⵍ ⵜⴰⵖ ⴰⵛⴰⵍ.

ⵜⵙⴻⴷⴷⴻⵏⵛⵔ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵣⵣⵍⴰ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⵍⵓⵍⵍⵖ ⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵔⵉⵔⵓⵛⵏ.

ⵜⴻⴼⴼⴻⵖ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵙⵙⴻⵅⴱⵓⴱⵓⵛ ⵜⴰⵢⵊⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴻⵙ. ⵉⵏⵙⵙⵉⵙ ⵓⵙⴰⴼⴰ :«ⴰ ⵜⴰ ⵏⴻⴽⴽ ⵉⵙⵙⵓⵜⵛⵏ ⵉⵏⴻⴱⴳⴰⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵏⵏⴻⵙ» ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵃⵓⴼ ⴷ ⵉⵀⴻⵔⴷⵓⵏⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵖⵏ, ⴰⵔⵜ ⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ.

ⴽⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵢⵓⵅⵎ ⵜⴰⴹⴰⵕⵜ, ⵛⵔⴰ ⵢⵓⵅⵎ ⵜⴰⴼⵓⵙⵜ, ⵛⴰ ⵉⵔⵡⵍ ⵙ ⵜⴰⵙⴰ, ⵛⴰ ⵙ ⵡⴰⴷⴰⵏⵏ.

ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵅⵕⴼⴰⴼ ⴰⴷⴰⵙⵏ ⵜⴻⴽⴽⴻⵙ ⵎⴻⵇⵇⴰⵕⴷ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⴻⵢⵉⵢ.

ⵢⵓⵅⵎ ⵜ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵖⵎⴰ ⵏⵏⴻⵙ, ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⴳ ⵓⵡⵊⵊⵯⴰ ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⴳ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ, ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵀⵉⵔⵉⴼ, ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵖⵓⵢⵢⵓ :«ⴰ ⵡⴰ ⵎⴰ ⴰⵏⵉ ⵛ ⴰ ….; ⵎⴰ ⴰⵏⵣⴰ ⴽⵉⵏ ⴰ ….ⴰ ⴰⵔⴰⵙ?» ⴷⴷⴰⵏ ⵉⵀⴻⵔⴷⵓⵏⵏ, ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵍ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵙ.

ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵜⵜⴻⵔⴰⵔⴰ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⵉ ⵓⵏⴻⵣⵡⵓⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⵅⴰⵙ ⵜⵜⴻⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵎⵎⴰ ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⵜⵉ ⵜⴻⵛⴹⴰ.

ⵉⴳⴰ ⵉⴱⴳⵣ ⵉⵔⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵔ ⴰⵎⵏⵉⵔ.

ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵅⵓⵏⴼⵓⵛ ⴳⵉⵙ, ⴰⵔ ⵜⴻⵇⵇⴰⵕ :«ⴰ ⴰⵔⴰⵙ ⵎⴰ ⴰⵏⵣⴰ ⴽ ? ⵀⴰⵢⵢⵉ ⴰ ⵉⵡⵉ.

ⴼⴼⴻⵖ ⵉⴱⴳⵣ » ⵜⴰⵢⵊⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵍⵍⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵣⵎⵓⵍⵏ .

ⵉⵛⴳⵓⵛⵛⴹ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵏⴱⵓⵜⵜⴻⵍⵏ ⵉⵏⵣⴰⴹⵏ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵜⵡⴻⴷⴷⵛ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵉⵜⴻⵔⵏⵉⵛⵏ.

ⵉⴱⵅⵅⵉⵏ ⵉⵍⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵉⵛⴻⵍⴱⵉⵅⵏ ⵏ ⵉⵔⵛⴰⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵏⴳⴰⵍ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵎⵎⴰⵏ.ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵣⵓⴽⴽⵔ ⴰⵔ ⵢⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵣⵣⵍⴰ.

ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵉⵢⴷⵉ ⴰⵔ ⵣⴰⵕⵙ ⵜⵜⴰⵙⵢ ⵉⵍⵉⵎⵣⵉⵢⵏ, ⴰⵔⵜ ⵉ ⵜⴻⵙⴹⵉⵡ.

ⵜⴻⵙⵙⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⴱⴳⵣ ⴰⵀⴰ ⵜⵖⴻⵕ :«ⵎⴰ ⴰⵏⵣⴰ ⴽ ⴰ ⴰⵔⴰⵙ?.

ⵉⴽⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⴻⵎⴽⴰⵔ ⴹⴰⵕⴰⵙ, ⵉⵙⵍⵍⴰ ⴰⵙ, ⵢⵓⵎⵥ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵍⴽ ⵏ ⵜⵙⴰⵎⵎⴰⵖⵜ ⵉⵥⵍⵢ ⴰⵙ ⵙ ⵉⴹⵓⴹⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵏⵡⵉⵡⵉⵍ, ⵉⵣⵡⵡⵛ (ⵉⵙⵖⵓⵢⵢ) :«ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⵔⴰⵙ.

ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⴷⵉ ⵜⴳⴻⵔⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵙⵏ ? ⵙ ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵓⴱⴽⴽⴰⴹ ⵏⵏⴰⵎ ⴳⵉⵖ ⴰⴷⵉ ⵜⴳⴻⵔⴷ ? ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎ ⴳⵉⵖ ? ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⵔⴰⵙ.

ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⵃⴻⵥⵉⵥ (ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵓⵍⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⵙⵙⵏ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵏⵏⴻⵙ).

ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵙⴽⴻⵔⵖ ⴰⴷⵉ ⵜⴳⴻⵔⴷ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⴱⴳⵣ?» ⵜⴻⵀⵔⵉⵔⴹ, ⵓⵔ ⵜⵓⵛⵉⵣ ⵎⴰⵢ ⴷ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ.

ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵙⵓⵕⴻⵕⵕⵓⵢ ⴰⵍⵍⵏ.

ⵢⵓⵙⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ :«ⵢⴰⵎ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵕⵥⵥⴰ ⵜⴼⵓⵍⵍⵓⵙⵜ ⵜⵉⴳⵍⴰⵢ ⵏⵏⴻⵙ? ⴰⵔ ⵜⴻⴽⴽⴰⵜ ⵙ ⵓⵖⴻⵏⴱⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⴽⵢⵢⴰⵡ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵓⵔ ⵜⵍⵉ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴻⵏⴱⵓ ⴰⵔ ⵜⴻⵙⴽⵓⵔⴽⵓⵣ ⴱⴰⵔ ⵉⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⴰⴼⴰ ⵓⵔⴳ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵡⵉ-ⵏ ⵉⵛⴻⵏⵛⴰⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ!ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴻⵙⴽⵔⴷ ⵛⴻⵎ?» ⵜⵙⴻⵍⵍⴰ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⵓⵀⵢⵓ (ⴰⵙⵍ ⵏ ⵓⵖⴹⴰⴼ), ⵜⴻⵙⵙⵉⴳⴳ  ⵉⴱⴳⵣ, ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵍⵉⵍⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵍⵖⵉⵢⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵙⵏ :«ⴰⵛⴽ -ⵉⴷ ⴰ ⵉⵡⵉ »ⵉⵏⵜⵍ ⴰⵙ, ⵜⴻⵎⴳⵓⵍⵍⵢ ⵙ ⵓⵛⴻⵎⴽⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵜ ⵉ ⵜⵜⴰⵡⵉⵢⵏⵜ ⵜⵎⴻⵍⵍⴰⵍ, ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵙ.

ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵙ ⴰⵢⴻⵕⴹ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⴷⵔⵓⵖ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉ ⵜⴻⵥⵍⵢ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵡⵊⵊⴰⵖ :«ⵕⵥⴻⵎ ⵉ, ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎ ⵙⴽⴻⵔⵖ? ⴼⴼⴻⵖ ⵉⴱⴳⵣ ⴷⴷⴻⵖ ⵀⴰⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵡⵉ-ⵏⵓ.

ⴷⵉ ⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵔⴳ ⵉⵏⵓ.»ⴰⵔⴰⵙ ⵉⵜⵜⴻⵏⵓⵕⵥⵓⵎ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵡⵊⵊⴰⵖ :«ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⵔⴰⵙ ⴰⴷⵉ ⵜⴳⴻⵔⴷ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵉⵖⵉⵔⴼⵉⵔ» ⵜⵛⴻⴱⴱⴻⵔ ⵜ ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ.

ⵜⴰⵥ ⴰⴷⴰⵙ ⵜⴰⵖⵢ ⴰⵃⴻⵕⵊⵉⴹ.

ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⵕⵓⴹ ⴰⵎⵎ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⵟⴼⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵎⵓ (ⴰⵍⴳⴰⵎⵓ).

ⵜⴻⵥⴳⴼ (ⵜⵡⴻⵊⵊⴰⵖ ⵛⵉⴳⴰⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵢⵍⴰⵍ) :«ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⴷⵉ ⵜⴻⵣⵔⵉⵢⴷ? ⵎⴰ ⵙ ⵜⴻⴷⴷⵉⴷ ?».

ⵉⵙⵖⵓⵢⵢ ⵏⴻⵜⵜⴰ :«ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⵔⴰⵙ ⴰⴷⵉ ⵜⴳⴻⵔⴷ ⴳ ⵉⴱⴳⵣ.

ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⵃⴻⵍⴱⵓⵔ (ⴰⵃⵥⵉⵥ).

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵎⵢⴰ ⴳ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⴻⵕⵥⵎ ⴰⵙ, ⵜⴻⴽⴷⵎ ⵜ :«ⴰⴷⴷⵓ-ⴷ ⴰ ⴰⵔⴰⵙ».

ⵉⵣⴻⵢⵣⵍ :«ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⵔⴰⵙ, ⵄⴻⵕⵇ ⵉⵏ.

ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⵉⵛⴻⵏⵜⵉ (ⴰⵃⵥⵉⵥ).

ⴼⴼⴻⵖ ⴰⵏⵙⴰ ⴷⴷⴻⵖ ⵉⴳⵏⴰ ⵡⵉ-ⵏⵓ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⴼⴰⵖ ⵓⵔⴳ ⵉⵏⵓ.

ⴷⴷⵓ ⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⵏⵏⴻⵎ» ⵜⴻⵙⵙⵉⴳⴳ ⵉⴱⴳⵣ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵓⴷⵎ ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵄⴳⴳⵓⵔ (ⵡⴰ-ⴷⴷⴰ ⵜⵔⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵡⵓⵍ) ⵏⵏⴻⵙ.

ⵜⴻⵏⴹⵡ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⵜⴰⵖ.

ⵜⵓⴷⵔ ⵉ ⵉⴱⴳⵣ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⵓⵏⵛⵜⵍ (ⵢⴰⵖ ⵖⵉⴼ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ) ⵎⵣⴻⵍⵍⴰⵄⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵙⵏ.

ⵉⵏⴳⵢ ⵓⵥⵎ ⵙ ⵓⵣⵓⴽⴽⵔ ⵉⵙⵎⵓⴽⵍⵓⵏ ⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵢⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵏⵡⵉⵡⵉⵍ ⵓⵛⴻⵎⴽⴰⵔ, ⴰⵔⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵍ :«ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⵔⴰⵙ ⴰⴷⵉ ⵜⴳⴻⵔⴷ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵉⴼⵕⴰⴹⵏ».

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⵙⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⵍⴰ.

ⵜⴻⴳⴳⴻⵔ ⴰⵙ ⵙ ⵉⴹⵓⴹⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵎⵙ ⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵛⴹⵓ ⵓⵛⴻⵎⴽⴰⵔ ⵜⴰⵡⵍⴽⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵎⵎⴻⵖⵜ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵏⵡⵉⵡⵉⵍ, ⵙ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴻⵍⵙⴰⵡ (ⵎⵉ ⵉⵥⵥⴰⵢ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ) ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ :«ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⴰⵔⴰⵙ».

ⵎⵍⵉⵍⵍⵉⵏ ⵡⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵍⵉⵜ ⵉⵖⵎⵎⵓⵏ ⴰⵛⵡⵡⴰⴼ (ⴰⵣⵣⴰⵔ) ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⵏⵍⵍⴰ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵍⵃⴻⵏⵏⴰ).

ⵜⴻⴽⴽⴰ ⴰⵙ ⵜⴰⴳⵎⵎⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵕⴹ (ⴰⴽⵔⵓⵙ ⴳ ⵓⵃⴻⵕⵊⵉⴹ ⵙ ⵓⵣⴰⴽⵉⴽ ⵏ ⵓⵙⴽⵓⵏⵥ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵎⵜⵏ ⵛⴰ ⵣⴻⴳ ⵉⵎⴰⵍⴳⵏ ⴰⵔ ⵏⴻⵜⵜⴰⵛⵢ ⵙ ⵓⵙⴽⵓⵏⵥ) ⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ.

ⵜⴻⵊⵍⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵔⴰⵙ ⵉⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴻⴱⵍⵓⵍⵓⵖ ⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⵉⵍⵉ ⵓⵊⵎⵉⴹ ⴳ ⵛⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ ⵏ ⵓⵛⴻⵎⴽⴰⵔ, ⵏ ⵛⴰ ⵓⵎⵛⵓⵏ.

ⵜⴰⵖ ⵜ ⵜⵉⵣⵉⵔⵜ (ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴹⴰⵏ ⵉⵜⵜⴻⴱⴱⵉⵢⵏ ⴰⵙⵍⵍⴻⵅⵙⵢ), ⴰⵔ ⵜⵙⴻⴱⴱⵉⵔⵛⵉⵍ .

ⵣⴻⴳ ⵉⴱⴳⵣ ⴰⵔ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵙⴰⵢⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵔⵛⴰⵍ ⵓⵊⵎⵉⴹ ⴷ ⵓⵣⵖⵓⵖ ⵏ ⵓⵃⴻⵍⴱⵓⵔ ⵓⵔ ⵜ ⵉⴳⵉⵏ.

ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴻⵏⵏⴻⵄⵛⵓⵛⵎ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵖⵔⵓⵔⵓⴹ.ⵓⵔ ⴰⵙ ⵜⴳⵉ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵅⴰⵙ ⴰⴼⴻⴷⵖⵉⵔ (ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ ⵉⵡⴷⴷⴻⵛⵏ ⵙ ⵉⵔⵛⴰⵏ), ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⴳⵉ ⵓⵙⵓ ⵅⴰⵙ ⴰⵔⵛⴰⴹ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⴼ ⵏⵜⵓⵔⵓ ⴷⵖⵉ ⵙ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ) ⴰⵣⵓⵔⴰⵔ, ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⴳⵉ ⵓⵜⵛⵉ ⵅⴰⵙ ⴰⵃⵏⵉⵛ (ⵓⵜⵛⵉ ⵉⵙⵎⵓⵖⵢⵏ ⵓⵍ), ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⴳⵉ ⵓⵙⵡⵉ ⵅⴰⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴳⴻⵏⴷⵉⵡⴰⵏ (ⴰⵎⴰⵏ ⵎⵉ ⵉⵅⵅⴰ ⵓⵎⴹⴰ).

ⵣⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⵔ ⵜⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⴰⵔ ⵜⴻⵏⵏⴻⵅⵙⴰⵙ (ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵍⴻⵅⵙⵢ ⴷ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵏⵏⴻⵙ).

ⴰⵔ ⵜⴻⵇⵇⴰⵕ ⵙ ⵓⵥⴰⴳⵓ (ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵜⴰⵎⴰⵊⵊⴻⵢⴰⵍⵜ) ⴷ ⵙ ⵓⴷⵓⵏⴰ (ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵜⴰⴳⴻⵔⵣⵉⵣⵜ :«ⴰⵛⴽ-ⵉⴷ ⴰ ⴰⵔⴰⵙ. ⵎⴰ ⴰⵏⵣⴰ ⴽⵉⵏ ?!» ⵉⵎⵊⵊⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵇⵇⴻⵏ. ⵉⵏⵛⵓⵛⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⴳⵏⴰⵏ. ⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵣⵡⴰⵏⵜ, ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ. ⴰⵇⵕⵕⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵅⵅⵓⵛⵉⵏ. ⵙ ⵜⵡⴻⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔⵜⴻⵏⵜ ⵜⵏⴻⵇⵇⴰ. ⵉⴽⴽ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⴻⵔⴷⵢⴰⵣ (ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣ) ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ :

ⵛⴹⵉⵖ ⵉⵍⵍⵉⴼ ⵉⵣⵓⴽⵔⵔⴰⵏ

ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ

ⵜⵛⵉⵖ ⵉⴽⴽⵉⵍ ⵉⵣⵓⴽⵔⵔⴰⵏ

ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⵓ ⵏ ⵉⵢⵏⵏⴰ

ⵉⵎⵎⵓⵖⵢ ⵉ ⵡⵓⵍ

ⵉⵏⵏⵓⵇⵔ ⵉ ⵡⵓⵍ

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵇⵇⵉⵢⵖ

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵣⵄⵓⵔⵔⵉⵢⵖ

ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵛⴹⵓⵖ ⵜⵓⵊⵊⵓⵜ

ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵃⴱⵓⵖ ⵜⵓⵊⵊⵯⵓⵜ

ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴽⴽⴻⵙⵖ ⵜⵓⵅⵅⵓⵜ

ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⴼⴻⵖ ⵜⵓⵍⵍⵓⵜ

ⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ

ⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⴻⵖ ⵓⵍⵢⵓⴹ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⵏⵓ

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⴻⵖ ⵓⵃⵢⵓⴹ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵉⵏⵓ

ⵔⵉⵖ ⵓⵜⵛⵉ ⴰⵣⴷⴷⴰⴳ

ⵔⵉⵖ ⵓⴼⵏⵉ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ

ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⴻⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵍⵓ

ⴰⵇⵕⵕⵓ ⵉⵖⵓⵙⵏ

ⵉⵜⵜⴻⵍⵍⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴼⵓ

ⵉ ⵓⵛⴱⵓ ⵉⵖⵓⴼⵏ

ⴰⴹⵓ ⵓⵙⵜⵉⵢ

ⴰⵖⵉ ⵓⵙⵍⵉⵢ

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵣⵡⵓ ⴷ ⵜⵓⵊⵊⵓⵜ

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵍⵎⵓ ⴷ ⵜⵓⵥⵥⵓⵜ

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵍⵓ ⵓⵙⴻⴽⵯⵍⵓ

ⵉⴷⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⴳⴹⴰⴹ

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵍⵓ ⵓⵙⴻⵍⴱⵓ

ⵉⵖⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵃⵢⴰⴹ

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⴻⵖ ⵓⵙⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⴰⴽⴰ

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⴻⵖ ⵓⵣⵏⵏⴰⵔ ⴰⵙⴰⴷⴰ

ⵅⵙⴻⵖ ⴰⴷ ⴽⴽⴻⵖ ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴱⴱⴰ

ⵅⵙⴻⵖ ⴰⴷ ⴽⴽⴻⵖ ⴰⵙⴰⴷⴰ ⵏ ⵉⵏⵏⴰ

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵎⴹⵉⵢⵖ ⵜⴰⵟⴼⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ

ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵍⴷⵉⵢⵖ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰ

ⵔⵉⵖ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵙ ⵓⵎⵏⵉⵔ ⵉⵏⵓ

ⵔⵉⵖ ⵜⵓⴽⴻⵔⵜ ⵙ ⵓⴳⵎⵉⵔ ⵉⵏⵓ

ⵔⵉⵖ ⵜⵓⵣⴻⵔⵜ ⵙ ⵓⵢⵏⵉⵔ ⵉⵏⵓ

ⵔⵉⵖ ⵜⵓⴽⵯⴻⵢⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⴷⵉⵔ ⵉⵏⵓ

ⵔⵉⵖ ⵜⵓⴷⴻⵍⵜ ⵙ ⵓⴳⵎⵎⵉⵔ ⵉⵏⵓ

ⴰⴷ ⴰⵏⵏⴰⵢⵖ ⴰⵍⵎⵓ ⵙ ⵜⵉⵟ ⵉⵏⵓ

ⴰⴷ ⴰⵏⵏⴰⵢⵖ ⴰⵇⵎⵓ ⴳ ⵜⵉⵙⵉⵜ ⵉⵏⵓ

ⵔⵉⵖ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵉⵏⵓ ⵙ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ

ⵔⵉⵖ ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ ⵉⵏⵓ ⵙ ⵉⵣⵍⴰⵏ

ⵔⵉⵖ ⵜⵓⵙⴻⵔⵜ ⵉⵏⵓ ⵙ ⵉⵖⵯⵎⴰⵏ

ⵔⵉⵖ ⵜⵓⴼⴻⵔⵜ ⵉⵏⵓ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵏ

ⴰⵙⴻⴼⵔⵓ ⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ :

– ⵓⴼⵏⵉ :ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴻⴽⵯⵍⴰ

– ⴰⴷ ⵉⵣⵄⵓⵔⵔⵢ :ⴰⴷ ⵢⴰⴹⵓ ⴽⵔⴰ ⴰⴼⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵜ ⵉⴷⴷⴻⵍⵏ ⵉⵖⵉⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⴰⵣⴻⵏⴼⵓⵙ ⵏⵏⴻⵙ

– ⴰⴷ ⵉⵙⵄⵓⵇⵇⵢ :ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵛⵔⴰ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵛⴰ.

– ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵍⵓ :ⴰⴷ ⵉⴷⴷⴻⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⵍⵓ

– ⴰⵍⵢⵓⴹ: ⴰⵍⵢⵢⴰⴹ :ⵉⵔⵉⵏ :ⵎⴰ ⵙ ⵉⵏⵇⵇⴰ ⵉⴼⵉⵖⵕ ⵏⴻⵖ ⵉⵖⵉⵕⴹⵎ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⴻⵙ.

– ⵉⵍⵍⵉⴼ :ⴰⴹⵓ,ⴰⴹⵓ ⵉⵊⵊⴰⵏ

– ⵉⵖⵓⴼⵏ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵖⵓⴼⵉ

– ⴰⵖⵉ :ⴰⵖⵖⵓ

– ⵓⵙⵍⵉⵢ :ⵉⴼⴼⴻⵖⵏ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵏⴳⵉⵢⵏ

– ⴰⵣⵏⵏⴰⵔ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵖⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴻⵀⴱⵓⵏ

– ⴰⴳⵎⵎⵉⵔ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⵎⵔⵏ

– ⴰⴳⵎⵉⵔ :ⵓⴷⴷⵓⵔ

– ⵜⵓⴼⴻⵔⵜ :ⴰⵢ- ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴼⴻⵔ ⵛⴰ

– ⵜⵓⵣⴻⵔⵜ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⴻⵔ ⵛⵔⴰ

– ⵜⵓⴷⴻⵍⵜ :ⵎⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⴻⵍ ⴽⵔⴰ.

– ⵜⵓⴽⵯⴻⵢⵜ :ⵓⴽⴽⵯⵓⵢ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ

– ⵉⴷⵉⵍⵉ :ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵏ

– ⴰⵙⴻⵍⴱⵓ :ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵖⴰ

ⴰⵃⴻⵔⴷⵢⴰⵣ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵙⴰⵡⵜ ⵙ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ 15 ⵏ ⵓⵛⴻⵕⴹⴰⵢⴰⵔ 2968/ 28/03/2018

شاهد أيضاً

ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ “ⵙⵉⵣⵉⴼ” ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

أسطورة “سيزيف” باللغة الأمازيغية ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ: ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵢⵓⵏⴹ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵅⴼ «ⵙⵉⵣⵉⴼ» ⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⵙⵇⵏⵓⵏⵏⵉ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *