?ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ*

ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵖⵏⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵣⴳ ⵡⴰⵢⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵉⵙⵙⵃⵇⴰⵔⴰⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵅⵎⵉⵏⵏⵉ ⵉⵜⴰⴼ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⵉⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵏⵜⴰⴼ ⵉⵀⵇⵇⵯⴰ ⴷ ⵅⴰⴼⵙ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵉ ⵉⵇⵇⴰⵔⵏ ‘’ ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵜⵖⵏⵙⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵡⴰⵔ ⵜⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ…’’.
ⴰⴽⴷ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⵉⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵢⵉⵏⴰ ⵉⵙⵙⵃⵇⴰⵔⴰⵏ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏⵜⴰⴼ ⴱⵍⵍⵉ ⵖⴰⵔⵙⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵍⵀⵍⴰⴽ ⵉⵎⵖⴰⵔ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵎⵉⵏ ⵣⴰⵢⵙ ⴷ ⵉⴽⴽⵉⵏ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵜⴰⴼⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵜ ⴰ ⵜⴰⴷⴼⵏ ⵣⴰⵢⵙ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵖⴹⵕⵏ ⵉⵚⵓⵕⴰⴼ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵉⵜⴳⴳ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵔ ⵜⵛⵓⵏⵉ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵡⵜⵉⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰ, ⵓ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵡⵓⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴷ ⵜⵏ ⵉⵛⵛⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰ.

ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰ ⴰⴷ ⵏⴳⴳ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⴳⴳⴷ ⵍⵖⵣⵔⴰⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⵓⴷ ⴳ ⵉⴷⴷⵔⵖⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴷⵜ ⵏⵏⵙ, ⵣⴰⵢⵙ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵛⵏ ⵅⴼ ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵏⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ? ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ? ⵎⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ?

ⴷ ⴰⴱⴷⴷⵓ ⵣⴳ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵏⵙⵙⵔⵙ ⴷⵉ ⵜⵙⵜⵓⵜ ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵏⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ? ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⵢⵉⵏⴰ ⵉⵀⵍⴽⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⵣⵣⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵣⵣⵉⵜⵉⵏ ⵉⴷ ⵜⵏ ⵖⴰⵔ ⵉⵊⵊⵏ ⴰⴷ ⵣⴰⵢⵙⵏⵜ ⴰⴷⴼⵏ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴹⵏ ⴰⵔⵔⵀⴰⵊ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵡⴰⵔ ⵉⵖⴹⵉⵕⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵉⵙⴳⴳⵯⵓⵙⴰ.

ⵍⵃⴰⵊⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵏⵇⵇⴰⵔ ⵉ ⵉⵎⵀⵍⴰⴽ ⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⵔ ⵖⴰⵔⵙ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴽⵓⵎ ⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ, ⵎⵖⴰⵔ ⵏⵙⵙⵡⵉⵥⵥⵉⴹ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⴷ ⵣⴰⵢⵙ ⵏⴰⵔⵔⵉ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⵎⵙⵎ ⵉ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⴼⴼⴰⵔ, ⴰⴷ ⵅⴰⴼⴽⵓⵎ ⵏⵣⵣⵔⵣ ⵜⴰⵄⵊⵊⴰⵛⵜ ⵉ ⴷ ⴰⴽⵓⵎ ⵉⵊⵊⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⵡⵉⵍⵉⵎ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⴷ ⵎⵉⵏ ⵜⵄⵏⴰⵎ ⴷ ⵎⵉⵏ ⵉⵄⵏⴰ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⵉⴷ ⴽⵏⵏⵉⵡ ⵉⵊⵊⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵡⴰⵔ ⴷ ⴰⴽⵓⵎ ⵉⵎⵉⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⴼⵔⵣⵏ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⴼⵖⵎ ⵣⵉ ⵜⴰⵍⵍⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵃⵇⴰⵔ ⵉ ⵅⴰⴼⴽⵓⵎ ⵜⴳⴳⵏ ⵉⵙⵓⴷⵙⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵉ ⵅⴼ ⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⵏⵏⵉⵡ ⵄⴰⴷ ⵜⵛⴱⴱⵔⵎ ⴷⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵚⵟⵟⴰ ⵜⵀⵔⵓⵔⴰ, ⵜⵔⵛⴰ, ⵜⵓⵥⵖ…
ⴰⵎⵏ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴷⴷⴰⵔⵎ ⵙⴰⴷⵓ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵄⵔⵔⴱ ⵉⴳⴳ ⵉⵜ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵏⴳⵎⴹ, ⵣⴰⵢⵙ ⵉⵊⵊⴰ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⴽⵓⵎ ⵜⴷⴷⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵄⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵔⵔⵉⵎⵜ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⵜⵣⴷⵖ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰ, ⵜⴰⵔⵔⴰ ⴽⵏⵏⵉⵡ ⵜⵛⵛⴰⵜⵎ ⴷⵉ ⵜⴻⵏⵏⵉ ⵉ ⴷ ⴽⵏⵏⵉⵡ ⴷ ⵉⵊⵊⵉⵏ ⵉ ⵣⵉ ⵜⵚⵚⵓⵟⴹⵎ ⴰⴽⴼⴼⴰⵢ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⵙⴳⵎⴰ ⴽⵏⵏⵉⵡ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⵎⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷⵎ ⵅⴼ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⵎ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵥⴰⵢⴱⵉⵢⵏ.

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵄⴰⵔⵔⴱ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉ ⴷⵉ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵇⵇⴰⵔⵎ ⵉⵊⵊ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵏⵏⴽⵓⵎ, ⵜⵇⵇⴰⵔⵎ ⵉⵊⵊ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵙⴳⵄⵄⴰⴷ ⴷⵉ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⵓⴷ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⵉⵙⵙⵃⵇⴰⵔⴰ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⴳ ⵉⵡⵜⵉⵏ ⴰⵇⵕⵟⴰⵙ ⵅⴼ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵔⵓⵎⵉ ⵙ ⵓⵙⴷⵃⵉ ⵣⴳ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ. ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵡⴰⵀⴰ, ⵏⵜⴰⴼ ⵉⵜⵜ ⵓⵍⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵏⵖⵏⵉ, ⵣⵣⴰⵢⵙ ⵓⴷⴼⵏ ⴰⴽⵓⵎ ⵖⴰⵔ ⵔⴰⵍⵍⴰⵖ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⵙⵙⵢⵔⴷⵏ ⵜⵜ ⵊⵊⵉⵏ ⵜⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⴰⵔⵔⵙ ⵙ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⵖⵏⵉ ⵡⴰⵔ ⵖⴰⵔⵙ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰ, ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵖⵏⵉ…

ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉ ⴷⴰⵏⵉⵜⴰ ⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰ ⵉ ⴷ ⴽⵏⵏⵉⵡ ⵉⵊⵊⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵅⴰⵔⵔⵙⵎ ⴰⵎⵢⴰ, ⵃⵉⵜ ⵏⵜⴰⴼ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵙⵄⴰⵔⵔⴱ ⵉⵜⵡⴰⴳⴳ ⵅⴰⴼⵏⵖ ⵣⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵓⵙⴰ ⵓⵎⵉ ⴷ ⵖⴰⵔⵏⵖ ⴷ ⵓⴷⴼⵏ ⵙ ⵍⵇⵓⵔⵄⴰⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵏⵖ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⵎ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴰ ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⴽⵏⵏⵉⵡ ⵏⴻⵏⵜⴰ ⵙⴰⴷⵓ ⵓⴽⴰⵍ, ⵅⴼ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵡⴰⵔ ⵅⴰⴼⴽⵓⵎ ⵏⵜⵉⵖ ⵛⴰ, ⵃⵉⵜ ⵏⵜⵡⴰⵍⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵄⵊⵏⵎ ⴷⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵔ ⴰⵣⵍⵍⵉⴼ ⵡⴰⵔ ⴷ ⴰⴽⵓⵎ ⵉⵜⵇⵉⴷ ⴰⴷ ⵣⴰⵢⵙ ⵜⴼⴼⵖⵎ, ⵎⴰⵛⴰ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵏⴳⴳ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴽⵓⵎ ⴷ ⵏⵙⵙⵡⵉⵥⵥⴹ ⴰⴼⵓⵙ ⴰⴷ ⵜⴳⵄⵄⴷⵎ ⵣⵉ ⵜⵣⵓⴱⴰⵢⵜ ⵏⵏⵉ, ⵓ ⵡⴰⵔ ⵖⴰⵔⵏⵖ ⴱⵓ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵜⵡⴰⵍⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵣⴰⵢⵙ ⵏⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵎⵖⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵉ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵖ ⵙ ⵓⵙⵉⵜⵎ ⴰⴷ ⵅⴰⴼⴽⵓⵎ ⵜⴽⵙⵎ ⴰⵙⵍⵀⴰⵎ ⵏⵏⵉ ⵉ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵏⵏⴽⵓⵎ.

ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ? ⵏⵜⴰⴼ ⵉⴹⴼⴼⵕ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵎⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ? ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰ, ⴱⵍⵍⵉ ⵏⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵔⴰⵇⵇ ⵏⵜⵡⴰⵍⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵔⴰⵃⵎ ⵖⴰⵔⵙ ⵜⵇⵇⴰⵔⵎ ⵉ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵏⵜⵔⴰⵃ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵛⵛⵉⵏ ⵏⵜⴰⵔⵔⵉ ⴷⵉⵏⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵙⵙⵛⴰⵏⴰ ⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵅⵓⵔⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵖⴰⵔ ⵉⵊⵊⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵓⵔ ⵖⴰⵔ ⵣⵣⴰⵜ, ⵣⴰⵢⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⵎⵉⵏ ⵜⵄⵏⴰⵎ. ⴰⵙⵇⵙⵉ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵎⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ? ⵡⵏⵏⵉ ⵡⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉ ⴷⵉ ⴷⴷⴰⵔⵏ ⵉⴳⴳⵓⵔ ⵉⵜⵎⵔⵏⵉ, ⵓ ⵡⵏⵏⵉ ⵡⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏⴻⵏ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵎⵖⴰⵔ ⵡⴰⵔ ⵉⴹⴼⴼⵕ ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵉⴳⵔ ⴰ, ⵓ ⵏⵇⵇⴰⵔ ⵉ ⵢⵉⵏⴰ ⴰⴷ ⵔⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⵎⵉⵏ ⵄⵎⵎⵔⵙ ⵡⴰⵔ ⴳⴳⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵣⵍⵍⵉⴼ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⵜ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵅⵔⵔⵉⵇ.

ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵣⵡⴰⵔⵎ ⴰⵏⵖ ⴷ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵍⵅⵅⵓ ⵡⴰⵔ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⴰⵡⴰⵍ ⴰ ⵉⵇⵟⵟⴰ, ⵍⵅⵅⵓ ⴷⴰ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵊⵜ, ⴷⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵣⴷⴷⵉ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵏⵉ ⵎⵎⴰ ⵜⵙⵙⵉⵊⵎ ⵅⴼ ⵛⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⴰ ⵣⵉ ⵜⴰⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵎ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵇⴰ ⵜⵜ ⴷⵉⵏⵉ.

ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⴰⴷ ⵜⵔⵣⵓⵎ ⵣⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ ⴷ ⵓⵙⴰⵡⵏ ⵣⴼⴰⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵣⴰⵡⴰⵔⵎ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴳⵓⵔ ⵜⵎⵖⵖⴰⵔ ⵡⵏⵏⵉ ⵡⴰⵔ ⴷ ⴰⵙ ⵢⵔⵔⵉⵏ ⵜⴰⵢⵢⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵢⵔⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵎⵥⵉ ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵉⵄⴷⴰ ⵜ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵡⴰⵔ ⴷ ⵢⵔⵔⵉ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⴼⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵣⵓⴱⴰⵢⵜ.

ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰ ⵏⴳⴳⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵛⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵏⵜⴰⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⵎⵙⵎ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵏⵙⵙⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵡⴰⵔ ⴷ ⵜⵇⵇⴰⵔⵎ ⵛⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⵏⵎ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴽⵓⵎ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵛⵛⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⴳⴳ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⵎⵉⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

* ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

شاهد أيضاً

جولات ثقافية برحاب تاريخ الريف الشرقي (1973- 2019)

ترمي التجربة التي سأستعرض أهم صورها ونتائجها إلى الإيمان بجعل التنمية الثقافة التاريخية الجهوية خطوة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *